Насловна » Сектори » Енергетска ефикасност и обновљиви извори

Сектори

Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

У Сектору за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије обављају се послови који се односе на: енергетику Републике Србије на системском нивоу; стратешко планирање и усклађивање развоја енергетских сектора на националном и локалном нивоу; припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и усклађивање прописа са прописима Европске уније; израду техничких прописа из ове области, као и анализу ефеката примене тих прописа; припрему одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у овој области; израду Енергетског биланса Републике Србије; комуналну енергетику; рационалну употребу енергије и енергетску ефикасност; обновљиве изворе енергије; климатске промене у области енергетике и заштите животне средине, као и други послови из делокруга Сектора.

У складу са чланом 7. став 3. Уредбе o подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије („Службени гласник РС“, број 56/2016) Министарство надлежно за послове енергетике (у даљем тексту: Министарство) квартално одређује и објављује на својој интернет страници коефицијент корекције промене цене гаса G, а који се одређује као јединична цена гаса за потрошаче на резервном снабдевању и изражава у еврима по хиљаду метара кубних (EUR/1000 m3), рачунато по средњем курсу Народне банке Србије на дан објављивања коефицијента G.

 

  квартал

дан објављивања коефицијента

коефицијент G

  трећи квартал 2016. године

13.07.2016

267,35

  четврти квартал 2016. године

06.10.2016

270,63

 

 

 WEBGIS  ГЕОЛИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци    Узми рачун и победи!