Насловна » Јавни позиви

Јавни позиви

Јавни позиви

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И
ГЛОБАЛНОГ ФОНДА ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕФИКАСНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ
У 2016. ГОДИНИ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
ЈП 2/16 (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЈАВНИ ПОЗИВ)

Најважније информације о Jавном позиву:

У складу са одељком X. Јавног позива за доделу бесповратних средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности и Глобалног фонда за животну средину ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2016. години у јединицама локалне самоуправе, ЈП 2/16, Министарство рударства и енергетике објављује следеће:

- Решење о додели средстава
- Закључак о одбацивању непотпуних пријава

 • ОБАВЕШТЕЊЕ:
  Унапређен је електронски калкулатор - Прилог 11, тако да омогућава израчунавање расподеле средстава за финансирање пројекта у случају када јединица локалне самоуправе суфинансира пројекат са већим уделом од минималних 33% од вредности пројекта са урачунатим ПДВ-ом.
  ПРИЛОГ 11 – Калкулатор-вер1.1
 • Предмет јавног позива је финансирање пројектата унапређења енергетске ефикасности у јединицама локалне самоуправе којима се реализују мере у складу са Уредбом о утврђивању програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2016. години („Службени Гласник РС” 13/16)
 • Укупна средстава који се исплаћују у оквиру Јавног позива износе:
  • до 25.000.000,00 динара (са ПДВ-ом), из Буџета Републике Србије (извор финансирања 01);
  • до 500.000,00 USD (ослобођено ПДВ-а), из средстава GEF.
 • Право на подношење пријава имају јединице локалне самоуправе које могу пријавити само један пројекат унапређење енергетске ефикасности
 • Датум објављивања у дневном листу „Политика” 24. октобар 2016. године
 • Рок за подношење пријава: пријаве треба да пристигну на писарницу Министарства рударства и енергетике (Краља Милана 36) и буду оверене печатом пријема до 24. новембра 2016. године до 15 сати.
 • Одлука о избору биће објављена на интернет страници Министарства, линк:http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php
 • За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: Е-mail: fondee@mre.gov.rs.
 • Сва питања и одговори биће објављени на интернет презентацији Министарства, линк: http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php

 

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ПРИЛОЗИ 1

ПРИЛОГ 2- ОПГ обрасци

 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
У ВЕЗИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈП 2/16

Питање:
Да ли се може користити електронски калкулатор - Прилог 11 за израчунавање расподеле средстава за финансирање пројекта у случају када општина жели да суфинансира пројекат са већим уделом од минималних 33% од вредности пројекта са урачунатим ПДВ-ом?

Одговор:
Унапређен је електронски калкулатор, тако да омогућава израчунавање расподеле средстава за финансирање пројекта у случају када јединица локалне самоуправе жели да суфинансира пројекат са већим уделом од минималних 33% од вредности пројекта са урачунатим ПДВ-ом и сходно критеријуму из одељка IV, став 1. тачка 3) Јавног позива, ЈП 2/16 се вреднује са већим број бодова. Измењен електронски калкулатор - ПРИЛОГ 11 – Калкулатор-вер1.1, можете преузети са ове странице, испод ОБАВЕШТЕЊА.

Питање:
Да ли објекат са којим се конкурише мора имати енергетски пасош, или је довољно да има елаборат енергетске ефикасности са садашњим стањем и са стањем после побољшања предвиђених мера за повећање енергетске ефикасности?

Одговор:
Уколико се определите само за меру из одељка I став 1. тачка 1) или 2) Јавног позива ЈП 2/16, односно само мере на унапређењу термотехничких инсталација, неопходно је зграда, у складу са одељком III Јавног позива, ЈП 2/16:
1) да поседује енергетски пасош који доказује да је зграда на којој се планира реализација пројекта најмање у енергетском разреду „Ц”, или
2) да поседује доказ да је у претходних пет година изграђена зграда или реализован пројекат унапређења термичког омотача зграде (најмање путем уградње спољних прозора и врата и постављањем термоизолације спољашњих зидова), у виду окончане ситуације оверене од стране извођача радова, инвеститора и надзорног органа.

У свим осталим случајевима неопходно је да поседујете елаборат ЕЕ за стање пре мера ЕЕ и после.

Питање:
Да ли објекат са којим се конкурише мора бити у енергетском разреду "C" после спроведених предвиђених мера побољшања енергетске ефикасности или је довољно да му се енергетски разред повећа за један, рецимо из "F" у "Е"?

Одговор:
Енергетска својства објекта морају бити побољшана најмање за један енергетски разред у складу са прописима из области изградње објеката .

Питање:
Да ли је за Документацију приложену уз пријаву, тачка 4.11 Копија документа којим је ЈЛС известила Министарство за праћење спровођења АПЕЕ, прихватљиво да одштампамо мејлове којима смо достављали податке?

Да ли је довољно само за последњу годину доставити документацију?

Одговор:
Прихватљиво је да одштампате електронску пошту у којој се налазе подаци неопходни за праћење реализације АПЕЕ у последњој години.

Питање:
Да ли елаборат енергетске ефикасности мора бити оригинал или може и фотокопија?

Одговор:
Уколико подносите фотокопију, мора бити оверена да је верна оригиналу.

Питање:
Да ли техно-економска анализа треба бити оригинал или може фотокопија?

Одговор:
Мора се поднети оригинална верзија Студије техно-економске оправданости

.

Питање:
Од стране локалне самоуправе смо обавештени да је на предавању о енергетској ефикасности објеката речено да је уз захтев, поред документације (Елабората о енергетској ефикасности, Идејног пројекта...) која се односи на изолацију фасаде, потребно послати и Идејни пројекат или неки елаборат за систем грејања – треба да се сними постојеће стање котларнице , да се попишу карактеристике, потрошња, начин регулације температуре, капацитет.... и да се уради анализа о потребама дистрибуције топлотне енергије у објекту након изолације фасаде, односно предузетих мера на енергетској ефикасности.
Кад се све то уради, тај Идјени пројекат или елаборат треба да садржи све мере које је потребно урадити и на евентуалној реконструкцији грејања, предмер и предрачун, ако је потребно извести неке радове, а ако није, начин регулације како би се потрошња топлотне енергије регулисала у складу са новим потребама. На предавању је речено да се неће разматрати захтеви који немају оба дела.
Све наведено је колико схватам јер комбиноване мере обухватају мере из тачке 1 и/или 2 и замену спољних прозора и врата и/или унапређење постојеће термичке изолације.
Имајући у виду да се објекат Гимназије греје даљинским грејањем, те да уколико смо добро упућени из тог разлога није потребно извођење радова на систему грејања, молим Вас да нам прецизирате која врсту документације је потребно поднети о регулисању потрошње топлотне енергије у складу са новим потребама а како не бисмо дошли у ситуацију да наш захтев не буде размотрен услед непотпуности.

Одговор:
У складу са одељком I Јавног позива, ЈП 2/16, пројекат мора обухватити и мере на унапређењу система грејања, без обзира на начин испоруке топлотне енергије.

Питање:
Јавним позивом Министарства рударства и енергетике ЈП 2016 назначено је да за средства могу конкурисати локалне самоуправе, и у једном од одговора на постављена питања сте назначили да градске општине не могу конкурисати на овом позиву.
Да ли градске општине могу конкурисати за средства уз одговарајућу сагласност надлежног градског Секретаријата?

Одговор:
У складу са Јавним позивом ЈП 2/16 и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129 и 83 - др. закон) , градска општина није препозната као јединица локалне самоуправе, те сходно томе не може пријавити свој пројекат по том јавном позиву ни уз сагласност јединице локалне самоуправе чији је део. Ваш пројекат може пријавити само јединица локалне самоуправе (град Београд), те је потребно да по том питању остварите сарадњу са истом.

Питање:
На коју адресу се прослеђују "Повеље градова и општина о енергетској ефикасности"?

Одговор:
у вези потписивања повеље „Енергетски свесни и ефикасни“ потребно је да се обратите Миодрагу Глушчевићу из СКГО.
Његови контакти су 064/870-3311 е-мејл адреса: miodrag.gluscevic@skgo.org
Уколико сте били на некој од презентација Јавног позива и преузели повеље, њих после потписивања можете послати на следећу адресу:
UNDP
Булевар Зорана Ђинђића 64
11070 Нови Београд
За Наташу Чакармиш

Питање:
По јавном позиву за доделу бесповратних средстава, ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије, планирамо да аплицирамо за бесповратна средства ради адаптације (реконструкције) објекта зграде општине. Зграда општине је изграђена 1962.год. У циљу ефикасног коришћења енергије 2014. год. извршена је реконструкција котларнице. Тренутно систем грејања функционише одлично а у току је јавна набавка за израду централног грејања у поткровљу зграде. Наша апликација би се односила на замену спољашње столарије, израду омотача зграде (термо изолације) и уградњу пумпи са фреквентном регулацијом броја обртаја и термостатских вентила.
Наше питање према Вама би се односило на могућности овог објекта за конкурисање за бесповратна средства.

Одговор:
У складу са одељком I Јавног позива ЈП 2/16 можете конкурисати са пројектом који обухвата мере које су наведене под тачком 3) и обухватају комбинацију мера на унапређењу термотехничких инсталација и термичког омотача. Међутим за тачан избор мера унапређења енергетске ефикасности, неопходно је да урадите пројекат реконструкције термичког омотача зграде и машински пројекат (реконструкције) термотехничке инсталације, што је и неопходна документација у складу са одељком V.

Питање:
У вези Јавног позива за унапређење енергетске ефикасности од 24.10.2016 год. молим вас да ми одговорите да ли је могуће финансирање набавке котла на течно гориво или само на биомасу. Из текста Јавног позива се помињу обе могућности, тј. котао на биомасу и на течно или гасовито гориво па вас молим за објашњење.

Одговор:
У складу са одељком III став 3. Јавног позива, ЈП 2/16 за пројекте уградње/замене котла у складу са одељком I. став 1. тачка 2) подтачка (1) Јавног позива, средствима Буџетског фонда може се финансирати уградња новог котла који као гориво користи течни нафтни гас.

Питање:
Да ли можемо да пријавимо пројекат који је већ реализован, током ове године?

Одговор:
Средствима Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије не могу се финансирати завршени пројекти, већ само планирани пројекти за које је припремљена техничка документација у складу са Јавним позивом, ЈП 2/16.

Питање:
Да ли се може поднети пријава за доделу бесповратних средстава уколико се не испуњавају услови из одељка 3 тачка 1 или тачка 2 јавног позива односно зграда не поседује енергетски пасош ( није потребно прибављање) и не постоји доказ да је у претходних пет година на поменутој згради реализован пројекат унапређења термичког омотача?

Одговор:
Енергетски пасош је неопходан уколико се определите само за меру из одељка I став 1. тачка 1) или 2) Јавног позива ЈП 2/16, односно само мере на унапређењу термотехничких инсталација.

Питање:
Општина намерава да на Јавном позиву учествује са Пројектом замене спољних прозора и врата и осталим мерама енергетске ефикасности на термичком омотачу зграде ОШ "13.Октобар" тако да се постигне унапређење енергетске ефикасности зграде за најмање 2 енергетска разреда. Да ли је могуће једним документом објединити документацију из Одељка V став 1. тачка 1) Јавног позива "елаборат енергетске ефикасности за стање пре и после спровођења предложених мера унапређења енергетске ефикасности у складу са прописима којим се уређује изградња објеката" и документацију из Одељка V став 1. тачка 4) "студија у складу са форматом из Прилога 12,потписана и оверена од стране одговорног пројектанта,која треба да покаже техничко-економску оправданост пројекта који обухвата мере из Одељка I Јавног позива" и које садржи све елементе наведене у подтачкама (1), (2),(3),(4), и (6) односно технички опис пројекта који обавезно садржи списак и опис радова, списак предложених мера за унапређење енергетске ефикасности,предмер и предрачун радова, техно-економску анализу,која обухвата оцену исплативости пројекта и прорачун периода повраћаја инвестиције и прорачун смањења емисије CO2 ?

Одговор:
У питању су два различита документа. Елаборат енергетске ефикасности за стање пре и после спровођења предложених мера унапређења енергетске ефикасности урађен у складу са прописима којим се уређује изградња објеката, као и друга тражена техничка документација у оквиру Одељка V став 1. тачка 2) Јавног позива, представљају основу за израду студије из тачке 4) истог одељка.

Питање:
У вези јавног позива за доделу бесповратних средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности и Глобалног фонда за животну средину ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2016. години у јединицама локалне самоуправе, ЈП 2/16, занима нас да ли би смо могли да узмемо учешће на позиву кроз замену горионика на гас у топлотном извору (2 горионика за котлове на гас снаге по 5MW), чија емисија издувних гасова није у сагласности са законским прописима вредности издувних гасова. Топлотни извор је капацитета 10MW и предвиђен је за топлотно снабдевање једног дела града. Заменом застарелих горионика енергетски ефикаснијом опремом постиже се и значајна заштита животне средине

Одговор:
У складу са одељком I Јавног позива, ЈП 2/16 предмет јавног позива је финансирање унапређења енергетске ефикасности зграда у смислу закона који се бави изградњом објеката.

Питање:
Према копији плана основа Градске куће обухвата и део који користи сада МУП (раније затвор). Тај део је у основи површине око 400 м2 И у вертикалу три нивоа. Грађевински је спојен, али физички одвојен зидовима И град тај простор не користи од после рата. Можемо ли тај део изузети из Конкурса уз изјаву МУП-а да тај део користе у дужем периоду?

Одговор:
Објекат који желите да енергетски реконструишете средствима Буџетског фонда је према Вашем опису физички одвојен зидовима од другог објекта и представља посебну целину, тако да можете пријавити пројекат његове реконструкције уз изјаву МУП-а о суседном објекту који се налази на истом плану основе.

Питање:
Да ли у Идејном пројекту треба приказати све просторије у основи , односно прозоре И врата за сваку просторију. На згради Општине има три типа прозора. Нови прозори ће бити према условима Завода за заштиту споменика културе. Конкретније питање је да ли Идејни пројекат треба да буде израђен у свему према Закону о планирању И изградњи.

Одговор:
Издавање потребних дозвола/одобрења за енергетску реконструкцију објекта, односно примена закона који се бави изградњом објеката, је у надлежност градског органа који се бави тим питањима и сходно томе, садржај и обим неопходне техничке документације.

Питање:
За зграду ОШ "13.Октобар" намеравамо да конкуришемо са Пројектом замене спољних прозора и врата. Да ли према Јавном позиву морамо ову меру енергетске ефикасности да комбинујемо са мерама из Одељка I, став 1, тачка 2), подтачка (1) "замена система или дела система грејања ефикаснијим системом". Пошто због недостатка средстава у Општинском буџету нисмо у могућности да истовремено радимо и замену прозора и врата и замену постојећег котла на лож уље у уградњу новог котла, са којим мерама енергетске ефикасности из Одељка I,став 1,тачка 2),подтачка (1),у систему грејања можемо у том случају да учествујемо на Јавном позиву?

Одговор:
У оквиру мера у одељку I став 1. тачка 2) подтачка (1) Јавног позива које се односе на замена система или дела система грејања ефикаснијим системом можете се определити за мере наведене у одељку III, став 4 и односе се на уградњу пумпи са фреквентном регулацијом броја обртаја и термостатских вентила и уређаја за мерење предате количине топлоте (калориметри), уколико је примењиво . Пошто та мера представља минимум за унапређење термотехничке инсталације, она не доноси бодове по критеријуму врста мере, али је пројекат у складу са захтевима Јавног позива, ЈП 2/16. Остале мере које можете применити и које се бодују су наведене у Прилогу 6 - Критеријуми и елементи критеријума за оцену пројеката унапређења енергетске ефикасности.

Питање:
Молим Вас да ми одговорите какву обавезу има ЈЛС уколико није реализовала пројекте енергетске ефикасности (у смислу достављања података у складу са Правилником о начину и роковима достављања података неопходних за праћење спровођења АПЕЕ у РС).

Одговор:
Обавеза је да доставите копију дописа, односно е-маила, којим сте одговорили на допис Министарства рударства и енергетике број 312-01-529/2014-06, без обзира да ли је било реализованих пројеката енергетске ефикасности или не.

Питање:
Такође, да ли нас обавезе достављања наведених података ослобађа члан 16. став 1. тачка 4. Закона о ефикасном коришћењу енергије, према којој општина није обвезник система енергетског менаџмента, обзиром да има мање од 20.000 становника?

Одговор:
Обавеза достављања података о реализованим пројектима енергетске ефикасности није везана за систем енергетског менаџмента, тако да све јединице локалне самоуправе имају обавезу достављања података.

Питање:
Који део пројектне-техничке документације је потребан да се достави за пројекте из одељка I. став 1. тачка 3. Јавног позвива пројекта реконструкције термичког омотача зграде, а на основу које је израђена студија из тачке 4) овог става.

Одговор:
У складу са одељком V, став 1. тачка 2) подтачка (2) Јавног позива ЈП 2/16, која се односи на пројекте из одељка I. став 1. тачка 3), неопходно је да доставите пројекат реконструкције термичког омотача Зграде и машински пројекат (реконструкције) термотехничке инсталације. Врста техничке документације зависи и од органа ваше општине који се бави издавањем одобрења/дозволе за изградњу и које примењује закон који се бави изградњом објеката.

Питање:
Да ли градови/ општине који су добили пројекте по последњем позиву из Буџетског фонда (2016.године) могу да конкуришу на конкурсу који је објављен у понедељак 24.10.2016.?

Одговор:
Могу да конкуришу, једино што неће добити бодове по критеријуму који се односи на средства добијена из Буџетског фонда у последње 3 године.

Питање:
Уколико конкуришемо за замену спољних прозора и врата на објекту зграде општине, да ли је потребно да објекат има енергетски пасош?

Одговор:
У складу са одељком I Јавног позива ЈП 2/16, можете конкурисати са пројектом који осим мера које сте навели, укључује и мере на грејним, односно термотехничким инсталацијама. Такве мере су наведене под тачком 3) у одељку I Јавног позива ЈП 2/16. У случају примене мере наведене под тачком 3) није потребно да објекат поседује енергетски пасош, али је потребно да се изради елаборат енергетске ефикасности за стање пре и после спровођења предложених мера унапређења енергетске ефикасности урађен у складу са прописима којим се уређује изградња објеката.

Питање:
Заинтересовани смо за конкурисање на јавни позив за доделу бесповратних средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности и Глобалног фонда за животну средину ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2016. години у јединицама локалне самоуправе, ЈП 2/6 који сте расписали.
Желели бисмо да конкуришемо за замену столарије на згради Општинске управе. Занима ме да ли је могуће конкурисати само за замену столарије или смо у обавези да конкуришемо и за замену котла. Уколико смо у обавези да конкуришемо за обе ствари, да ли би то могао бити котао на гас и који ниво спремности техничке документације нам је потребан за исти?

Одговор:
У складу са одељком I Јавног позива ЈП 2/16, можете конкурисати са пројектом који осим мера које сте навели, укључује и мере на грејним, односно термотехничким инсталацијама. Такве мере су наведене под тачком 3) у одељку I Јавног позива ЈП 2/16. У одељку III став 3. предвиђено је да се за пројекте уградње/замене котла у складу са одељком I. став 1. тачка 2) подтачка (1) Јавног позива, средствима Буџетског фонда искључиво финансира уградња новог котла који као гориво користи обновљиве изворе енергије, природни или течни нафтни гас. Потребна документација за такву врсту пројекта наведена је у одељку V став 1. тачка 2) подтачка (2).

Питање:
На основу расписаног јавног позива за доделу бесповратних средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности и Глобалног фонда за животну средину ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2016. години у јединицама локалне самоуправе, ЈП 2/16, град намерава да конкурише за унапређење енергетске ефикасности зграде Градске куће.
Предмет реализације за ову зграду би била мера:
(2) замене спољних прозора и врата и/или унапређења постојеће термичке изолације зидова, крова, таваница изнад отворених пролаза, зидова и подова на тлу, као и осталих зидова према негрејаном простору (термички омотач зграде),односно конкретно радила би се замена спољних прозора и врата и реконструкција крова са уградњом термичке изолације.
Зграда Градске куће је власништво града 2/3 (приземље и први спрат) и Регионалне привредне коморе 1/3 (други спрат).
Наше питање је следеће: да ли град може да конкурише са овом зградом за претходно наведену меру ЕЕ с обзиром на власничку структуру над овом зградом, тј. да ли представља сметњу то што цела зграда није у власништву града, а мера ЕЕ би била примењена на целу зграду (замена целокупне столарије и реконструкција крова са уградњом термичке изолације)?

Одговор:
У вези са Вашим питањем да ли град може конкурисати за рехабилитацију градске куће која је власништво града 2/3 (приземље и први спрат) и Регионалне привредне коморе 1/3 (други спрат), одговор је да може, али је неопходно да обезбедите сагласност/уговор да се могу изводити радови и на делу објекта који припада другом правном лицу.

Питање:
Контактирам Вас у вези са позивом објављеним на сајту Министарства за унапређење енергетске ефикасности ( http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php). У позиву је назначено да за средства могу аплицирати локалне самоуправе. Стога моје питање гласи да ли се градске општине могу пријавити на конкурс?

Одговор:
У вези са Вашим питањем о могућности конкурисања градских општина, одговор је да на Јавни позив за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије ЈП 2/16 могу конкурисати само јединице локалне самоуправе, а не градске општине.

Питање:
По јавном позиву за доделу бесповратних средстава, ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије, планирамо да аплицирамо за бесповратна средства ради адаптације (реконструкције) објекта зграде општине Власотинце. Зграда општине Власотинце је изграђена 1962.год. У циљу ефикасног коришћења енергије 2014. год. извршена је реконструкција котларнице. Тренутно систем грејања функционише одлично а у току је јавна набавка за израду централног грејања у поткровљу зграде. Наша апликација би се односила на замену спољашње столарије, израду омотача зграде (термо изолације) и уградњу пумпи са фреквентном регулацијом броја обртаја и термостатских вентила.
Наше питање према Вама би се односило на могућности овог објекта за конкурисање за бесповратна средства.

Одговор:
У складу са одељком I Јавног позива ЈП 2/16 можете конкурисати са пројектом који обухвата мере које су наведене под тачком 3) и обухватају комбинацију мера на унапређењу термотехничких инсталација и термичког омотача. Међутим за тачан избор мера унапређења енергетске ефикасности, неопходно је да урадите пројекат реконструкције термичког омотача зграде и машински пројекат (реконструкције) термотехничке инсталације, што је и неопходна документација у складу са одељком V.

Питање:
Општина има Пројекат уградње IC грејача на природни гас уместо грејања лож уљем у свечаној сали Ниже музичке школе. Пошто је Пројектом предвиђена мера енергетске ефикасности из Одељка I , став 1. тачка 2), подтачка(1) Јавног позива "замена система или дела система грејања ефикаснијим системом" који се односи на део зграде,који нема спољна врате и прозоре, на који начин је могуће комбиновати ову меру енергетске ефикасности са мерама из Одељка I , став 1. тачка 3) подтачка (2) које се односе на мере енергетске ефикасности на термичком омотачу зграде?

Одговор:
Могуће је комбиновати тако сто се наведеној мери прикључи мера замене спољних прозора и врата и/или унапређења постојеће термичке изолације зидова, крова, таваница изнад отворених пролаза, зидова и подова на тлу, као и осталих зидова према негрејаном простору (термички омотач зграде).

Питање:
Да ли је за уградњу IC грејача потребно поднети уз пријаву и копију грађевинске дозволе или одобрења за извођење радова ? Да ли је потребно за уградњу IC грејача попунити и ОПГ образац и колико бодова доноси ова мера енергетске ефикасности?

Одговор:
Потребно је приложити копију грађевинске дозволе или одобрења за извођење радова, односно одговарајући акт надлежног органа јединице локалне самоуправе којим се утврђује да ни грађевинска дозвола ни одобрење нису потребни. Неопходно је да попуните ОПГ 5. Јавни позив није предвидео такву меру, тако да се неће бодовати, али се наравно може конкурисати са пројектом који, између осталих, обухвата и меру уградње IC грејача.

Питање:
Да ли је за меру из Одељка I , став 1. тачка 4) "уградња соларних колектора за грејање потрошне топле воде" потребно поднети елеборат енергетске ефикасности за стање пре и после спровођења мера унапређења енергетске ефикасности? Такође да ли је за ову меру потребно доставити и копију грађевинске дозволе или одобрења за извођење радова?

Одговор:
Неопходно је приложити елаборат енергетске ефикасности за стање пре и после спровођења предложених мера унапређења енергетске ефикасности урађен у складу са прописима којим се уређује изградња објеката. Потребно је приложити копију грађевинске дозволе или одобрења за извођење радова, односно одговарајући акт надлежног органа јединице локалне самоуправе којим се утврђује да ни грађевинска дозвола ни одобрење нису потребни.

Питање:
Да ли се један пројекат ЈЛС финансира и из Буџета Републике Србије до 22% вредности пројекта и из средстава Глобалног фонда за животну средину - ГЕФ у вредности 50% нето вредности пројекта или се финансира само из једног извора финансирања (Буџет РС или ГЕФ)?

Одговор:
Један пројекат се финансира из оба извора финансирања: до 50% (максимално 50.000 УСД) нето вредности из средстава УНДП и до 20% (максимално 2.500.000 дин) нето вредности пројекта из Буџета Републике Србије.

Питање:
Да ли ЈЛС може конкурисати пројектом уградње топлотне пумпе, која ће бити коришћена за грејање балона којим је покривен градски базен у зимском периоду (није у питању конкретна зграда)?

Одговор:
У складу са одељком I Јавног позива, ЈП 2/16 предмет јавног позива је финансирање унапређења енергетске ефикасности зграда у смислу закона који се бави изградњом објеката.

 

 WEBGIS ГЕОЛИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци  Узми рачун и победи!