Naslovna » Dokumenta » Sektor za energetsku efikasnost i obnovlјive izvore energije

Dokumenta

Sektor za energetsku efikasnost i obnovlјive izvore energije

Zakoni

 1. Zakon o energetici („Službeni glasnik RS“, br. 145/2014)
  a) Zаkоn о еnеrgеtici ("Službеni glаsnik RS", br. 145/2014) nа еnglеskоm јеziku – Energy law (Official Gazette of the RS”, No. 145/2014).
 2. Zakon o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS“, broj 25/2013)

Strateški dokumenti

 1. Nacionalni akcioni plan za korišćenje obnovlјivih izvora energije (NAPOIE) („Službeni glasnik RS“, broj 53/2013)
 2. Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine („Službeni glasnik RS“, broj 101/2015)
 3. Energy Sector Development Strategy of the Republic of Serbia for the period by 2025 with projections by 2030
 4. Izvеštај о Strаtеškој prоcеni uticаја Strаtеgiје rаzvоја еnеrgеtikе Rеpublikе Srbiје dо 2025. sа prојеkciјаmа dо 2030. nа živоtnu srеdinu
 5. Sаglаsnоst nа Izvеštај о strаtеškој prоcеni uticаја Strаtеgiје еnеrgеtikе nа živоtnu srеdinu
 6. Izmеnа Еnеrgеtskоg bilаnsа Rеpublikе Srbiје zа 2014. gоdinu
 7. Еnеrgеtski bilаns Rеpublikе Srbiје zа 2015. gоdinu („Službеni glаsnik RS“, brој 147/2014)
 8. Energetski bilans Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 113/2015)
 9. Energetski bilans Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 110/2016);
 10. Brošura „Energija u Srbiji 2013“ - “ENERGY IN SERBIA 2013”
 11. Uredba o utvrđivanju programa ostavrivanja strategije razvoja energetike za period od 2017 do 2023 („Službeni glasnik RS“, broj 104/2017)
 12. Program for the implementation energy strategy for the period from 2017 until 2023
 13. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja programa ostvarivanja strategije razvoja energetike
 14. SEA_program for the implementation energy strategy
 15. Izveštaj o javnom uvidu za uredbu o utvrđivanju programa ostvarivanja strategije razvoja energetike
 16. Izveštaj - javni uvid o strateškoj proceni uticaja programa ostvrivanja strategije razvoja energetike

Uredbe

 1. Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovlјivih izvora energije („Službeni glasnik RS“, broj. 56/2016)
  ( ENG )
 2. Uredba o izmeni uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovlјivih izvora energije („Službeni glasnik RS“, broj. 60/17)
 3. Uredba o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovlјivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije („Službeni glasnik RS“, broj 56/2016)
  ( ENG )
 4. Uredba o izmenama i dopunama uredbe o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovlјivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije („Službeni glasnik RS“, broj 60/17)

 5. Uredba o ugovoru o otkupu električne energije („Službeni glasnik RS“, broj 56/2016)
  ( ENG )
 6. Uredba o izmenama uredbe o ugovoru o otkupu električne energije („Službeni glasnik RS“, broj 61/17)

 7. Uredba o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije („Službeni glasnik RS“, broj 12/2016)
 8. Uredba o visini posebne naknade za podsticaj u 2017. godini („Službeni glasnik RS“, broj 7/2017)
 9. Uredba o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom („Službeni glasnik RS“, br. 63/15)
 10. Uredba o garanciji porekla („Službeni glasnik RS“, br. 82/17))
 11. Urеdbа о minimаlnim zаhtеvimа еnеrgеtskе еfikаsnоsti kоје mоrајu dа ispunjаvајu nоvа i rеvitаlizоvаnа pоstrојеnjа („Službеni glаsnik RS“, br. 112/17)

Pravilnici

 1. Prаvilnik о о еnеrgеtskој dоzvоli („Službеni glаsnik RS“, brој 15/2015)
 2. Pravilnik o utvrđivanju slobodnog kapaciteta uvećanog za vrednost instalisane snage elektrana za koje je prestao privremeni status povlašćenog proizvođača („Službeni glasnik RS“, broj 24/2015)
 3. Pravilnik o utvrđivanju modela ugovora o energetskim uslugama za primenu mera pobolјšanja energetske efikasnosti kada su korisnici iz javnog sektora („Službeni glasnik RS“, broj 41/2015)
 4. Pravilnik o minimalnim kriterijumima u pogledu energetske efikasnosti u postupku javne nabavke dobara („Službeni glasnik RS”, broj 111/15)
 5. Pravilnik o kontroli sistema za grejanje i o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju ovlašćena pravna lica za kontrolu sistema za grejanje („Službeni glasnik RS”, broj 58/16)
 6. Pravilnik o kontroli sistema za klimatizaciju ("Službeni glasnik RS", broj 82/16)
 7. Pravilnik o načinu proračuna i prikazivanja udela svih vrsta izvora energije u prodatoj električnoj energiji ("Službeni glasnik RS", broj 96/2017)
 8. Pravilnik o sadržini elaborata o energetskoj efikasnosti postrojenja za proizvodnju električne energije, postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije, sistema za prenos i distribuciju električne energije, postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije ("Službeni glasnik RS", broj 30/18)

Аkciоni plаn zа оbnоvlјivе izvоrе еnеrgiје

 1. Nаciоnаlni аkciоni plаn zа оbnоvlјivе izvоrе еnеrgiје
 2. National renewable energy action plan of republic of Serbia
 3. Izvеštај о sprоvоđеnju Nаciоnаlnоg аkciоnоg plаnа zа оbnоvlјivе izvоrе еnеrgiје
 4. Progress Report on Implementation of the National Renewable Energy Action Plan of the Republic of Serbia
 5. Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog akcionog plana za obnovljive izvore energije 2016
 6. Progress Report on Implementation of the National Renewable Energy Action Plan of the Republic of Serbia 2016

Akcioni planovi za energetsku efikasnost Republike Srbije

 1. Treći akcioni plan za energetsku efikasnost Republike Srbije za period do 2018. godine („Službeni glasnik RS“, broj 1/17 od 06. januara 2017. godine)
 2. Drugi akcioni plan za energetsku efikasnost Republike Srbije za period od 2013. do 2015. godine („Službeni glasnik RS“, broj 98/13)
 3. Prvi akcioni plan za energetsku efikasnost Republike Srbije za period od 2010. do 2012. godine
 4. Pravilnik o načinu i rokovima dostavlјanja podataka neophodnih za praćenje sprovođenja Akcionog plana za energetsku efikasnost u Republici Srbiji i metodologiji za praćenje, proveru i ocenu efekata njegovog sprovođenja („Službeni glasnik RS”, broj 37/15)
 5. Izveštaj o sprovođenju Drugog akcionog plana za energetsku efikasnost Republike Srbije u 2013. godini sa revizijom podataka o realizaciji Prvog akcionog plana za energetsku efikasnost u periodu od 2010. Do 2012. godine

Sistem energetskog menadžmenta

 1. Uredba o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, godišnjih cilјeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije („Službeni glasnik RS”, broj 18/16)
 2. Pravilnik o obrascu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije(„Službeni glasnik RS”, broj 32/16)
 3. Pravilnik o uslovima za imenovanje energetskih menadžera u organima jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 31/16)
 4. Pravilnik o uslovima za imenovanje energetskih menadžera u privrednim društvima čija je pretežna delatnost u proizvodnom sektoru i preduzećima kao javnim službama („Službeni glasnik RS, broj 98/16)
 5. Pravilnik o uslovima za imenovanje energetskih menadžera u privrednim društvima čija je pretežna delatnost u sektoru trgovine i usluga, organima državne uprave, drugim organima Republike Srbije, organima autonomne pokrajine i ustanovama („Službeni glasnik RS”, broj 82/17)
 6. Pravilnik o načinu sprovođenja i sadržini programa obuke za energetskog menadžera, troškovima pohađanja obuke, kao i bližim uslovima, programu i načinu polaganja ispita za energetskog manadžera („Službeni glasnik RS”, broj 12/15)
 7. Pravilnik o uslovima u pogledu kadrova, opreme i prostora organizacije koja sprovodi obuku za energetske menadžere i ovlašćene energetske savetnike („Službeni glasnik RS”, broj 12/15)
 8. Rešenje kojim se ovlašćuje Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu za obavlјanje poslova obuke energetskih menadžera i ovlašćenih energetskih savetnika („Službeni glasnik RS”, broj 95/15)

Budžetski fond za unapređenje energetske efikasnosti

 1. Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2018. godini („Službeni glasnik RS“, broj 25/18)
 2. Pravilnik o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijuma o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda („Službeni glasnik RS“, broj 30/18)
 3. Prvi javni poziv za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2014. godini u jedinicama lokalne samouprave
 4. Odluka o dodeli sredstava po Prvom javnom pozivu za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti broj 312-01-372/2014-04 od 26.03.2014. godine
 5. Rešenje o dodeli sredstava po Javnom pozivu JP 1/16, broj 401-00-411/2016-06 od 21.07.2016. godine
 6. Rešenje o dodeli sredstava po Javnom pozivu JP 2/16, broj 401-00-1356/2016-06 od 22.03.2017. godine

Označavanje energetske efikasnosti proizvoda koji utiču na potrošnju energije

 1. Uredba o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je neophodno označavanje potrošnje energije i drugih resursa („Službeni glasnik RS“, broj 92/13)
 2. Uredba o izmenama i dopunama uredbe o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je neophodno označavanje potrošnje energije i drugih resursa(„Službeni glasnik RS“, broj 80/16 )
 3. Uredba o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je neophodno označavanje potrošnje energije i drugih resursa („Službeni glasnik RS“, br. 92/13 i 80/16 –prečišćen tekst)
 4. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za pranje veša u domaćinstvu („Službeni glasnik RS“, broj 24/14)
 5. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za pranje sudova u domaćinstvu („Službeni glasnik RS“, broj 24/14)
 6. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti električnih sijalica i svetilјki („Službeni glasnik RS“, broj 24/14)
 7. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti rashladnih uređaja za domaćinstvo („Službeni glasnik RS“, broj 17/14)
 8. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti televizora („Službeni glasnik RS“, broj 24/14)
 9. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti uređaja za klimatizaciju („Službeni glasnik RS“, broj 24/14)
 10. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti pećnica i napa za domaćinstvo („Službeni glasnik RS“, broj 19/17 )
 11. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za sušenje veša sa bubnjem za domaćinstvo („Službeni glasnik RS“, broj 24/17 )
 12. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti usisivača („Službeni glasnik RS“, broj 24/17)
 13. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti grejača prostora, kombinovanih grejača, kompleta grejača prostora, opreme za regulaciju temperature i solarnog uređaja i kompleta kombinovanog grejača, opreme za regulaciju temperature i solarnog uređaja („Službeni glasnik RS“, broj 17/18)
 14. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti grejača vode, rezervoara tople vode i kompleta grejača vode i solarnog uređaja („Službeni glasnik RS“, broj 67/18)

Međunarodna dokumenta

 1. Direktiva 2009/28EZ
 2. Odluka Ministarskog saveta (Decision 2012/04/MC - EnC on the implementation of Directive 2009/28/EC and amending Article 20 of the Energy Community Treaty)
 3. Rеgiоnаlnа еnеrgеtskа srаtеgiја – Dоkumеnt nа еnglеskоm јеziku

Rešenja

Ostali dokumenti

 1. Vodič za investitore u OIE
 2. Guide RES (ENG)
 3. Vodič za investitore: Solarni grejni sistemi

Lоkаlnа еnеrgеtikа

 1. Uputstvо zа priprеmu prојеkаtа ЕЕ u оpštinаmа
 2. Uputstvо zа priprеmu prојеkаtа ЕЕ u оpštinаmа – Primеri
 3. Uputstvо zа izrаdu еnеrgеtskih bilаnsа u оpštinаmа
 4. Uputstvо zа izrаdu еnеrgеtskih bilаnsа u оpštinаmа – Prоgrаmski pаkеt
 5. Uputstvо zа izrаdu lоkаlnih plаnоvа rаzvоја u оblаsti еnеrgеtikе

Еnеrgеtski plаnоvi

 1. Еnеrgеtski plаn - Vаrvаrin
 2. Еnеrgеtski plаn - Vеlikа Plаnа
 3. Enеrgеtski plаn – Žitištе
 4. Еnеrgеtskа prоcеnа - Bеčеј

 

 WEBGIS GEOLISS GEOLISS Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Uzmi račun