Naslovna » Sektori » Energetska efikasnost i obnovlјivi izvori » Odsek za unapređenje energetske efikasnosti

Sektori

Sektor za energetsku efikasnost i obnovlјive izvore energije

Odsek za unapređenje energetske efikasnosti

U Odseku za unapređenje energetske efikasnosti obavlјaju se poslovi koji se odnose na: stvaranje regulatornih i podsticajnih uslova za racionalnu upotrebu energije i energenata i povećanje energetske efikasnosti; pripremu i realizaciju programa i praćenje efekata mera za racionalnu upotrebu energije i povećanje efikasnosti pri proizvodnji, distribuciji i korišćenju električne i toplotne energije i prirodnog gasa; realizaciju projekata koji za cilј imaju povećanje energetske efikasnosti; osmišlјavanje i sprovođenje promotivnih aktivnosti i obrazovnih aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti; pripremu i realizaciju aktivnosti u vezi sa radom Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti; aktivnosti na uspostavlјanju i praćenju sistema za organizovano upravlјanje energijom; učešće u ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti podsticanja racionalne upotrebe energije i povećanja energetske efikasnosti; normativno-pravne i upravne poslove za potrebe Odseka, kao i drugi poslovi iz delokruga Odseka.

  • Grupa za stvaranje uslova za unapređenje energetske efikasnosti

    U Grupi za stvaranje uslova za unapređenje energetske efikasnosti obavlјaju se poslovi koji se odnose na: stvaranje regulatornih i podsticajnih uslova za racionalnu upotrebu energije i energenata i povećanje energetske efikasnosti u sektorima potrošnje energije; pripremu i realizaciju programa i praćenje efekata mera za racionalnu upotrebu energije i povećanje efikasnosti pri proizvodnji i korišćenju električne i toplotne energije i prirodnog gasa; pripremu i realizaciju aktivnosti u vezi sa radom Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti, realizaciju projekata koji za cilј imaju povećanje energetske efikasnosti u sektorima potrošnje energije; osmišlјavanje i sprovođenje promotivnih aktivnosti i obrazovnih aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti; učešće u ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti podsticanja racionalne upotrebe energije i povećanja energetske efikasnosti, kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.

  • Grupa za uspostavlјanje i praćenje sistema organizovanog upravlјanja energijom

    U Grupi za uspostavlјanje i praćenje sistema organizovanog upravlјanja energijom obavlјaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručno-tehničke podloge za uspostavlјanje i praćenje organizovanog sistema upravlјanja energijom i pripremu neophodne regulative; koordinaciju pripreme kurikuluma i organizaciju obuke za relevantne aktere sistema organizovanog upravlјanja energijom; definisanje sadržaja relevantnih dokumenata koje moraju pripremati akteri sistema upravlјanja energijom; prikuplјanje, praćenje i analizu podataka koje pripremaju akteri sistema organizovanog upravlјanja energijom i pripremu odgovarajućih izveštaja u vezi sa ostvarenim uštedama energije; realizaciju promotivnih i obrazovnih aktivnosti koje se realizuju u Odseku; pripremu i realizaciju predloga projekata koji za cilј imaju povećanje energetske efikasnosti; saradnju i razmenu iskustava na uspostavlјanju organizovanog sistema upravlјanja energijom sa relevantnim institucijama iz drugih zemalјa i u zemlјi, kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.

Obaveštenje:

U skladu sa članom 54. stav 5. Zakona o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS“ broj 25/13) doneta su prva rešenja kojim se ovlašćuje preduzeće Remontni centar doo, Užice da može obavlјati kontrolu sistema za grejanje koji sadrži kotlove kapaciteta većeg ili jednakog 50 kW i kontrolu sistema za klimatizaciju rashladne snage preko 12 kW. Rešenja su objavlјena u „Službenom glasniku RS“, broj 43/17. i možete ih pogledati ovde.