Naslovna » Javni pozivi

Javni pozivi

Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ
BUDžETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENјE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I
GLOBALNOG FONDA ZA ŽIVOTNU SREDINU
RADI FINANSIRANјA PROJEKATA U OBLASTI EFIKASNOG KORIŠĆENјA ENERGIJE
U 2016. GODINI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE,
JP 2/16 (U DALjEM TEKSTU: JAVNI POZIV)

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:

U skladu sa odelјkom X. Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti i Globalnog fonda za životnu sredinu radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2016. godini u jedinicama lokalne samouprave, JP 2/16, Ministarstvo rudarstva i energetike objavlјuje sledeće:

- Rešenje o dodeli sredstava
- Zaklјučak o odbacivanju nepotpunih prijava

 • OBAVEŠTENјE:
  Unapređen je elektronski kalkulator - Prilog 11, tako da omogućava izračunavanje raspodele sredstava za finansiranje projekta u slučaju kada jedinica lokalne samouprave sufinansira projekat sa većim udelom od minimalnih 33% od vrednosti projekta sa uračunatim PDV-om.
  PRILOG 11 – Kalkulator-ver1.1
 • Predmet javnog poziva je finansiranje projektata unapređenja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave kojima se realizuju mere u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2016. godini („Službeni Glasnik RS” 13/16)
 • Ukupna sredstava koji se isplaćuju u okviru Javnog poziva iznose:
  • do 25.000.000,00 dinara (sa PDV-om), iz Budžeta Republike Srbije (izvor finansiranja 01);
  • do 500.000,00 USD (oslobođeno PDV-a), iz sredstava GEF.
 • Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave koje mogu prijaviti samo jedan projekat unapređenje energetske efikasnosti
 • Datum objavlјivanja u dnevnom listu „Politika” 24. oktobar 2016. godine
 • Rok za podnošenje prijava: prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike (Kralјa Milana 36) i budu overene pečatom prijema do 24. novembra 2016. godine do 15 sati.
 • Odluka o izboru biće objavlјena na internet stranici Ministarstva, link:http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php
 • Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: fondee@mre.gov.rs.
 • Sva pitanja i odgovori biće objavlјeni na internet prezentaciji Ministarstva, link: http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php

 

TEKST JAVNOG POZIVA

PRILOZI 1

PRILOG 2- OPG obrasci

 

 

PITANјA I ODGOVORI
U VEZI JAVNOG POZIVA JP 2/16

Pitanje:
Da li se može koristiti elektronski kalkulator - Prilog 11 za izračunavanje raspodele sredstava za finansiranje projekta u slučaju kada opština želi da sufinansira projekat sa većim udelom od minimalnih 33% od vrednosti projekta sa uračunatim PDV-om?

Odgovor:
Unapređen je elektronski kalkulator, tako da omogućava izračunavanje raspodele sredstava za finansiranje projekta u slučaju kada jedinica lokalne samouprave želi da sufinansira projekat sa većim udelom od minimalnih 33% od vrednosti projekta sa uračunatim PDV-om i shodno kriterijumu iz odelјka IV, stav 1. tačka 3) Javnog poziva, JP 2/16 se vrednuje sa većim broj bodova. Izmenjen elektronski kalkulator - PRILOG 11 – Kalkulator-ver1.1, možete preuzeti sa ove stranice, ispod OBAVEŠTENјA.

Pitanje:
Da li objekat sa kojim se konkuriše mora imati energetski pasoš, ili je dovolјno da ima elaborat energetske efikasnosti sa sadašnjim stanjem i sa stanjem posle pobolјšanja predviđenih mera za povećanje energetske efikasnosti?

Odgovor:
Ukoliko se opredelite samo za meru iz odelјka I stav 1. tačka 1) ili 2) Javnog poziva JP 2/16, odnosno samo mere na unapređenju termotehničkih instalacija, neophodno je zgrada, u skladu sa odelјkom III Javnog poziva, JP 2/16:
1) da poseduje energetski pasoš koji dokazuje da je zgrada na kojoj se planira realizacija projekta najmanje u energetskom razredu „C”, ili
2) da poseduje dokaz da je u prethodnih pet godina izgrađena zgrada ili realizovan projekat unapređenja termičkog omotača zgrade (najmanje putem ugradnje spolјnih prozora i vrata i postavlјanjem termoizolacije spolјašnjih zidova), u vidu okončane situacije overene od strane izvođača radova, investitora i nadzornog organa.

U svim ostalim slučajevima neophodno je da posedujete elaborat EE za stanje pre mera EE i posle.

Pitanje:
Da li objekat sa kojim se konkuriše mora biti u energetskom razredu "C" posle sprovedenih predviđenih mera pobolјšanja energetske efikasnosti ili je dovolјno da mu se energetski razred poveća za jedan, recimo iz "F" u "E"?

Odgovor:
Energetska svojstva objekta moraju biti pobolјšana najmanje za jedan energetski razred u skladu sa propisima iz oblasti izgradnje objekata .

Pitanje:
Da li je za Dokumentaciju priloženu uz prijavu, tačka 4.11 Kopija dokumenta kojim je JLS izvestila Ministarstvo za praćenje sprovođenja APEE, prihvatlјivo da odštampamo mejlove kojima smo dostavlјali podatke?

Da li je dovolјno samo za poslednju godinu dostaviti dokumentaciju?

Odgovor:
Prihvatlјivo je da odštampate elektronsku poštu u kojoj se nalaze podaci neophodni za praćenje realizacije APEE u poslednjoj godini.

Pitanje:
Da li elaborat energetske efikasnosti mora biti original ili može i fotokopija?

Odgovor:
Ukoliko podnosite fotokopiju, mora biti overena da je verna originalu.

Pitanje:
Da li tehno-ekonomska analiza treba biti original ili može fotokopija?

Odgovor:
Mora se podneti originalna verzija Studije tehno-ekonomske opravdanosti

.

Pitanje:
Od strane lokalne samouprave smo obavešteni da je na predavanju o energetskoj efikasnosti objekata rečeno da je uz zahtev, pored dokumentacije (Elaborata o energetskoj efikasnosti, Idejnog projekta...) koja se odnosi na izolaciju fasade, potrebno poslati i Idejni projekat ili neki elaborat za sistem grejanja – treba da se snimi postojeće stanje kotlarnice , da se popišu karakteristike, potrošnja, način regulacije temperature, kapacitet.... i da se uradi analiza o potrebama distribucije toplotne energije u objektu nakon izolacije fasade, odnosno preduzetih mera na energetskoj efikasnosti.
Kad se sve to uradi, taj Idjeni projekat ili elaborat treba da sadrži sve mere koje je potrebno uraditi i na eventualnoj rekonstrukciji grejanja, predmer i predračun, ako je potrebno izvesti neke radove, a ako nije, način regulacije kako bi se potrošnja toplotne energije regulisala u skladu sa novim potrebama. Na predavanju je rečeno da se neće razmatrati zahtevi koji nemaju oba dela.
Sve navedeno je koliko shvatam jer kombinovane mere obuhvataju mere iz tačke 1 i/ili 2 i zamenu spolјnih prozora i vrata i/ili unapređenje postojeće termičke izolacije.
Imajući u vidu da se objekat Gimnazije greje dalјinskim grejanjem, te da ukoliko smo dobro upućeni iz tog razloga nije potrebno izvođenje radova na sistemu grejanja, molim Vas da nam precizirate koja vrstu dokumentacije je potrebno podneti o regulisanju potrošnje toplotne energije u skladu sa novim potrebama a kako ne bismo došli u situaciju da naš zahtev ne bude razmotren usled nepotpunosti.

Odgovor:
U skladu sa odelјkom I Javnog poziva, JP 2/16, projekat mora obuhvatiti i mere na unapređenju sistema grejanja, bez obzira na način isporuke toplotne energije.

Pitanje:
Javnim pozivom Ministarstva rudarstva i energetike JP 2016 naznačeno je da za sredstva mogu konkurisati lokalne samouprave, i u jednom od odgovora na postavlјena pitanja ste naznačili da gradske opštine ne mogu konkurisati na ovom pozivu.
Da li gradske opštine mogu konkurisati za sredstva uz odgovarajuću saglasnost nadležnog gradskog Sekretarijata?

Odgovor:
U skladu sa Javnim pozivom JP 2/16 i Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129 i 83 - dr. zakon) , gradska opština nije prepoznata kao jedinica lokalne samouprave, te shodno tome ne može prijaviti svoj projekat po tom javnom pozivu ni uz saglasnost jedinice lokalne samouprave čiji je deo. Vaš projekat može prijaviti samo jedinica lokalne samouprave (grad Beograd), te je potrebno da po tom pitanju ostvarite saradnju sa istom.

Pitanje:
Na koju adresu se prosleđuju "Povelјe gradova i opština o energetskoj efikasnosti"?

Odgovor:
u vezi potpisivanja povelјe „Energetski svesni i efikasni“ potrebno je da se obratite Miodragu Gluščeviću iz SKGO.
Nјegovi kontakti su 064/870-3311 e-mejl adresa: miodrag.gluscevic@skgo.org
Ukoliko ste bili na nekoj od prezentacija Javnog poziva i preuzeli povelјe, njih posle potpisivanja možete poslati na sledeću adresu:
UNDP
Bulevar Zorana Đinđića 64
11070 Novi Beograd
Za Natašu Čakarmiš

Pitanje:
Po javnom pozivu za dodelu bespovratnih sredstava, radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije, planiramo da apliciramo za bespovratna sredstva radi adaptacije (rekonstrukcije) objekta zgrade opštine. Zgrada opštine je izgrađena 1962.god. U cilјu efikasnog korišćenja energije 2014. god. izvršena je rekonstrukcija kotlarnice. Trenutno sistem grejanja funkcioniše odlično a u toku je javna nabavka za izradu centralnog grejanja u potkrovlјu zgrade. Naša aplikacija bi se odnosila na zamenu spolјašnje stolarije, izradu omotača zgrade (termo izolacije) i ugradnju pumpi sa frekventnom regulacijom broja obrtaja i termostatskih ventila.
Naše pitanje prema Vama bi se odnosilo na mogućnosti ovog objekta za konkurisanje za bespovratna sredstva.

Odgovor:
U skladu sa odelјkom I Javnog poziva JP 2/16 možete konkurisati sa projektom koji obuhvata mere koje su navedene pod tačkom 3) i obuhvataju kombinaciju mera na unapređenju termotehničkih instalacija i termičkog omotača. Međutim za tačan izbor mera unapređenja energetske efikasnosti, neophodno je da uradite projekat rekonstrukcije termičkog omotača zgrade i mašinski projekat (rekonstrukcije) termotehničke instalacije, što je i neophodna dokumentacija u skladu sa odelјkom V.

Pitanje:
U vezi Javnog poziva za unapređenje energetske efikasnosti od 24.10.2016 god. molim vas da mi odgovorite da li je moguće finansiranje nabavke kotla na tečno gorivo ili samo na biomasu. Iz teksta Javnog poziva se pominju obe mogućnosti, tj. kotao na biomasu i na tečno ili gasovito gorivo pa vas molim za objašnjenje.

Odgovor:
U skladu sa odelјkom III stav 3. Javnog poziva, JP 2/16 za projekte ugradnje/zamene kotla u skladu sa odelјkom I. stav 1. tačka 2) podtačka (1) Javnog poziva, sredstvima Budžetskog fonda može se finansirati ugradnja novog kotla koji kao gorivo koristi tečni naftni gas.

Pitanje:
Da li možemo da prijavimo projekat koji je već realizovan, tokom ove godine?

Odgovor:
Sredstvima Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije ne mogu se finansirati završeni projekti, već samo planirani projekti za koje je pripremlјena tehnička dokumentacija u skladu sa Javnim pozivom, JP 2/16.

Pitanje:
Da li se može podneti prijava za dodelu bespovratnih sredstava ukoliko se ne ispunjavaju uslovi iz odelјka 3 tačka 1 ili tačka 2 javnog poziva odnosno zgrada ne poseduje energetski pasoš ( nije potrebno pribavlјanje) i ne postoji dokaz da je u prethodnih pet godina na pomenutoj zgradi realizovan projekat unapređenja termičkog omotača?

Odgovor:
Energetski pasoš je neophodan ukoliko se opredelite samo za meru iz odelјka I stav 1. tačka 1) ili 2) Javnog poziva JP 2/16, odnosno samo mere na unapređenju termotehničkih instalacija.

Pitanje:
Opština namerava da na Javnom pozivu učestvuje sa Projektom zamene spolјnih prozora i vrata i ostalim merama energetske efikasnosti na termičkom omotaču zgrade OŠ "13.Oktobar" tako da se postigne unapređenje energetske efikasnosti zgrade za najmanje 2 energetska razreda. Da li je moguće jednim dokumentom objediniti dokumentaciju iz Odelјka V stav 1. tačka 1) Javnog poziva "elaborat energetske efikasnosti za stanje pre i posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti u skladu sa propisima kojim se uređuje izgradnja objekata" i dokumentaciju iz Odelјka V stav 1. tačka 4) "studija u skladu sa formatom iz Priloga 12,potpisana i overena od strane odgovornog projektanta,koja treba da pokaže tehničko-ekonomsku opravdanost projekta koji obuhvata mere iz Odelјka I Javnog poziva" i koje sadrži sve elemente navedene u podtačkama (1), (2),(3),(4), i (6) odnosno tehnički opis projekta koji obavezno sadrži spisak i opis radova, spisak predloženih mera za unapređenje energetske efikasnosti,predmer i predračun radova, tehno-ekonomsku analizu,koja obuhvata ocenu isplativosti projekta i proračun perioda povraćaja investicije i proračun smanjenja emisije CO2 ?

Odgovor:
U pitanju su dva različita dokumenta. Elaborat energetske efikasnosti za stanje pre i posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti urađen u skladu sa propisima kojim se uređuje izgradnja objekata, kao i druga tražena tehnička dokumentacija u okviru Odelјka V stav 1. tačka 2) Javnog poziva, predstavlјaju osnovu za izradu studije iz tačke 4) istog odelјka.

Pitanje:
U vezi javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti i Globalnog fonda za životnu sredinu radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2016. godini u jedinicama lokalne samouprave, JP 2/16, zanima nas da li bi smo mogli da uzmemo učešće na pozivu kroz zamenu gorionika na gas u toplotnom izvoru (2 gorionika za kotlove na gas snage po 5MW), čija emisija izduvnih gasova nije u saglasnosti sa zakonskim propisima vrednosti izduvnih gasova. Toplotni izvor je kapaciteta 10MW i predviđen je za toplotno snabdevanje jednog dela grada. Zamenom zastarelih gorionika energetski efikasnijom opremom postiže se i značajna zaštita životne sredine

Odgovor:
U skladu sa odelјkom I Javnog poziva, JP 2/16 predmet javnog poziva je finansiranje unapređenja energetske efikasnosti zgrada u smislu zakona koji se bavi izgradnjom objekata.

Pitanje:
Prema kopiji plana osnova Gradske kuće obuhvata i deo koji koristi sada MUP (ranije zatvor). Taj deo je u osnovi površine oko 400 m2 I u vertikalu tri nivoa. Građevinski je spojen, ali fizički odvojen zidovima I grad taj prostor ne koristi od posle rata. Možemo li taj deo izuzeti iz Konkursa uz izjavu MUP-a da taj deo koriste u dužem periodu?

Odgovor:
Objekat koji želite da energetski rekonstruišete sredstvima Budžetskog fonda je prema Vašem opisu fizički odvojen zidovima od drugog objekta i predstavlјa posebnu celinu, tako da možete prijaviti projekat njegove rekonstrukcije uz izjavu MUP-a o susednom objektu koji se nalazi na istom planu osnove.

Pitanje:
Da li u Idejnom projektu treba prikazati sve prostorije u osnovi , odnosno prozore I vrata za svaku prostoriju. Na zgradi Opštine ima tri tipa prozora. Novi prozori će biti prema uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Konkretnije pitanje je da li Idejni projekat treba da bude izrađen u svemu prema Zakonu o planiranju I izgradnji.

Odgovor:
Izdavanje potrebnih dozvola/odobrenja za energetsku rekonstrukciju objekta, odnosno primena zakona koji se bavi izgradnjom objekata, je u nadležnost gradskog organa koji se bavi tim pitanjima i shodno tome, sadržaj i obim neophodne tehničke dokumentacije.

Pitanje:
Za zgradu OŠ "13.Oktobar" nameravamo da konkurišemo sa Projektom zamene spolјnih prozora i vrata. Da li prema Javnom pozivu moramo ovu meru energetske efikasnosti da kombinujemo sa merama iz Odelјka I, stav 1, tačka 2), podtačka (1) "zamena sistema ili dela sistema grejanja efikasnijim sistemom". Pošto zbog nedostatka sredstava u Opštinskom budžetu nismo u mogućnosti da istovremeno radimo i zamenu prozora i vrata i zamenu postojećeg kotla na lož ulјe u ugradnju novog kotla, sa kojim merama energetske efikasnosti iz Odelјka I,stav 1,tačka 2),podtačka (1),u sistemu grejanja možemo u tom slučaju da učestvujemo na Javnom pozivu?

Odgovor:
U okviru mera u odelјku I stav 1. tačka 2) podtačka (1) Javnog poziva koje se odnose na zamena sistema ili dela sistema grejanja efikasnijim sistemom možete se opredeliti za mere navedene u odelјku III, stav 4 i odnose se na ugradnju pumpi sa frekventnom regulacijom broja obrtaja i termostatskih ventila i uređaja za merenje predate količine toplote (kalorimetri), ukoliko je primenjivo . Pošto ta mera predstavlјa minimum za unapređenje termotehničke instalacije, ona ne donosi bodove po kriterijumu vrsta mere, ali je projekat u skladu sa zahtevima Javnog poziva, JP 2/16. Ostale mere koje možete primeniti i koje se boduju su navedene u Prilogu 6 - Kriterijumi i elementi kriterijuma za ocenu projekata unapređenja energetske efikasnosti.

Pitanje:
Molim Vas da mi odgovorite kakvu obavezu ima JLS ukoliko nije realizovala projekte energetske efikasnosti (u smislu dostavlјanja podataka u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima dostavlјanja podataka neophodnih za praćenje sprovođenja APEE u RS).

Odgovor:
Obaveza je da dostavite kopiju dopisa, odnosno e-maila, kojim ste odgovorili na dopis Ministarstva rudarstva i energetike broj 312-01-529/2014-06, bez obzira da li je bilo realizovanih projekata energetske efikasnosti ili ne.

Pitanje:
Takođe, da li nas obaveze dostavlјanja navedenih podataka oslobađa član 16. stav 1. tačka 4. Zakona o efikasnom korišćenju energije, prema kojoj opština nije obveznik sistema energetskog menadžmenta, obzirom da ima manje od 20.000 stanovnika?

Odgovor:
Obaveza dostavlјanja podataka o realizovanim projektima energetske efikasnosti nije vezana za sistem energetskog menadžmenta, tako da sve jedinice lokalne samouprave imaju obavezu dostavlјanja podataka.

Pitanje:
Koji deo projektne-tehničke dokumentacije je potreban da se dostavi za projekte iz odelјka I. stav 1. tačka 3. Javnog pozviva projekta rekonstrukcije termičkog omotača zgrade, a na osnovu koje je izrađena studija iz tačke 4) ovog stava.

Odgovor:
U skladu sa odelјkom V, stav 1. tačka 2) podtačka (2) Javnog poziva JP 2/16, koja se odnosi na projekte iz odelјka I. stav 1. tačka 3), neophodno je da dostavite projekat rekonstrukcije termičkog omotača Zgrade i mašinski projekat (rekonstrukcije) termotehničke instalacije. Vrsta tehničke dokumentacije zavisi i od organa vaše opštine koji se bavi izdavanjem odobrenja/dozvole za izgradnju i koje primenjuje zakon koji se bavi izgradnjom objekata.

Pitanje:
Da li gradovi/ opštine koji su dobili projekte po poslednjem pozivu iz Budžetskog fonda (2016.godine) mogu da konkurišu na konkursu koji je objavlјen u ponedelјak 24.10.2016.?

Odgovor:
Mogu da konkurišu, jedino što neće dobiti bodove po kriterijumu koji se odnosi na sredstva dobijena iz Budžetskog fonda u poslednje 3 godine.

Pitanje:
Ukoliko konkurišemo za zamenu spolјnih prozora i vrata na objektu zgrade opštine, da li je potrebno da objekat ima energetski pasoš?

Odgovor:
U skladu sa odelјkom I Javnog poziva JP 2/16, možete konkurisati sa projektom koji osim mera koje ste naveli, uklјučuje i mere na grejnim, odnosno termotehničkim instalacijama. Takve mere su navedene pod tačkom 3) u odelјku I Javnog poziva JP 2/16. U slučaju primene mere navedene pod tačkom 3) nije potrebno da objekat poseduje energetski pasoš, ali je potrebno da se izradi elaborat energetske efikasnosti za stanje pre i posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti urađen u skladu sa propisima kojim se uređuje izgradnja objekata.

Pitanje:
Zainteresovani smo za konkurisanje na javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti i Globalnog fonda za životnu sredinu radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2016. godini u jedinicama lokalne samouprave, JP 2/6 koji ste raspisali.
Želeli bismo da konkurišemo za zamenu stolarije na zgradi Opštinske uprave. Zanima me da li je moguće konkurisati samo za zamenu stolarije ili smo u obavezi da konkurišemo i za zamenu kotla. Ukoliko smo u obavezi da konkurišemo za obe stvari, da li bi to mogao biti kotao na gas i koji nivo spremnosti tehničke dokumentacije nam je potreban za isti?

Odgovor:
U skladu sa odelјkom I Javnog poziva JP 2/16, možete konkurisati sa projektom koji osim mera koje ste naveli, uklјučuje i mere na grejnim, odnosno termotehničkim instalacijama. Takve mere su navedene pod tačkom 3) u odelјku I Javnog poziva JP 2/16. U odelјku III stav 3. predviđeno je da se za projekte ugradnje/zamene kotla u skladu sa odelјkom I. stav 1. tačka 2) podtačka (1) Javnog poziva, sredstvima Budžetskog fonda isklјučivo finansira ugradnja novog kotla koji kao gorivo koristi obnovlјive izvore energije, prirodni ili tečni naftni gas. Potrebna dokumentacija za takvu vrstu projekta navedena je u odelјku V stav 1. tačka 2) podtačka (2).

Pitanje:
Na osnovu raspisanog javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti i Globalnog fonda za životnu sredinu radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2016. godini u jedinicama lokalne samouprave, JP 2/16, grad namerava da konkuriše za unapređenje energetske efikasnosti zgrade Gradske kuće.
Predmet realizacije za ovu zgradu bi bila mera:
(2) zamene spolјnih prozora i vrata i/ili unapređenja postojeće termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova i podova na tlu, kao i ostalih zidova prema negrejanom prostoru (termički omotač zgrade),odnosno konkretno radila bi se zamena spolјnih prozora i vrata i rekonstrukcija krova sa ugradnjom termičke izolacije.
Zgrada Gradske kuće je vlasništvo grada 2/3 (prizemlјe i prvi sprat) i Regionalne privredne komore 1/3 (drugi sprat).
Naše pitanje je sledeće: da li grad može da konkuriše sa ovom zgradom za prethodno navedenu meru EE s obzirom na vlasničku strukturu nad ovom zgradom, tj. da li predstavlјa smetnju to što cela zgrada nije u vlasništvu grada, a mera EE bi bila primenjena na celu zgradu (zamena celokupne stolarije i rekonstrukcija krova sa ugradnjom termičke izolacije)?

Odgovor:
U vezi sa Vašim pitanjem da li grad može konkurisati za rehabilitaciju gradske kuće koja je vlasništvo grada 2/3 (prizemlјe i prvi sprat) i Regionalne privredne komore 1/3 (drugi sprat), odgovor je da može, ali je neophodno da obezbedite saglasnost/ugovor da se mogu izvoditi radovi i na delu objekta koji pripada drugom pravnom licu.

Pitanje:
Kontaktiram Vas u vezi sa pozivom objavlјenim na sajtu Ministarstva za unapređenje energetske efikasnosti ( http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php). U pozivu je naznačeno da za sredstva mogu aplicirati lokalne samouprave. Stoga moje pitanje glasi da li se gradske opštine mogu prijaviti na konkurs?

Odgovor:
U vezi sa Vašim pitanjem o mogućnosti konkurisanja gradskih opština, odgovor je da na Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije JP 2/16 mogu konkurisati samo jedinice lokalne samouprave, a ne gradske opštine.

Pitanje:
Po javnom pozivu za dodelu bespovratnih sredstava, radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije, planiramo da apliciramo za bespovratna sredstva radi adaptacije (rekonstrukcije) objekta zgrade opštine Vlasotince. Zgrada opštine Vlasotince je izgrađena 1962.god. U cilјu efikasnog korišćenja energije 2014. god. izvršena je rekonstrukcija kotlarnice. Trenutno sistem grejanja funkcioniše odlično a u toku je javna nabavka za izradu centralnog grejanja u potkrovlјu zgrade. Naša aplikacija bi se odnosila na zamenu spolјašnje stolarije, izradu omotača zgrade (termo izolacije) i ugradnju pumpi sa frekventnom regulacijom broja obrtaja i termostatskih ventila.
Naše pitanje prema Vama bi se odnosilo na mogućnosti ovog objekta za konkurisanje za bespovratna sredstva.

Odgovor:
U skladu sa odelјkom I Javnog poziva JP 2/16 možete konkurisati sa projektom koji obuhvata mere koje su navedene pod tačkom 3) i obuhvataju kombinaciju mera na unapređenju termotehničkih instalacija i termičkog omotača. Međutim za tačan izbor mera unapređenja energetske efikasnosti, neophodno je da uradite projekat rekonstrukcije termičkog omotača zgrade i mašinski projekat (rekonstrukcije) termotehničke instalacije, što je i neophodna dokumentacija u skladu sa odelјkom V.

Pitanje:
Opština ima Projekat ugradnje IC grejača na prirodni gas umesto grejanja lož ulјem u svečanoj sali Niže muzičke škole. Pošto je Projektom predviđena mera energetske efikasnosti iz Odelјka I , stav 1. tačka 2), podtačka(1) Javnog poziva "zamena sistema ili dela sistema grejanja efikasnijim sistemom" koji se odnosi na deo zgrade,koji nema spolјna vrate i prozore, na koji način je moguće kombinovati ovu meru energetske efikasnosti sa merama iz Odelјka I , stav 1. tačka 3) podtačka (2) koje se odnose na mere energetske efikasnosti na termičkom omotaču zgrade?

Odgovor:
Moguće je kombinovati tako sto se navedenoj meri priklјuči mera zamene spolјnih prozora i vrata i/ili unapređenja postojeće termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova i podova na tlu, kao i ostalih zidova prema negrejanom prostoru (termički omotač zgrade).

Pitanje:
Da li je za ugradnju IC grejača potrebno podneti uz prijavu i kopiju građevinske dozvole ili odobrenja za izvođenje radova ? Da li je potrebno za ugradnju IC grejača popuniti i OPG obrazac i koliko bodova donosi ova mera energetske efikasnosti?

Odgovor:
Potrebno je priložiti kopiju građevinske dozvole ili odobrenja za izvođenje radova, odnosno odgovarajući akt nadležnog organa jedinice lokalne samouprave kojim se utvrđuje da ni građevinska dozvola ni odobrenje nisu potrebni. Neophodno je da popunite OPG 5. Javni poziv nije predvideo takvu meru, tako da se neće bodovati, ali se naravno može konkurisati sa projektom koji, između ostalih, obuhvata i meru ugradnje IC grejača.

Pitanje:
Da li je za meru iz Odelјka I , stav 1. tačka 4) "ugradnja solarnih kolektora za grejanje potrošne tople vode" potrebno podneti eleborat energetske efikasnosti za stanje pre i posle sprovođenja mera unapređenja energetske efikasnosti? Takođe da li je za ovu meru potrebno dostaviti i kopiju građevinske dozvole ili odobrenja za izvođenje radova?

Odgovor:
Neophodno je priložiti elaborat energetske efikasnosti za stanje pre i posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti urađen u skladu sa propisima kojim se uređuje izgradnja objekata. Potrebno je priložiti kopiju građevinske dozvole ili odobrenja za izvođenje radova, odnosno odgovarajući akt nadležnog organa jedinice lokalne samouprave kojim se utvrđuje da ni građevinska dozvola ni odobrenje nisu potrebni.

Pitanje:
Da li se jedan projekat JLS finansira i iz Budžeta Republike Srbije do 22% vrednosti projekta i iz sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu - GEF u vrednosti 50% neto vrednosti projekta ili se finansira samo iz jednog izvora finansiranja (Budžet RS ili GEF)?

Odgovor:
Jedan projekat se finansira iz oba izvora finansiranja: do 50% (maksimalno 50.000 USD) neto vrednosti iz sredstava UNDP i do 20% (maksimalno 2.500.000 din) neto vrednosti projekta iz Budžeta Republike Srbije.

Pitanje:
Da li JLS može konkurisati projektom ugradnje toplotne pumpe, koja će biti korišćena za grejanje balona kojim je pokriven gradski bazen u zimskom periodu (nije u pitanju konkretna zgrada)?

Odgovor:
U skladu sa odelјkom I Javnog poziva, JP 2/16 predmet javnog poziva je finansiranje unapređenja energetske efikasnosti zgrada u smislu zakona koji se bavi izgradnjom objekata.

 

 WEBGIS GEOLISS GEOLISS Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Uzmi račun