Насловна » Архива » Јавни позиви

Јавни позиви

ОБАВЕШТЕЊЕ
О НОВОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  У 2019. ГОДИНИ

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕФИКАСНОГ
КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ У 2018. ГОДИНИ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
ЈП 1/18 (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЈАВНИ ПОЗИВ)

Најважније информације о Jавном позиву:

 • ОБАВЕШТЕЊЕ
  У складу са одељком X. Јавног позива Министарство рударства и енергетике објављује следеће:
 • Предмет јавног позива је финансирање пројектата унапређења енергетске ефикасности у јединицама локалне самоуправе којима се реализују мере у складу са Уредбом о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2018. години („Службени гласник РС”, број 25/18)
 • Укупно бесповратна средства која се додељују у јавном позиву износе до 125 милиона динара.
 • Право на подношење пријава имају јединице локалне самоуправе које могу пријавити само један пројекат унапређење енергетске ефикасности
 • Датум објављивања у дневном листу „Политика” 15. мај 2018. године
 • Рок за подношење пријава: пријаве треба да пристигну на писарницу Министарства рударства и енергетике (Краља Милана 36) и буду оверене печатом пријема до 04. јула 2018. године до 15 сати.
 • Одлука о избору биће објављена на интернет страници Министарства,
  http:// www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php
 • За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу fondee@mre.gov.rs
 • Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Министарства,

 

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ИСПРАВКА ЈАВНОГ ПОЗИВА 15-05-2018

ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ-2

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕФИКАСНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ
У 2016. ГОДИНИ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ЈП 1/16

Најважније информације о Jавном позиву:

 • ОБАВЕШТЕЊЕ
  У складу са одељком IX. Јавног позива за доделу средстава из Буџетског фонда за напређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2016. години у јединицама локалне самоуправе, ЈП 1/16, Министарство рударства и енергетике објављује следеће:
 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ:
  У прилозима 6.1 и 6.2 који се односе на КРИТЕРИЈУМЕ И ЕЛЕМЕНТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕНУ, техничком грешком је унет погрешан редослед бодовања по развијености у оквиру критеријума 4 Развијеност јединице локалне самоуправе. Исправне прилоге преузмите овде .
 • Предмет јавног позива је финансирање пројектата унапређења енергетске ефикасности у јединицама локалне самоуправе којима се реализују мере у складу са Уредбом о утврђивању програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2016. години („Службени Гласник РС” 13/16)
 • Укупно расположива бесповратна средства која се додељују у јавном позиву износе до 125 милиона динара.
 • Право на подношење пријава имају јединице локалне самоуправе које могу пријавити само један пројекат унапређење енергетске ефикасности
 • Датум објављивања у дневном листу „Новости” 11. априла 2016. године
 • Рок за подношење пријава: пријаве треба да пристигну на писарницу Министарства рударства и енергетике (Краља Милана 36) и буду оверене печатом пријема до 16. мај 2016. године до 15 сати.
 • Одлука о избору биће објављена у року од 30 дана од последњег дана рока за подношење пријава на интернет страници Министарства, линк:http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php
 • За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: Е-mail: fondee@mre.gov.rs.
 • Сва питања и одговори биће објављени на интернет презентацији Министарства, линк: http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php

 

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ-2

 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
У ВЕЗИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈП 1/16

Питање:
Да ли за меру из одељка I став1. тачка 1 подтачка 1. потребно одобрење за извођење радова, обзиром да се ради само о замени прозора, или се то мозе сврстати под текућим одржавањем? Од техничке документације смо урадили Елаборат ЕЕ и Студију по критеријумима које сте дали у Јавном позиву. Консултовали смо Центар за издавање дозвола управе за планирање града и рекли су нам да Одобрење за извођење радова није потребно за овакву врсту радова (текуће одржавање - замена спољашње столарије) већ само пријава радова приликом извођења.

Одговор:
У одељку V став 1. тачка 4) наведено је да потребно приложити , у зависности од врсте радова, а у складу са прописима којима се уређује изградња објекта грађевинску дозволу или одобрење за извођење радова.
У вези Вашег питања и тумачења које је дао Центар за издавање дозвола за планирање града, потребно је да доставите акт јединице локалне самоуправе којим се дозвољава извођење радова, као и тумачење поменутог Центра.

Питање:
Општина би по расписаном јавном позиву за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројекта у области ефикасног коришћења енергије у 2016. години у јединицама локалне самоуправе, ЈП 1/16, конкурисалa за меру 1.1 и 2.1 са Идејним пројектом радова реконструкције и адаптације Дома културе, који је урађен са прорачуном енергетске ефикасности, као и мишљење о ефектима планиране енергетске санације зграде Дома културе.

Пројектом су предвиђени:
- радови на реконструкцији котларнице са изградњом димњака
- радови на хидро и термо изолацији радног крова објекта
- улагање у адаптацију и замену спољне столарије
       * на административном делу
       * на комплетном осталом делу спољне столарије

Укупна вредност радова по приоритетима и фазама дата је у табели вредности радова.

Имајући у виду да се објекат Дома културе последњих година уопште зими не загрева, осим у административном делу и делу библиотеке, а да су трошкови грејања на електричну енергију у зимском периоду изузетно високи, што се може видети из приложене табеле, најпримарније је урадити реконструкцију столарије.

По приоритетима друга врста најважнијих радова на унапређењу енергетске ефикасности објекта је хидро и термо изолација крова, јер је стање на објекту такво да долази до великог прокишњавања крова, што угрожава рад у објекту, сам објекат и библиотечки фонд.

Следећа врста приоритетних радова јесте замена столарије на административном делу, а до испуњења ефекта комплетног унапређења планиране енергетске ефикасности.

Последње по плану је замена преостале спољне столарије.

Имајући у виду да је укупна вредност радова 28.880.420 динара, без ПДВ-а, што представља значајну вредност инвестиције, наше питање је да ли да на основу расположивих финансијских средстава намењених овим конкурсом, препоручујете да конкуришемо за укупна средства предвиђена пројектом и све планиране мере, или да фазно конкуришемо, нпр. само за средтва по I или по I и II фази планираних радова?

Одговор:
У складу са одељком I Јавног позива ЈП 1/16 максимални износ средстава из Буџетског фонда по пројекту унапређења енергетске ефикасности, осим за пројекте модернизације јавног осветљења, износи 15 милиона динара, док Ваше учешће може бити много веће од минималних 30%. Један од критеријума за оцењивање, односно бодовање пројеката је и сопствено учешће јединице локалне самоуправе у пројекту, изражено у процентима.
Министарство рударства и енергетике, као државни орган који додељује средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности, не може давати препоруке у смислу одабира мера унапређења енергетске ефикасности које обухвата пројекат који би пријавили на Јавни позив за доделу средстава из Буџетског фонда ЈП 1/16. Битно је да тај пројекат буде у складу са захтевима из наведеног јавног позива и прописа којима се уређује рад Буџетског фонда, тј. Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа („Службени гласник РС”, број 15/16) и Уредбе о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2016. години („Службени гласник РС”, број 13/16).

Питање:
Да ли се образац Подаци_о_пројекту_ЕЕ пакује уз ОПГ4 образац у Студију или се доставља засебно уз осталу документацију.

Одговор:
Није потребно да попуњавате образац „Podaci_o_projektu_EE, већ само ОПГ образац.

Питање:
Пишем Вам поводом Јавног позива за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у јединицама локалне самоуправе.

Наша локална самоуправа конкурише за Пројекат инвестиционог одржавања Зграде Дома здравља у Свилајнцу, у виду унапређења термичког омотача и замене једног портала на фасади, који се налази у делу са вертикалним комуникацијама (остала столарија је замењена у неким од претходних пројеката), односно у виду примена мера из одељка I. став 1. тачке 1) и 2).

Питање је следеће: с обзиром на то да се мера из одељка I. став 1. тачке 2), испуњава у потпуности, а испуњавање мере из одељка I. став 1. тачке 1), огледа у мењању само једног спољног прозора, односно портала, да ли је у том случају уз потребну документацију неопходно доставити и попуњен Прилог 7.2, који се односи на опремање грејне инсталације са термостатским вентилима и уређајима за мерење предате количине топлоте објекту?

Одговор:
У складу са одељком III став 3. Јавног позива ЈП 1/16, за све објекте прикључене на даљински систем грејања или које поседују централизован систем грејања уз примену мера унапређење термичког омотача објекта (које обухвата пројекат који предлажете) из одељка I. став 1. тачка 1) Јавног позива обавезно је у пројекат укључити и опремање грејне инсталације са термостатским вентилима и уређајима за мерење предате количине топлоте објекту, где је применљиво.

Питање:
Да ли можемо да конкуришемо за средства Буџетског фонда у износу 2.100.000,00 динара, за замену столарије, ако су претходне године изведени следећи радови на енергетској санацији: реконструкција крова, топлотна изолацији зидова, реконструкција котларнице (конверзија са мазута на пелет, са комплетном заменом опреме). Вредност наведених радова је више од траженог процента учешћа подносиоца захтева, али су средства обезбеђена донацијама. Да ли се то може рачунати као учешће подносиоца захтева?

Одговор:
У складу са одељком I Јавног позива ЈП 1/16 можете се определити за једну или више понуђених мера унапређења енергетске ефикасности. У вашем случају, пошто се већ вршили одређене радове на унапређењу енергетске ефикасности, можете пријавити пројекат замене столарије који спада у меру дефинисану у одељку I, став 1. тачка 1) унапређење термичког омотача. У складу са чланом 5. Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа („Службени гласник РС“ број 15/16), максимални износ средстава који се исплаћује из Буџетског фонда за пројекте унапређења износи 100% за пројекте у девастираним подручјима, а 70% за пројекте у осталим јединицама локалне самоуправе.
У одељку I, став 4. Јавног позива ЈП 1/16 дефинисан је максимални износ по пројекту који се исплаћује из средства Буџетског фонда и износи 15 милиона динара.
Максимални износ учешћа јединице локалне самоуправе није прецизиран и представља један од критеријума за оцењивање пријава - Сопствено учешће у финансирању пројекта изражено у процентима (прилог 6.1).
У оквиру Изјаве о финансирању пројекта и наменском трошењу средстава у складу са законом (Прилог 4) Јавног позива ЈП 1/16 наводи се извор финансирања (буџет/донација).

Питање:
Да ли може да конкурише Основна школа као корисних јавне установе?

Одговор:
У складу са чланом 6. ст. 1. и 2. Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа („Службени гласник РС“ број 15/16) средствима Буџетског фонда се финансирају мере унапређења енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја, међу које спада и основна школа.

Питање:
Поводом Јавног позива за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење ен. ефикасности, молим Вас да појасните које ОПГ обрасце је потребно попунити уколико се конкурише за меру 1./1. за замену прозора и врата и меру 2. /3. за уградњу термостатских вентила у објекту јавне намене.

Одговор:
У случају применe мера које наводите у Вашем маилу, потребно је да попуните образац ОПГ – 5 Такође, желимо да Вас информишемо да на страници http://www.mre.gov.rs/dokumenta-efikasnost-izvori.php можете наћи:
Правилник о начину и роковима достављања података неопходних за праћење спровођења Акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији и методологији за праћење, проверу и оцену ефеката његовог спровођења („Службени гласник РС”, број 37/15) који ће Вам омогућити лакше разумевање и попуњавање OPG5 обрасца, као и Инструкцију о начину попуњавања образаца за достављање података о реализованим мерама ЕЕ у Републици Србији.

Питање:
Да ли је могуће конкурисати на Јавном позиву за унапређење енергетске ефикасности без одрађене студије, све остало имамо и главни пројекат и елаборат енергетске ефикасности, копију грађевинске дозволе, па бисмо студију накнадно доставили.

Одговор:
Није могуће пријавити пројекат на Јавни позив ЈП 1/16 без приложене студије из одељка V став 1. тачка 5) Јавног позива ЈП 1/16, а такође није могуће накнадно доставити тај документ.

Питање:
Да ли нас објекат испуњава услове посто је по енергетском пасошу у Ф разреду? Да ли критеријум најмање у енергетском разреду ‘’Ц’’ знаци да мора бити до Ц или најмање Ц па мањи разреди (Д,Е,Ф)?

Одговор:
У оквиру одељка III, став 2. Јавног позива ЈП 1/16 дефинисано је следеће:
Подносилац пријаве за доделу средстава ради финансирања пројекта који обухвата искључиво мере из одељка I. став 1. тачка 2) Јавног позива JP 1/16 мора да испуњава следеће услове:
1) да поседује енергетски пасош који доказује да је објекат на коме се планира реализација пројекта најмање у енергетском разреду „Ц”, или
2) да поседује доказ да је у претходних пет година изграђен објекат или реализован пројекат унапређења термичког омотача (најмање путем уградње спољних прозора и врата бољих енергетских карактеристика од постојећих и постављањем термоизолације спољашњих зидова), у виду окончане ситуације оверене од стране извођача радова, инвеститора и надзорног органа.

Питање:
У вези Јавног позива за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење ЕЕ ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије ЈП 1/16, имам два питања:
1. У Одељку V, став 1., тачка 3. тражи се "копија изјаве вршиоца техничке контроле са резимеом извештаја техничке контроле из извода пројекта за грађевинску дозволу". Ако у оквиру претходне тачке (истог одељка и става, тачке 2) достављамо "копију насловне стране главне свеске идејног пројекта", да ли смо тада дужни да доставимо изјаву из тачке 3. с` обзиром да се не ради о пројекту за грађевинску дозволу већ о идејном пројекту?
2. Прилог 4, Изјава о начину финансирања пројекта, табела "сопствени удео биће обезбеђен", питање је : Да ли се мора навести и доставити Извод из одлуке о буџету на ком се види да учешће ЈЛС већ постоји (програмски буџет захтева детаљно дефинисање тачног назива пројекта, циљева, индикатора, вредности инвестиције и начина финансирања што је формирано крајем 2015. године) или се може написати да ће средства бити обезбеђена (како и табела каже, у будућем времену) изменом Одлуке о буџету ЈЛС за 2016. годину путем ребаланса нпр. 30 дана од дана потписивања Уговора о додели средстава ЈЛС по овом конкурсу (наравно у случају да се средства добију)?

Напомињем да одређена средства за те намене постоје у буџету али нису дефинисана на прави начин како програмски буџет налаже: име пројекта, вредност, начин финансирања, циљеви, индикатори итд јер се није крајем 2015., године знало који ће конкурси на нивоу АПВ или РС бити расписивани.

Одговор:
У вези са Вашим првим питањем, одговор је да не прилажете изјаву тражену у тачки 3) одељак V Јавног позива ЈП 1/16, јер се сходно закону који уређује област изградње објеката не врши техничка контрола идејних пројеката.

Одговор на друго питање је да није потребно достављати никакве доказе (одлуке и слично) да сте предвидели средства буџетом за ту намену, јер, као што сте написали у маилу, нисте знали крајем 2015. године када је усвајан буџет за 2016. годину да ли ће бити расписан јавни позив. Потребно је само приложити тражену изјаву из тачке 7) одељак V Јавног позива ЈП 1/16.

Питање:
У мојој општини дошло је до промене власти и председник општине је промењен.На седници скупштине , одржаној јуче именован је нов председник општине.
1. Моје питање је ко може да потпише документацију у вези Јавног позива ЈП 1/16 за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2016 години у јединицама локалне самоуправе?
Не постоји депонован печат и потпис.
2. Да ли постоји могућност да се рок за предају документације продужи?

Одговор:
Пријаву и документацију за коју је, Јавним позивом ЈП 1/16, тражено да буде потписана од стране овлашћеног представника јединице локалне самоуправе није могуће да потпише и овери неко друго лице, односно службеник општине, уколико није посебним овлашћењем одређен за то.

Одговор на друго питање је да није могуће да се продужи рок за достављање пријаве на Јавни позив ЈП 1/16.

Питање:
Да ли је потребно уз осталу документацију приложити и информацију од Привредне коморе Србије да постоје произвођачи и извођачи радова у складу са предмером и предрачуном радова за које се конкурише за доделу средстава.

Одговор:
Потребно је само приложити изјаву из тачке 8) одељка V Јавног позива ЈП 1/16 да ће у поступку јавне набавке предност имати домаћи понуђачи и добра домаћег порекла, у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Питање:
Да ли ПДВ улази у сопствено учешће или смо у обавези да ПДВ платимо преко оних 30% сопственог учешћа?

Одговор:
Сви износи у пријави на Јавни позив ЈП 1/16 се наводе са израчунатим ПДВ-ом, тако да се у оквиру вашег сопственог учешћа од 30% мора налазити и израчунати ПДВ.

Питање:
Да ли можемо да аплицирамо са Решењем о одобрењу извођења радова издатом по старом закону септембра 2014. године?

Одговор:
С обзиром да у прелазним одредбама Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 132/14), као ни у Закону о изменама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 145/14) не постоје норме којима би се ограничио рок важења решења о одобрењу извођења радова које је издато пре доношења тих закона, такво решење може бити поднето као део документације уз пријаву по јавном позиву ЈП 1/16 ако из садржине самог решења произлази да није истекао рок његовог важења.

Питање:
Како предлог пројекта за замену/модернизацију система јавног осветљења у граду обухвата и 27 сеоских месних заједница да ли пројектна документација може да обједини сва обухваћена подручја или је неопходно за свако насељено место сачинити посебно пројектну документацију?

Одговор:
У одељку III став 1. Јавног позива ЈП 1/16 прописано је да јединица локалне самоуправе за пројекте модернизације система јавног осветљења може конкурисати са једним пројектом који обухвата цео систем осветљења или његов део.

Питање:
Питање је следеће: ако се врши замена светиљки и избацивање аутоматике из трафостанице шта је потребно од документације, која ће се приложити и да ли треба мерење да буде по условима електродистрибуције с обзиром на то да електродистрибуција не тражи услове?

Одговор:
Документација која се доставља пописана је у одељку V Јавног позива ЈП 1/16.

У одељку III, став 4. Јавног позива наведено је следеће:

„Пројекат модернизације система јавног осветљења мора да предвиди измештање мерних група јавног осветљења за трафо реоне, обухваћене модернизацијом из трафо станица електро дистрибуције, осим ако поменути радови нису реализовани неким претходним пројектом.“

Као доказ испуњености овог услова прилаже се изјава дата у прилогу 7.1, (видети текст Јавног позива ЈП 1/16, одељак V, став 1. тачка 9).

Циљ измештања мерних група је накнадно праћење ефеката пројекта кроз надзор потрошње уличног осветљења које је било предмет овог пројекта од стране општине. Ако нема могућности да дистрибуција то изведе, потребно је да пројектом буде предвиђено одговарајуће контролно мерење потрошње само за мерне групе које су предмет ове санације.

Питање:
Поводом Јавног позива за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење ен. ефикасности, а с обзиром да се једна од могућих мера зове:"Реконструкција топлотне изолације одређених делова грађевинског омотача (нпр.: зидови, кровови, таванице, темељи) и/или замена прозора у постојећим стамбеним, комерцијалним и градама јавно-услужног сектора)". Mолим Вас да појасните да ли се може конкурисати за унапређење ен. ефикасности простора у власништву/корисништву Града који се издаје у комерцијалне сврхе?

Одговор:
Мера коју сте експлицитно цитирали у свом питању не постоји у Јавном позиву ЈП 1/16, ни у Правилнику о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа („Службени гласник РС”, број 15/16), а ни у Уредби о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2016. години („Службени гласник РС”, број 13/16), тако да је нејасно из ког акта сте преузели наведену формулацију.

С друге стране, у члану 6. став 1. наведеног правилника прописано је, између осталог, да се јавни позив расписује за финансирање пројеката који предвиђају спровођење мера енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја, који су у надлежности јединица локалне самоуправе, а у ставу 2. тачка 4) истог члана уређено је да се објектима од јавног значаја, поред осталих, сматрају и други објекти од значаја за ширу локалну заједницу.

Имајући у виду да ни у Јавном позиву ЈП 1/16, а ни према одредбама наведених прописа, није директно искључена могућност предлагања пројеката у објектима који су дати у закуп, такви пројекти се могу финансирати по овом јавном позиву, с тим да ти објекти морају бити од јавног значаја, сходно члану 6. ст. 1. и 2. Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа.

Питање:
Заинтересовани смо да пријавимо пројекат замена система грејања ефикаснијим системом грејања (замена котла) за две јавне установе које се налазе једна до друге. Идеја је да нови котао (на биомасу) греје - Дом здравља и Дечији вртић. Дом здравља на својој парцели има три објекта, која се тренутно греју на мазут, док се за грејање Дечијег вртића користе угаљ и дрва. Поред услова да објекти треба да поседују енергетски пасош или да поседују доказ да су у претходних пет година реализовани пројекти унапређења термичког омотача, интересује нас да ли можемо да пријавимо пројекат имајући у виду да се ради о више објеката који би били повезани на један систем грајања?

Одговор:
у вези са Вашим питањем, одговор је потврдан, односно можете пријавити пројекат унапређења термотехничких инсталација у две поменуте установе у Вашој општини, јер систем грејања представља једну техничко-технолошку целину, без обзира што напаја топлотном енергијом више објеката.

У пријави на Јавни позив ЈП 1/16, потребно навести објекат у коме се налази котларница, јер ће се тај објекат бодовати према критеријуму Врста објекта и тај објекат мора задовољити услов да поседује енергетски пасош који доказује да је објекат на коме се планира реализација пројекта најмање у енергетском разреду „C”, или да поседују доказ да су у претходних пет година реализовани пројекти унапређења термичког омотача.

Питање:
Молим Вас да ми одговорите да ли је прихватљиво Решење за инвестиционо одржавање по члану 145 које обухвата радове на замени столарији и радове на адаптацији мокрих чворова (два става) или је неопходно у конкурсној документацији доставити Решење за инвестиционо одржавање које би обухватило само радове на замени столарије?

Напомињемо да радови на санацији мокрих чворова неће бити предати за финансирање из Јавног позива за Буџетски фонд.

Одговор:
Поменуто Решење о инвестиционом одржавању које обухвата радове на замени столарије и адаптацији мокрих чворова можете приложити уз пријаву, као што је тражено тачком 4) , одељак V, Јавног позива ЈП 1/16, али је потребно да садржи прецизан опис пројекта за унапређењe енергетске ефикасности који пријављујете за финансирање из Буџетског фонда, односно да буде у складу са одељком I , Јавног позива ЈП 1/16.

Питање:
Град је расписао јавну набавку за замену столарије на основној школи. Да ли то може да буде учешће од 30% од вредности пројекта којим би Град аплицирао на јавном позиву Министраства рударства и енергетике, с обзиром да је та инвестиција планирана у 2016. години?

Одговор:
У вези са Вашим питањем о могућности да се средстава, која су у годишњем плану јавних набавки и у буџету града предвиђена за јавну набавку чија је реализација у току, користе за учешће у пројекту који би се финансирао средствима Буџетског фонда, одговор је да та средства не можете користити у ту сврху, јер би се конкретан пројекат, за чије је спровођење јавна набавка у току, свакако реализовао и без средстава Буџетског фонда, а сврха јавног позива је субвенционисане пројеката у јединицама локалне самоуправе које немају сопствена средства за реализацију пројеката који унапређују енергетску ефикасност.

Наша препорука је да по Јавном позиву за доделу средстава из Буџетског фонда ЈП 1/16 пријавите пројекте које обухватају више мера, јер се по критеријуму Врста мера добија више бодова.

С обзиром да сте већ објавили позив за подношење понуда за јавну набавку за замену столарије на основној школи, морате да окончате започети поступак јавне набавке по Закону о јавним набавкама.

По наведеном јавном позиву, можете пријавити нови пројекат, који не укључује замену столарије у школи, сачекате одлуку о додели средстава и, уколико добијете тражена средства Буџетског фонда, извршите одговарајућу измену у важећем годишњем плану јавних набавки и потом реализујете нови пројекат.

Питање:
У одељку III. Услови за доделу средстава у Јавном позиву наведено је да подносилац пријаве за доделу средстава ради финансирања пројекта који обухвата искључиво мере из одељка I. став 1. тачка 2) Јавног позива мора да испуњава следеће услове:
1) да поседује енергетски пасош који доказује да је објекат на коме се планира реализација пројекта најмање у енергетском разреду „C”.

Моје питање је, с обзиром да планирамо да конкуришемо по тачки:
1) унапређење термичког омотача објекта путем:
(1) побољшања, односно замене спољних прозора и врата, и
(2) постављања или побољшања постојеће термичке изолације зидова, крова, таваница изнад отворених пролаза, зидова и подова на тлу, као и осталих зидова према негрејаном простору (термички омотач зграде);
да ли нам је потребан енергетски пасош, с обзиром да није у питању искључиво тачка 2) Јавног позива? Напомињем да се ради о јавном преузећу које је изграђено 2006. године, Решење о употребној дозволи смо добили 2007. године.

Одговор:
за меру из одељка I. став 1. тачка 1) унапређењe термичког омотача, Јавног позива за доделу средстава из Буџетског фонда ЈП 1/16, коју желите да обухватите пројектом није потребно приложити енергетски пасош, али је али је сходно одељку V. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ПРИЈАВУ потребно приложити елаборат енергетске ефикасности за стање пре и после спровођења предложене мере унапређења енергетске ефикасности урађен у складу са прописима којим се уређује изградња објеката. Такође је, у складу са Прилогом 8 - КРИТЕРИЈУМ МИНИМАЛНЕ УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ, потребно да енергетска својства објекта морају бити побољшана најмање за један енергетски разред у складу са прописима из области изградње објеката.

Питање:
Потребно је мишљење у вези замене котлова:

 1. У објекту Општинске управе су котлови на електричну енергију – 6 котлова снаге 36 х 6 kW, систем вентилационих комора везан је за систем грејања, приземље објекта 400 m2-две вентилационе коморе -3 јединице, са 42 унутрашње-касетне климе, објекат је усељен 2006.год., објекат је површине кровних равни 600 m2, двоводан кров, у централном делу-лантерна-природно осветљење до I спрата.Размишља се о инсталисању соларних панела. Да ли је Ваша препорука за замену постојећих котлова соларним панелима или која је препорука. Намера је препројектовање како бисмо учествовали на конкурсу за доделу средстава.
 2. Централизована котларница са 2 котла-2 х 1000 kW на угаљ преко које се загревају следећи објекти: основна школа, средња школа и фискултурна сала, дом здравља, спортска хала-2500 m2, обданиште. У смислу препројектовања котларнице која снабдева назначене објекте већих површина, а имајући у виду да општина нема систем даљинског грејања.

Одговор:
Министарство рударства и енергетике, као државни орган који додељује средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности, не може давати препоруке у смислу одабира мера унапређења енергетске ефикасности које обухвата пројекат који би пријавили на Јавни позив за доделу средстава из Буџетског фонда ЈП 1/16. Битно је да тај пројекат буде у складу са захтевима из наведеног јавног позива и прописа којима се уређује рад Буџетског фонда, тј. Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа („Службени гласник РС”, број 15/16) и Уредбе о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2016. години („Службени гласник РС”, број 13/16).

Питање:
Молимо вас да нам појасните да ли на јавном позиву учествује као подносилац захтева јединица локалне самоуправе или могу и јавна предузећа или установе које имају седиште на територији јединице локалне самоуправе?

Одговор:
У складу са одељком II, Јавног позива за доделу средстава Буџетског фонда ЈП 1/16, право на подношење пријаве имају само јединице локалне самоуправе (ЈЛС), које могу пријавити пројекте унапређења енергетске ефикасности у установама и јавним предузећима чији је оснивач ЈЛС.

Питање:
Да ли је потребно да се предмер и предрачун радова са укупном ценом инвестиције и израчунатим порезом на додату вредност достави у формату MS EXCEL.

Одговор:
Потребно је доставити у електронском формату MS EXCEL, због лакшег праћења евентуалних промена предмера и предрачуна радова, као и ради праћења реализације пројекта.

Питање:
Ко има право да одобри коришћење средстава за непредвиђене/додатне радове од 10% од укупне вредности инвестиције који се налазе у предмеру и прерачуну?

Одговор:
Радове ће у случају потребе за њима одобравати и потписивати надзорни орган, а обавештење са образложењем треба послати Министарству.

Питање:
Да ли је потребно у предмеру и предрачуну навести техничке карактеристике опреме?

Одговор:
У предмеру и предрачуну навести обавезно техничке карактеристике опреме, сходно захтевима из Прилога 8, Јавног позива: Критеријуми минималне уштеде енергије. За критеријуме за квалитет (минимални захтеви) елемената термичког омотача зграда користити: Правилник о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011), захтеве из Табеле 3.4.1.3 - Највеће дозвољене вредности коефицијента пролаза топлоте, U [W/(m2xK)], за елементе термичког омотача зграде.

Питање:
Да ли се трошкови израде пројеката, елабората и студије као и комплетне документације за пријаву на јавни позив могу покрити средствима Буџетског фонда?

Одговор:
Трошкове израде пројеката, елабората и студије као и комплетне документације за пријаву на Јавни позив ЈП 1/16 сноси подносилац захтева, односно ЈЛС.

Питање:
Да ли се трошкови стручног надзора извођења радова на пројекту унапређења енергетске ефикасности могу финансирати средствима Буџетског фонда.

Одговор:
Трошкови стручног надзора извођења радова сноси ЈЛС и због тога је потребно предвидети додатна средства у односу на средстава која су обезбеђена за потреба сопственог учешћа у финансирању извођења радова на пројекту коме су додељена средства Буџетског фонда. Пројекти изведеног стања, упутства и атести могу да се ставе на терет извођача и да се ставе у предмер и предрачун у склопу јавне набавке.

Питање:
Обраћам Вам се у вези јавног позива за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије, моје питање је да ли јавним позивом можемо да обухватимо постављање и инсталирање расвете (тачка 5 у тексту конкурса).

Одговор:
У Јавном позиву, одељак I, је у тачки 5) дефинисано да пројекат који се пријављује за финансирање из Буџетског фонда може обухватити меру модернизације система јавног осветљења, која обухвата замену извора светлости, односно светиљки и/или инсталирања савремене опреме за контролу и управљање системом осветљења (даљинска контрола, регулатори осветљења итд.).

Сходно наведеном не може се пријавити пројекат који обухвата постављање и инсталирање расвете у деловима ЈЛС, где јавно осветљење није ни постојало, већ се може у оквиру постојећих улица које поседују осветљење, које је предмет реконструкције, инсталирати допунске светиљке које су неопходне у складу са светлосно техничким прорачуном.

Питање:
Општина намерава да конкурише по Јавном позиву за доделу средстава из буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности са пројектом реконструкције објекта предсколске установе. Наведени објекат је по карактеристикама тренутно у енергетском разреду F. Комбиновањем мера: замена столарије (стаклене површине покривају 40% спољних зидова), постављање таванице (део просторија установе нема плочу већ је таваница од ламперије, у тим просторијама смо мислили да поставимо бетонску плочу са изолацијом), замена расвете и грејних инсталација објекат би пресао у енергетски разред D. Унапређење термичког омотача није могуће, јер се објекат налази у зони амбијеталне заштите, те није дозвољено да се мења спољна облога зидова (фасадна цигла жуте боје). Да ли би се овакав пројекат, разматрао ако је пријава поднета у складу са условима конкурса?

Одговор:
Одговор на Ваше питање је потврдан, односно можете конкурисати са пројектом који обухвата предложене мере на Јавни позив за доделу средстава из Буџетског фонда ЈП 1/16.

Питање:
Приликом попуњавања пријавног обрасца наишли смо на недоумицу у делу обрасца обележеног редним бројем 3.3. под називом Врсте примењених мера.

Да ли у том делу наводимо шта је до сада урађено и примењено или шта се планира урадити у склопу пројекта са којим желимо аплицирати?

Одговор:
У тачки 3.3 пријавног обрасца - за пројекте унапређења енергетске ефикасности изузев пројеката модернизације јавног осветљења, означавате мере које обухватате пројектом који пријављујете на Јавни позив за доделу средстава Буџетског фонда ЈП 1/16.

Питање:
Да ли се може пријавити пројекат унапређења енергетске ефикасности на Јавни позив за доделу средстава Буџетског фонда (Јавни позив ЈП 1/16), а за исти пројекат је већ спроведен поступак јавне набавке и закључен је уговор са изабраним извођачем?

Одговор:
По правилу, за покретање и спровођење јавне набавке услов је да је набавка предвиђена у годишњем плану јавних набавки (члан 52. став 1. Закона о јавним набавкама - Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у оквиру кога је наручилац дужан да предвиди и процењену вредност јавне набавке (члан 51. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама), а у одлуци о покретању поступка, поред процењене вредности јавне набавке, дужан је да наведе и податке о апропријацији у буџету, односно финансијском плану (члан 53. став 1. тач. 5) и 7) Закона о јавним набавкама).

Све наведено у казује на чињеницу да у поменутом случају није могуће конкурисати са таквим пројектом, јер је пројекат већ морао бити предвиђен у годишњем плану јавних набавки, што подразумева да су средства за финансирање тог пројекта већ обезбеђена, так о да би се конкретан пројекат свакако реализовао и без средстава Буџетског фонда, а сврха јавног позива је субвенционисане пројеката у јединицама локалне самоуправе које немају сопствена средства за реализацију пројеката који унапређују енергетску ефикасност.

Питање:
Да али овај Јавни позив вази и за градске општине које нису јединице локалне самоуправе?

Одговор:
У вези са Вашим питањем о могућности конкурисања градских општина, на Јавни позив за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије ЈП 1/16 могу конкурисати само јединице локалне самоуправе, а не градске општине.

Питање:
Да ли округ може да се сматра јединицом локалне самоуправе?

Одговор:
Округ се не може сматрати јединицом локалне самоуправе и не може пријавити пројекат на Јавни позив ЈП 1/16.

Питање:
Општинска управа је расписала тендер за 3. фазу радова на неусељеној згради општинске управе и то: инсталација топлотних пумпи, партерно уређење и телефонски и мрежни (информациони) развод. Изградња предметног објекта је започета 2011. године а усељење у објекат је одлагано из разлога немогућности финансирања извора грејања (топлотних пумпи). Напомињемо да за реализацију овог пројекат поседујемо сву потребну пројектну документацију, укључујући и елаборат детаљних геолошких истраживања у циљу изналажења и коришћења геотермалне енергије за потребе топлификације зграде. Такође, прибављено је и решење Министарства рударства и енергетике за извођење поменутих геолошких испитивања. Предметна зграда је замишљена а касније пројектована и изграђена, као енергетски ефикасна уз максималну употребу обновљивих извора енергије. Из тог разлога, пројектном документацијом је предвиђено да извор топлотне енергије у згради буду топлотне пумпе. У тендерској документацији се инсталација извора топлотне енергије налази као посебна партија, те ју је могуће засебно финансирати.

Интересује нас, да ли је прихватљива могућност да радове из наведене партије делимично финансирамо средствима из предметног јавног позива?

Напомињемо да нова зграда општинске управе не поседује елаборат о енергетској ефикасности, јер у време издавања грађевинске дозволе (2011. година) није била обавеза поседовања овог документа. Након завршетка зграде, у поступку добијања употребне дозволе, саставни део процедуре ће бити и прибављање енергетског пасоша.

Одговор:
Предмет уређивања Уредбе о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2016. години („Службени гласник РС”, број 13/16) и Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа („Службени гласник РС”, број 15/16), је финансирање мера и активности у циљу унапређења енергетске ефикасности. У смислу одредаба наведених прописа поменуте мере и активности примењују се на објекте чија изградња је завршена и који се користе.

На основу Вашег писма закључујемо да изградња објекта, у коме је пројектном документацијом предвиђено да извор топлотне енергије буду топлотне пумпе, није завршена, исти није усељен и за тај објекат није издата употребна дозвола, што у крајњем чини да та зграда није објекат на који се односе норме из поменутих уредбе и правилника.

Сходно изнетом, пројекат који би се тицао инсталације извора топлотне енергије у конкретном објекту није могуће пријавити на јавни позив ЈП 1/2016.

Питање:
Поводом објаве Јавног позива за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређене енергетске ефикасности, молим Вас за мишљење да ли би било у складу са позивом да се конкурише за суфинансирање пројекта прекограничне сарадње преко кога се унапређује систем даљинског грејања и инсталирају соларни панели за грејање топле воде у стамбеном насељу.

Реализација овог пројекта планирана је до краја 2016. године, а суфинансирање (24.42%) је веће од уобичајених 15% на ИПА пројектима, јер је овај пројекат одобрен са резервне листе другог позива прекограничне сарадње Румунија-Србија.

Пројекат је одобрен у октобру 2015. године, док је имплементација пројекта почела у јануару 2016. године.

Одговор:
У Уредби о утврђивању програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2016. години („Службени гласник РС”, број 13/16), у одељку VI. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА, став 2. одређено је да су корисници средстава Буџетског фонда јединице локалне самоуправе, а с тим у вези Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа („Службени гласник РС”, број 15/16), у члану 6. ст. 1. и 2. прописано је да се јавни позив за финансирање пројеката из Буџетског фонда односи на спровођење мера енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја који су у надлежности јединице локалне самоуправе, у које спадају: школе, предшколске установе, домови здравља и други објекти од значаја за локалну заједницу. С обзиром да је предмет пројекта који сте навели снабдевање топлом водом стамбених објеката, такав пројекат није могуће финансирати на основу овог јавног позива

Питање:
Општина би конкурисала по Јавном позиву за доделу средстава из буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности са пројектом реконструкције грејних инсталација за објекат Предшколска установа. Обзиром да објекат не испуњава услов да је у последњих пет година реализован пројекат унапређења термичког омотача, да ли пројекат са којим се конкурише може бити комбинован, односно да обухвата две фазе: фазу унапређења термичког омотача и фазу реконструкције грејних инсталација? Да ли постојећи котао који троши гасно уље евро-ел може бити замењен модернијим котлом који троши исту врсту енергента обзиром да немамо систем даљинског грејања на гас?

Одговор:
у оквиру пројекта који се пријављује на Јавни позив за финансирање средствима Буџетског фонда можете предвидети две и више мера, као што су унапређење термичког омотача и реконструкцију грејних инсталација. Увидом у прилог којим се односи на критеријуме можете видети да примена више мера доноси више бодова. Одговор на друго питање које се односи на замену котла на гасно уље евро-ел је да Јавни позив у одељку III. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА прописује да се могу финансирати само котлови који користе обновљиве изворе енергије, природни или течни нафтни гас.

Питање:
Да ли је за Пројекат које обухвата меру из Одељка I, став 1. тачка 6) : Инсталација соларних колектора за грејање потрошне топле воде потребно да објекат за који се конкурише поседује енергетски пасош?

Одговор:
У вези са Вашим питањем да ли је за пројекат који обухвата меру из Одељка I, став 1. тачка 6) : Инсталација соларних колектора за грејање потрошне топле воде Јавног позива потребно да објекат за који се конкурише поседује енергетски пасош. Одговор је да није потребно, али је сходно поглављу V. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ПРИЈАВУ потребно приложити елаборат енергетске ефикасности за стање пре и после спровођења предложених мера унапређења енергетске ефикасности урађен у складу са прописима којим се уређује изградња објеката.

Питање:
За једну од највећих основних школа ( по броју ученика и по величини простора) смо планирали замену преосталог дела столарије и термоизолацију спољашњих зидова и крова ( тавана) У буџету за 2016. имамо 4500.000, колико према предмеру треба за замену преосталог дела столарије, а за 2017. и 2018. смо планирали термоизолацију спољашњих зидова и крова ( тавана) Да ли се учешће ЈЛС за замену преосталог дела столарије може сматрати делом од 30%. а да за 70% од вредностии пројекта аплицирамо на конкурсу Мин. енергетике? Молим Вас за одговор.

Одговор:
Oдговор на ваше питање да ли средства предвиђена буџетом општине за замену преосталог дела столарије можете користити за ваш удео је потврдан, уколико предвиђена средства покривају минимално 30% од укупне вредности пројекта који пријављујете за финансирање из Буџетског фонда.

Питање:
1. Да ли је дозвољено да у оквиру једног пројекта (објекта) буду спроведене две мере (на пример замена прозора и изолација фасаде);
2. Да ли у случају примена мера из одељка И став 1. тачка 1) обавеза уградње термостатских вентила и уредјаја за мерење, подразумева само то да се ове ставке убаце у предмер и предрачун или је неопходна и додатна документација.

Одговор:
Одговор на ваше прво питање да ли је дозвољено да у оквиру једног пројекта (објекта) буду спроведене две мере (на пример замена прозора и изолација фасаде) је да и препоручује се да укључите што више мера, јер ћете добити више бодова из критеријума Врсте мере. У вези другог питања да ли у случају примена мера из одељка I став 1. тачка 1) обавеза уградње термостатских вентила и уређаја за мерење, подразумева само то да се ове ставке убаце у предмер и предрачун или је неопходна и додатна документација, одговор је да није неопходна додатна документација, већ можете укључити тражене елементе у постојећи предмер и предрачун.

Питање:
Да ли за Пројекте који обухватају мере енергетске ефикасности из Одељка I став 1. тачка 4) : унапређење термичког омотача и енергетских система путем комбиновања мера из тачке 1), 2) и 3) овог одељка елеборатом енергетске ефикасности за стање пре и после спровођења предложених мера унапређења енергетске ефикасности треба предвидети унапређење енергетског разреда зграде за један разред (например са Е на D) или након спровођења мера унапређења енергетске ефикасности овај објекат мора да буде најмање у енергетском разреду С? У "Правилнику о условима за респоделу и коришћење средствава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању из обавезе вршења енергетског прегледа" у члану 10.(Начин плаћања) став1. тачка (7) : Уз захтев из става 6. овог члана,за мере из члана 4.став1.тачка 1) и 4) овог Правилника неопходно је доставити и енергетски пасош који је издат у складу са посебним прописима. Да ли је у том случају за Пројекте из Одељка I став 1. тачке 1) и 4) неопходно приликом исплате средстава доставити и енергетски пасош објекта?

Одговор:
Oдговор на Ваше прво питање да ли за Пројекте који обухватају мере енергетске ефикасности из Одељка I став 1. тачка 4) : унапређење термичког омотача и енергетских система путем комбиновања мера из тачке 1), 2) и 3) овог одељка елеборатом енергетске ефикасности за стање пре и после спровођења предложених мера унапређења енергетске ефикасности треба предвидети унапређење енергетског разреда зграде за један разред (например са Е на D) или након спровођења мера унапређења енергетске ефикасности овај објекат мора да буде најмање у енергетском разреду С, је да се у складу са прописима из области изградње објеката мора предвидети унапређење за најмање 1(један) разред.

У вези са другим питањем, да ли је у том случају за Пројекте из Одељка I став 1. тачке 1) и 4) неопходно приликом исплате средстава доставити и енергетски пасош објекта, одговор је потврдан, потребно је приложити енергетски пасош уз захтев за финалну исплату средстава из Буџетског фонда.

Питање:
Да ли постоји могућност конкурисања за замену котла(котлова) у котларницама даљинског грејања. Котларница се налази у општини Темерин и припада локалној топлани?

Одговор:
Уколико се котларница налази у згради општине Темерин и снабдева тај објекат топлотном енергијом, а управљање котларницом је у надлежности топлане, онда се може пријавити пројекат замене котла на Јавни позив.

Питање:
Да ли постоји могућност конкурисања за замену котла(котлова) у котларницама даљинског грејања. Котларница се налази у општини и припада локалној топлани?

Одговор:
Уколико се котларница налази у згради општине и снабдева тај објекат топлотном енергијом, а управљање котларницом је у надлежности топлане, онда се може пријавити пројекат замене котла на Јавни позив.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И
ГЛОБАЛНОГ ФОНДА ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕФИКАСНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ
У 2016. ГОДИНИ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
ЈП 2/16 (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЈАВНИ ПОЗИВ)

Најважније информације о Jавном позиву:

У складу са одељком X. Јавног позива за доделу бесповратних средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности и Глобалног фонда за животну средину ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2016. години у јединицама локалне самоуправе, ЈП 2/16, Министарство рударства и енергетике објављује следеће:

- Решење о додели средстава
- Закључак о одбацивању непотпуних пријава

 • ОБАВЕШТЕЊЕ:
  Унапређен је електронски калкулатор - Прилог 11, тако да омогућава израчунавање расподеле средстава за финансирање пројекта у случају када јединица локалне самоуправе суфинансира пројекат са већим уделом од минималних 33% од вредности пројекта са урачунатим ПДВ-ом.
  ПРИЛОГ 11 – Калкулатор-вер1.1
 • Предмет јавног позива је финансирање пројектата унапређења енергетске ефикасности у јединицама локалне самоуправе којима се реализују мере у складу са Уредбом о утврђивању програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2016. години („Службени Гласник РС” 13/16)
 • Укупна средстава који се исплаћују у оквиру Јавног позива износе:
  • до 25.000.000,00 динара (са ПДВ-ом), из Буџета Републике Србије (извор финансирања 01);
  • до 500.000,00 USD (ослобођено ПДВ-а), из средстава GEF.
 • Право на подношење пријава имају јединице локалне самоуправе које могу пријавити само један пројекат унапређење енергетске ефикасности
 • Датум објављивања у дневном листу „Политика” 24. октобар 2016. године
 • Рок за подношење пријава: пријаве треба да пристигну на писарницу Министарства рударства и енергетике (Краља Милана 36) и буду оверене печатом пријема до 24. новембра 2016. године до 15 сати.
 • Одлука о избору биће објављена на интернет страници Министарства, линк:http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php
 • За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: Е-mail: fondee@mre.gov.rs.
 • Сва питања и одговори биће објављени на интернет презентацији Министарства, линк: http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php

 

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ПРИЛОЗИ 1

ПРИЛОГ 2- ОПГ обрасци

 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
У ВЕЗИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈП 2/16

Питање:
Да ли се може користити електронски калкулатор - Прилог 11 за израчунавање расподеле средстава за финансирање пројекта у случају када општина жели да суфинансира пројекат са већим уделом од минималних 33% од вредности пројекта са урачунатим ПДВ-ом?

Одговор:
Унапређен је електронски калкулатор, тако да омогућава израчунавање расподеле средстава за финансирање пројекта у случају када јединица локалне самоуправе жели да суфинансира пројекат са већим уделом од минималних 33% од вредности пројекта са урачунатим ПДВ-ом и сходно критеријуму из одељка IV, став 1. тачка 3) Јавног позива, ЈП 2/16 се вреднује са већим број бодова. Измењен електронски калкулатор - ПРИЛОГ 11 – Калкулатор-вер1.1, можете преузети са ове странице, испод ОБАВЕШТЕЊА.

Питање:
Да ли објекат са којим се конкурише мора имати енергетски пасош, или је довољно да има елаборат енергетске ефикасности са садашњим стањем и са стањем после побољшања предвиђених мера за повећање енергетске ефикасности?

Одговор:
Уколико се определите само за меру из одељка I став 1. тачка 1) или 2) Јавног позива ЈП 2/16, односно само мере на унапређењу термотехничких инсталација, неопходно је зграда, у складу са одељком III Јавног позива, ЈП 2/16:
1) да поседује енергетски пасош који доказује да је зграда на којој се планира реализација пројекта најмање у енергетском разреду „Ц”, или
2) да поседује доказ да је у претходних пет година изграђена зграда или реализован пројекат унапређења термичког омотача зграде (најмање путем уградње спољних прозора и врата и постављањем термоизолације спољашњих зидова), у виду окончане ситуације оверене од стране извођача радова, инвеститора и надзорног органа.

У свим осталим случајевима неопходно је да поседујете елаборат ЕЕ за стање пре мера ЕЕ и после.

Питање:
Да ли објекат са којим се конкурише мора бити у енергетском разреду "C" после спроведених предвиђених мера побољшања енергетске ефикасности или је довољно да му се енергетски разред повећа за један, рецимо из "F" у "Е"?

Одговор:
Енергетска својства објекта морају бити побољшана најмање за један енергетски разред у складу са прописима из области изградње објеката .

Питање:
Да ли је за Документацију приложену уз пријаву, тачка 4.11 Копија документа којим је ЈЛС известила Министарство за праћење спровођења АПЕЕ, прихватљиво да одштампамо мејлове којима смо достављали податке?

Да ли је довољно само за последњу годину доставити документацију?

Одговор:
Прихватљиво је да одштампате електронску пошту у којој се налазе подаци неопходни за праћење реализације АПЕЕ у последњој години.

Питање:
Да ли елаборат енергетске ефикасности мора бити оригинал или може и фотокопија?

Одговор:
Уколико подносите фотокопију, мора бити оверена да је верна оригиналу.

Питање:
Да ли техно-економска анализа треба бити оригинал или може фотокопија?

Одговор:
Мора се поднети оригинална верзија Студије техно-економске оправданости

.

Питање:
Од стране локалне самоуправе смо обавештени да је на предавању о енергетској ефикасности објеката речено да је уз захтев, поред документације (Елабората о енергетској ефикасности, Идејног пројекта...) која се односи на изолацију фасаде, потребно послати и Идејни пројекат или неки елаборат за систем грејања – треба да се сними постојеће стање котларнице , да се попишу карактеристике, потрошња, начин регулације температуре, капацитет.... и да се уради анализа о потребама дистрибуције топлотне енергије у објекту након изолације фасаде, односно предузетих мера на енергетској ефикасности.
Кад се све то уради, тај Идјени пројекат или елаборат треба да садржи све мере које је потребно урадити и на евентуалној реконструкцији грејања, предмер и предрачун, ако је потребно извести неке радове, а ако није, начин регулације како би се потрошња топлотне енергије регулисала у складу са новим потребама. На предавању је речено да се неће разматрати захтеви који немају оба дела.
Све наведено је колико схватам јер комбиноване мере обухватају мере из тачке 1 и/или 2 и замену спољних прозора и врата и/или унапређење постојеће термичке изолације.
Имајући у виду да се објекат Гимназије греје даљинским грејањем, те да уколико смо добро упућени из тог разлога није потребно извођење радова на систему грејања, молим Вас да нам прецизирате која врсту документације је потребно поднети о регулисању потрошње топлотне енергије у складу са новим потребама а како не бисмо дошли у ситуацију да наш захтев не буде размотрен услед непотпуности.

Одговор:
У складу са одељком I Јавног позива, ЈП 2/16, пројекат мора обухватити и мере на унапређењу система грејања, без обзира на начин испоруке топлотне енергије.

Питање:
Јавним позивом Министарства рударства и енергетике ЈП 2016 назначено је да за средства могу конкурисати локалне самоуправе, и у једном од одговора на постављена питања сте назначили да градске општине не могу конкурисати на овом позиву.
Да ли градске општине могу конкурисати за средства уз одговарајућу сагласност надлежног градског Секретаријата?

Одговор:
У складу са Јавним позивом ЈП 2/16 и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129 и 83 - др. закон) , градска општина није препозната као јединица локалне самоуправе, те сходно томе не може пријавити свој пројекат по том јавном позиву ни уз сагласност јединице локалне самоуправе чији је део. Ваш пројекат може пријавити само јединица локалне самоуправе (град Београд), те је потребно да по том питању остварите сарадњу са истом.

Питање:
На коју адресу се прослеђују "Повеље градова и општина о енергетској ефикасности"?

Одговор:
у вези потписивања повеље „Енергетски свесни и ефикасни“ потребно је да се обратите Миодрагу Глушчевићу из СКГО.
Његови контакти су 064/870-3311 е-мејл адреса: miodrag.gluscevic@skgo.org
Уколико сте били на некој од презентација Јавног позива и преузели повеље, њих после потписивања можете послати на следећу адресу:
UNDP
Булевар Зорана Ђинђића 64
11070 Нови Београд
За Наташу Чакармиш

Питање:
По јавном позиву за доделу бесповратних средстава, ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије, планирамо да аплицирамо за бесповратна средства ради адаптације (реконструкције) објекта зграде општине. Зграда општине је изграђена 1962.год. У циљу ефикасног коришћења енергије 2014. год. извршена је реконструкција котларнице. Тренутно систем грејања функционише одлично а у току је јавна набавка за израду централног грејања у поткровљу зграде. Наша апликација би се односила на замену спољашње столарије, израду омотача зграде (термо изолације) и уградњу пумпи са фреквентном регулацијом броја обртаја и термостатских вентила.
Наше питање према Вама би се односило на могућности овог објекта за конкурисање за бесповратна средства.

Одговор:
У складу са одељком I Јавног позива ЈП 2/16 можете конкурисати са пројектом који обухвата мере које су наведене под тачком 3) и обухватају комбинацију мера на унапређењу термотехничких инсталација и термичког омотача. Међутим за тачан избор мера унапређења енергетске ефикасности, неопходно је да урадите пројекат реконструкције термичког омотача зграде и машински пројекат (реконструкције) термотехничке инсталације, што је и неопходна документација у складу са одељком V.

Питање:
У вези Јавног позива за унапређење енергетске ефикасности од 24.10.2016 год. молим вас да ми одговорите да ли је могуће финансирање набавке котла на течно гориво или само на биомасу. Из текста Јавног позива се помињу обе могућности, тј. котао на биомасу и на течно или гасовито гориво па вас молим за објашњење.

Одговор:
У складу са одељком III став 3. Јавног позива, ЈП 2/16 за пројекте уградње/замене котла у складу са одељком I. став 1. тачка 2) подтачка (1) Јавног позива, средствима Буџетског фонда може се финансирати уградња новог котла који као гориво користи течни нафтни гас.

Питање:
Да ли можемо да пријавимо пројекат који је већ реализован, током ове године?

Одговор:
Средствима Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије не могу се финансирати завршени пројекти, већ само планирани пројекти за које је припремљена техничка документација у складу са Јавним позивом, ЈП 2/16.

Питање:
Да ли се може поднети пријава за доделу бесповратних средстава уколико се не испуњавају услови из одељка 3 тачка 1 или тачка 2 јавног позива односно зграда не поседује енергетски пасош ( није потребно прибављање) и не постоји доказ да је у претходних пет година на поменутој згради реализован пројекат унапређења термичког омотача?

Одговор:
Енергетски пасош је неопходан уколико се определите само за меру из одељка I став 1. тачка 1) или 2) Јавног позива ЈП 2/16, односно само мере на унапређењу термотехничких инсталација.

Питање:
Општина намерава да на Јавном позиву учествује са Пројектом замене спољних прозора и врата и осталим мерама енергетске ефикасности на термичком омотачу зграде ОШ "13.Октобар" тако да се постигне унапређење енергетске ефикасности зграде за најмање 2 енергетска разреда. Да ли је могуће једним документом објединити документацију из Одељка V став 1. тачка 1) Јавног позива "елаборат енергетске ефикасности за стање пре и после спровођења предложених мера унапређења енергетске ефикасности у складу са прописима којим се уређује изградња објеката" и документацију из Одељка V став 1. тачка 4) "студија у складу са форматом из Прилога 12,потписана и оверена од стране одговорног пројектанта,која треба да покаже техничко-економску оправданост пројекта који обухвата мере из Одељка I Јавног позива" и које садржи све елементе наведене у подтачкама (1), (2),(3),(4), и (6) односно технички опис пројекта који обавезно садржи списак и опис радова, списак предложених мера за унапређење енергетске ефикасности,предмер и предрачун радова, техно-економску анализу,која обухвата оцену исплативости пројекта и прорачун периода повраћаја инвестиције и прорачун смањења емисије CO2 ?

Одговор:
У питању су два различита документа. Елаборат енергетске ефикасности за стање пре и после спровођења предложених мера унапређења енергетске ефикасности урађен у складу са прописима којим се уређује изградња објеката, као и друга тражена техничка документација у оквиру Одељка V став 1. тачка 2) Јавног позива, представљају основу за израду студије из тачке 4) истог одељка.

Питање:
У вези јавног позива за доделу бесповратних средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности и Глобалног фонда за животну средину ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2016. години у јединицама локалне самоуправе, ЈП 2/16, занима нас да ли би смо могли да узмемо учешће на позиву кроз замену горионика на гас у топлотном извору (2 горионика за котлове на гас снаге по 5MW), чија емисија издувних гасова није у сагласности са законским прописима вредности издувних гасова. Топлотни извор је капацитета 10MW и предвиђен је за топлотно снабдевање једног дела града. Заменом застарелих горионика енергетски ефикаснијом опремом постиже се и значајна заштита животне средине

Одговор:
У складу са одељком I Јавног позива, ЈП 2/16 предмет јавног позива је финансирање унапређења енергетске ефикасности зграда у смислу закона који се бави изградњом објеката.

Питање:
Према копији плана основа Градске куће обухвата и део који користи сада МУП (раније затвор). Тај део је у основи површине око 400 м2 И у вертикалу три нивоа. Грађевински је спојен, али физички одвојен зидовима И град тај простор не користи од после рата. Можемо ли тај део изузети из Конкурса уз изјаву МУП-а да тај део користе у дужем периоду?

Одговор:
Објекат који желите да енергетски реконструишете средствима Буџетског фонда је према Вашем опису физички одвојен зидовима од другог објекта и представља посебну целину, тако да можете пријавити пројекат његове реконструкције уз изјаву МУП-а о суседном објекту који се налази на истом плану основе.

Питање:
Да ли у Идејном пројекту треба приказати све просторије у основи , односно прозоре И врата за сваку просторију. На згради Општине има три типа прозора. Нови прозори ће бити према условима Завода за заштиту споменика културе. Конкретније питање је да ли Идејни пројекат треба да буде израђен у свему према Закону о планирању И изградњи.

Одговор:
Издавање потребних дозвола/одобрења за енергетску реконструкцију објекта, односно примена закона који се бави изградњом објеката, је у надлежност градског органа који се бави тим питањима и сходно томе, садржај и обим неопходне техничке документације.

Питање:
За зграду ОШ "13.Октобар" намеравамо да конкуришемо са Пројектом замене спољних прозора и врата. Да ли према Јавном позиву морамо ову меру енергетске ефикасности да комбинујемо са мерама из Одељка I, став 1, тачка 2), подтачка (1) "замена система или дела система грејања ефикаснијим системом". Пошто због недостатка средстава у Општинском буџету нисмо у могућности да истовремено радимо и замену прозора и врата и замену постојећег котла на лож уље у уградњу новог котла, са којим мерама енергетске ефикасности из Одељка I,став 1,тачка 2),подтачка (1),у систему грејања можемо у том случају да учествујемо на Јавном позиву?

Одговор:
У оквиру мера у одељку I став 1. тачка 2) подтачка (1) Јавног позива које се односе на замена система или дела система грејања ефикаснијим системом можете се определити за мере наведене у одељку III, став 4 и односе се на уградњу пумпи са фреквентном регулацијом броја обртаја и термостатских вентила и уређаја за мерење предате количине топлоте (калориметри), уколико је примењиво . Пошто та мера представља минимум за унапређење термотехничке инсталације, она не доноси бодове по критеријуму врста мере, али је пројекат у складу са захтевима Јавног позива, ЈП 2/16. Остале мере које можете применити и које се бодују су наведене у Прилогу 6 - Критеријуми и елементи критеријума за оцену пројеката унапређења енергетске ефикасности.

Питање:
Молим Вас да ми одговорите какву обавезу има ЈЛС уколико није реализовала пројекте енергетске ефикасности (у смислу достављања података у складу са Правилником о начину и роковима достављања података неопходних за праћење спровођења АПЕЕ у РС).

Одговор:
Обавеза је да доставите копију дописа, односно е-маила, којим сте одговорили на допис Министарства рударства и енергетике број 312-01-529/2014-06, без обзира да ли је било реализованих пројеката енергетске ефикасности или не.

Питање:
Такође, да ли нас обавезе достављања наведених података ослобађа члан 16. став 1. тачка 4. Закона о ефикасном коришћењу енергије, према којој општина није обвезник система енергетског менаџмента, обзиром да има мање од 20.000 становника?

Одговор:
Обавеза достављања података о реализованим пројектима енергетске ефикасности није везана за систем енергетског менаџмента, тако да све јединице локалне самоуправе имају обавезу достављања података.

Питање:
Који део пројектне-техничке документације је потребан да се достави за пројекте из одељка I. став 1. тачка 3. Јавног позвива пројекта реконструкције термичког омотача зграде, а на основу које је израђена студија из тачке 4) овог става.

Одговор:
У складу са одељком V, став 1. тачка 2) подтачка (2) Јавног позива ЈП 2/16, која се односи на пројекте из одељка I. став 1. тачка 3), неопходно је да доставите пројекат реконструкције термичког омотача Зграде и машински пројекат (реконструкције) термотехничке инсталације. Врста техничке документације зависи и од органа ваше општине који се бави издавањем одобрења/дозволе за изградњу и које примењује закон који се бави изградњом објеката.

Питање:
Да ли градови/ општине који су добили пројекте по последњем позиву из Буџетског фонда (2016.године) могу да конкуришу на конкурсу који је објављен у понедељак 24.10.2016.?

Одговор:
Могу да конкуришу, једино што неће добити бодове по критеријуму који се односи на средства добијена из Буџетског фонда у последње 3 године.

Питање:
Уколико конкуришемо за замену спољних прозора и врата на објекту зграде општине, да ли је потребно да објекат има енергетски пасош?

Одговор:
У складу са одељком I Јавног позива ЈП 2/16, можете конкурисати са пројектом који осим мера које сте навели, укључује и мере на грејним, односно термотехничким инсталацијама. Такве мере су наведене под тачком 3) у одељку I Јавног позива ЈП 2/16. У случају примене мере наведене под тачком 3) није потребно да објекат поседује енергетски пасош, али је потребно да се изради елаборат енергетске ефикасности за стање пре и после спровођења предложених мера унапређења енергетске ефикасности урађен у складу са прописима којим се уређује изградња објеката.

Питање:
Заинтересовани смо за конкурисање на јавни позив за доделу бесповратних средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности и Глобалног фонда за животну средину ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2016. години у јединицама локалне самоуправе, ЈП 2/6 који сте расписали.
Желели бисмо да конкуришемо за замену столарије на згради Општинске управе. Занима ме да ли је могуће конкурисати само за замену столарије или смо у обавези да конкуришемо и за замену котла. Уколико смо у обавези да конкуришемо за обе ствари, да ли би то могао бити котао на гас и који ниво спремности техничке документације нам је потребан за исти?

Одговор:
У складу са одељком I Јавног позива ЈП 2/16, можете конкурисати са пројектом који осим мера које сте навели, укључује и мере на грејним, односно термотехничким инсталацијама. Такве мере су наведене под тачком 3) у одељку I Јавног позива ЈП 2/16. У одељку III став 3. предвиђено је да се за пројекте уградње/замене котла у складу са одељком I. став 1. тачка 2) подтачка (1) Јавног позива, средствима Буџетског фонда искључиво финансира уградња новог котла који као гориво користи обновљиве изворе енергије, природни или течни нафтни гас. Потребна документација за такву врсту пројекта наведена је у одељку V став 1. тачка 2) подтачка (2).

Питање:
На основу расписаног јавног позива за доделу бесповратних средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности и Глобалног фонда за животну средину ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2016. години у јединицама локалне самоуправе, ЈП 2/16, град намерава да конкурише за унапређење енергетске ефикасности зграде Градске куће.
Предмет реализације за ову зграду би била мера:
(2) замене спољних прозора и врата и/или унапређења постојеће термичке изолације зидова, крова, таваница изнад отворених пролаза, зидова и подова на тлу, као и осталих зидова према негрејаном простору (термички омотач зграде),односно конкретно радила би се замена спољних прозора и врата и реконструкција крова са уградњом термичке изолације.
Зграда Градске куће је власништво града 2/3 (приземље и први спрат) и Регионалне привредне коморе 1/3 (други спрат).
Наше питање је следеће: да ли град може да конкурише са овом зградом за претходно наведену меру ЕЕ с обзиром на власничку структуру над овом зградом, тј. да ли представља сметњу то што цела зграда није у власништву града, а мера ЕЕ би била примењена на целу зграду (замена целокупне столарије и реконструкција крова са уградњом термичке изолације)?

Одговор:
У вези са Вашим питањем да ли град може конкурисати за рехабилитацију градске куће која је власништво града 2/3 (приземље и први спрат) и Регионалне привредне коморе 1/3 (други спрат), одговор је да може, али је неопходно да обезбедите сагласност/уговор да се могу изводити радови и на делу објекта који припада другом правном лицу.

Питање:
Контактирам Вас у вези са позивом објављеним на сајту Министарства за унапређење енергетске ефикасности ( http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php). У позиву је назначено да за средства могу аплицирати локалне самоуправе. Стога моје питање гласи да ли се градске општине могу пријавити на конкурс?

Одговор:
У вези са Вашим питањем о могућности конкурисања градских општина, одговор је да на Јавни позив за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије ЈП 2/16 могу конкурисати само јединице локалне самоуправе, а не градске општине.

Питање:
По јавном позиву за доделу бесповратних средстава, ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије, планирамо да аплицирамо за бесповратна средства ради адаптације (реконструкције) објекта зграде општине Власотинце. Зграда општине Власотинце је изграђена 1962.год. У циљу ефикасног коришћења енергије 2014. год. извршена је реконструкција котларнице. Тренутно систем грејања функционише одлично а у току је јавна набавка за израду централног грејања у поткровљу зграде. Наша апликација би се односила на замену спољашње столарије, израду омотача зграде (термо изолације) и уградњу пумпи са фреквентном регулацијом броја обртаја и термостатских вентила.
Наше питање према Вама би се односило на могућности овог објекта за конкурисање за бесповратна средства.

Одговор:
У складу са одељком I Јавног позива ЈП 2/16 можете конкурисати са пројектом који обухвата мере које су наведене под тачком 3) и обухватају комбинацију мера на унапређењу термотехничких инсталација и термичког омотача. Међутим за тачан избор мера унапређења енергетске ефикасности, неопходно је да урадите пројекат реконструкције термичког омотача зграде и машински пројекат (реконструкције) термотехничке инсталације, што је и неопходна документација у складу са одељком V.

Питање:
Општина има Пројекат уградње IC грејача на природни гас уместо грејања лож уљем у свечаној сали Ниже музичке школе. Пошто је Пројектом предвиђена мера енергетске ефикасности из Одељка I , став 1. тачка 2), подтачка(1) Јавног позива "замена система или дела система грејања ефикаснијим системом" који се односи на део зграде,који нема спољна врате и прозоре, на који начин је могуће комбиновати ову меру енергетске ефикасности са мерама из Одељка I , став 1. тачка 3) подтачка (2) које се односе на мере енергетске ефикасности на термичком омотачу зграде?

Одговор:
Могуће је комбиновати тако сто се наведеној мери прикључи мера замене спољних прозора и врата и/или унапређења постојеће термичке изолације зидова, крова, таваница изнад отворених пролаза, зидова и подова на тлу, као и осталих зидова према негрејаном простору (термички омотач зграде).

Питање:
Да ли је за уградњу IC грејача потребно поднети уз пријаву и копију грађевинске дозволе или одобрења за извођење радова ? Да ли је потребно за уградњу IC грејача попунити и ОПГ образац и колико бодова доноси ова мера енергетске ефикасности?

Одговор:
Потребно је приложити копију грађевинске дозволе или одобрења за извођење радова, односно одговарајући акт надлежног органа јединице локалне самоуправе којим се утврђује да ни грађевинска дозвола ни одобрење нису потребни. Неопходно је да попуните ОПГ 5. Јавни позив није предвидео такву меру, тако да се неће бодовати, али се наравно може конкурисати са пројектом који, између осталих, обухвата и меру уградње IC грејача.

Питање:
Да ли је за меру из Одељка I , став 1. тачка 4) "уградња соларних колектора за грејање потрошне топле воде" потребно поднети елеборат енергетске ефикасности за стање пре и после спровођења мера унапређења енергетске ефикасности? Такође да ли је за ову меру потребно доставити и копију грађевинске дозволе или одобрења за извођење радова?

Одговор:
Неопходно је приложити елаборат енергетске ефикасности за стање пре и после спровођења предложених мера унапређења енергетске ефикасности урађен у складу са прописима којим се уређује изградња објеката. Потребно је приложити копију грађевинске дозволе или одобрења за извођење радова, односно одговарајући акт надлежног органа јединице локалне самоуправе којим се утврђује да ни грађевинска дозвола ни одобрење нису потребни.

Питање:
Да ли се један пројекат ЈЛС финансира и из Буџета Републике Србије до 22% вредности пројекта и из средстава Глобалног фонда за животну средину - ГЕФ у вредности 50% нето вредности пројекта или се финансира само из једног извора финансирања (Буџет РС или ГЕФ)?

Одговор:
Један пројекат се финансира из оба извора финансирања: до 50% (максимално 50.000 УСД) нето вредности из средстава УНДП и до 20% (максимално 2.500.000 дин) нето вредности пројекта из Буџета Републике Србије.

Питање:
Да ли ЈЛС може конкурисати пројектом уградње топлотне пумпе, која ће бити коришћена за грејање балона којим је покривен градски базен у зимском периоду (није у питању конкретна зграда)?

Одговор:
У складу са одељком I Јавног позива, ЈП 2/16 предмет јавног позива је финансирање унапређења енергетске ефикасности зграда у смислу закона који се бави изградњом објеката.

 

 WEBGIS ГЕОЛИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Укидање печата ЂЕРДАП - Геопарк Шампиони безотовинског плаћања