КОЕФИЦИЈЕНТА КОРЕКЦИЈЕ ПРОМЕНЕ ЦЕНЕ ГАСА G

У складу са чланом 153. став 2. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије  („Службени гласник РС“, број 40/21) Министарство рударства и енергетике квартално, средином месеца за текући месец и за наредна два месеца, одређује и објављује на својој интернет страници коефицијент корекције промене цене гаса G, који представља јединичну цену гаса за потрошаче на резервном снабдевању и изражава се у еврима по хиљаду метара кубних (EUR/1000 m³), рачунато по средњем курсу Народне банке Србије који важи за 15. дан у текућем месецу или за први следећи радни дан, ако је 15. дан у текућем месецу нерадни дан, за уговоре о откупу електричне енергије закључене до дана ступања на снагу овог закона.

квартал

датум одређивања коефицијента корекције промене цене гаса G који је рачунат према средњем курсу Народне банке Србије

коефицијент G

EUR/1000 m³

трећи квартал 2021. године

15.07.2021.

325,13

четврти квартал 2021. године

15.10.2021.

360,25

први квартал 2022. године 

17.01.2022. 366,24

други квартал 2022. године 

15.04.2022. 386,91