КОЕФИЦИЈЕНТА КОРЕКЦИЈЕ ПРОМЕНЕ ЦЕНЕ ГАСА G

У складу са чланом 153. став 2. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије  („Службени гласник РС“, број 40/21) Министарство рударства и енергетике квартално, средином месеца за текући месец и за наредна два месеца, одређује и објављује на својој интернет страници коефицијент корекције промене цене гаса G, који представља јединичну цену гаса за потрошаче на резервном снабдевању и изражава се у еврима по хиљаду метара кубних (EUR/1000 m³), рачунато по средњем курсу Народне банке Србије који важи за 15. дан у текућем месецу или за први следећи радни дан, ако је 15. дан у текућем месецу нерадни дан, за уговоре о откупу електричне енергије закључене до дана ступања на снагу овог закона.

квартал

датум одређивања коефицијента корекције промене цене гаса G који је рачунат према средњем курсу Народне банке Србије

коефицијент G

EUR/1000 m³

трећи квартал 2021. године

15.07.2021.

325,13

четврти квартал 2021. године

15.10.2021.

360,25

први квартал 2022. године

17.01.2022.

366,24

други квартал 2022. године

15.04.2022.

386,91

трећи квартал 2022. године

15.07.2022.

467,18

четврти квартал 2022. године

17.10.2022.

480,5

први квартал 2023.  године 16.01.2023. 478,88