Насловна » Сектори » Енергетска ефикасност и обновљиви извори » Одсек за обновљиве изворе енергије » Таксе

Сектори

Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Одсек за обновљиве изворе енергије

Таксе

Тарифни број 139.

 

За захтев за издавање, односно продужење важности енергетске дозволе

6.120

За решење којим се издаје енергетска дозвола за изградњу енергетских објеката - 0,03% на предрачунску вредност изградње

 

За решење којим се продужава важност енергетске дозволе - 0,01% на предрачунску вредност изградње

Тарифни број 141.

 

За захтев за издавање решења о стицању статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије

2.020

За решење којим се стиче статус привременог повлашћеног произвођача електричне енергије зависи од инсталисане снаге електране и износи:

 

1) за електране инсталисане снаге 1 МW и више

25.020

2) за електране инсталисане снаге до 1 МW

2.420

За захтев за издавање решења којим се продужава важење статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије

1.210

За решење којим се продужава важење статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије зависи од инсталисане снаге електране и износи:

 

1) за електране инсталисане снаге 1 МW и више

12.110

2) за електране инсталисане снаге до 1 МW

1.620

За захтев за издавање решења о стицању статуса повлашћеног произвођача електричне енергије

1.210

За решење којим се стиче статус повлашћеног произвођача електричне енергије зависи од инсталисане снаге електране и износи:

 

1) за електране инсталисане снаге 1 МW и више

12.110

2) за електране инсталисане снаге до 1 МW

1.620

За захтев за издавање решења о стицању статуса произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије

1.210

За решење којим се стиче статус произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије

2.020

Подаци за уплату такси:
Рачун примаоца: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 50-016
Прималац: Република Србија

Доказ о уплати таксе сматра се достављен извод банке.