Насловна » Сектори » Енергетска ефикасност и обновљиви извори

Сектори

Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

У Сектору за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије обављају се послови који се односе на: енергетику Републике Србије на системском нивоу; стратешко планирање и усклађивање развоја енергетских сектора на националном и локалном нивоу; припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и усклађивање прописа са прописима Европске уније; израду техничких прописа из ове области, као и анализу ефеката примене тих прописа; припрему одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у овој области; израду Енергетског биланса Републике Србије; комуналну енергетику; рационалну употребу енергије и енергетску ефикасност; обновљиве изворе енергије; климатске промене у области енергетике и заштите животне средине, као и други послови из делокруга Сектора.

У складу са чланом 7. став 3. Уредбе o подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије („Службени гласник РС“, број 56/2016) Министарство надлежно за послове енергетике  квартално одређује и објављује на својој интернет страници коефицијент G, који се изражава у еврима по хиљаду метара кубних (EUR/1000 m3).

 

  квартал

дан објављивања коефицијента

коефицијент G

  трећи квартал 2016. године

13.07.201.6

267,35

  четврти квартал 2016. године

06.10.2016.

270,63

  први квартал 2017. године

06.01.2017.

311,01

  други квартал 2017. године

06.04.2017.

324,89

 трећи квартал 2017. године

06.07.2017.

314,14

  четврти квартал 2017. године

02.10.2017.

304,91

  први квартал 2018. године

08.01.2018.

307,85

  други квартал 2018. године

06.04.2018.

315,06

  трећи квартал 2018. године

06.07.2018.

351,38

  четврти квартал 2018. године

08.10.2018.

372,43

  први квартал 2019. године

16.01.2019.

383,33

  други квартал 2019. године

12.04.2019.

381,67

  трећи квартал 2019. године

09.07.2019.

377,2

  четврти квартал 2019. године

07.10.2019.

376,46

 

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Укидање печата  ЂЕРДАП - Геопарк  Шампиони безотовинског плаћања