Насловна » Информације од јавног значаја

Информације

Информације од јавног значаја

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва. Ради остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, овим законом установљен је институт Повереника за информације од јавног значаја, као самосталаног државног органа, који је независан у вршењу своје надлежности.

Орган власти дужан је да у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа. Ако орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним овим законом.

Одговорно лице у органу власти у складу са овом Законом одређује једно или више службених лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја. Овлашћена лица испред Министарства рударства и енергетике су:

Миланка Марковић, Секретаријат Министарства

milanka.markovic@mre.gov.rs

Михаило Милошевић, Сектор за геологију и рударство

mihailo.milosevic@mre.gov.rs

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети електронском поштом на адресe лица овлашћених за решавање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја: milanka.markovic@mre.gоv.rs и mihailo.milosevic@mre.gov.rs, предајом на шалтеру писарнице која се налази на адреси: Београд, Немањина 22-26 или путем поште на исту адресу.

Обавезе овлашћеног лица су да прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију, односно доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем, предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења.

 Преузмите документ Решење о одређивању овлашћених лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

 Преузмите документ Образац за подношење захтева за приступ информацијама

 Преузмите документ Жалба против одлуке органа власти којом је oдбијен или одбачен захтев за приступ информацији

 Преузмите документ Жалба када орган власти није поступио/ није поступио у целости/ по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе)

 Преузмите документ Пример тужбе против првостепеног решења против кога није дозвољена жалба

 Преузмите документ Пример тужбе против решења повереника

 

 

 WEBGIS  ГЕОЛИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Укидање печата  Укидање печата  Шампиони безотовинског плаћања