Насловна » Јавни позиви

Јавни позиви

Јавни позиви

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕФИКАСНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ У 2019. ГОДИНИ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, КАО И ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА, ЈП 1/19 (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЈАВНИ ПОЗИВ)

Најважније информације о Jавном позиву:

 • ОБАВЕШТЕЊЕ
 • Замењено је решење о додели средстава од 11.06. новим решењем од 13.06.2019. године
 • Предмет јавног позива је финансирање пројектата унапређења енергетске ефикасности у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама којима се реализују мере у складу са Уредбом о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2019. години („Службени гласник РС”, број 4/19).
 • Укупно бесповратна средства која се додељују у јавном позиву износе до 325 милиона динара.
 • Право на подношење пријава имају јединице локалне самоуправе, као и градске општине. Општина или град који у свом саставу немају градске општине на Јавни позив може конкурисати са два пројекта. Град који у свом саставу има градске општине или градска општина на Јавни позив може конкурисати са једним пројектом.
 • Датум објављивања у дневном листу „Политика” 26. фебруар 2019. године.
 • Рок за подношење пријава: пријаве треба да пристигну на писарницу Министарства рударства и енергетике (Краља Милана 36) и буду оверене печатом пријема до 27. марта 2019. године до 15 сати.
 • Одлука о избору биће објављена на интернет страници Министарства, http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi
 • За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу fondee @mre.gov.rs
 • Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Министарства,

 

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ  

ИСПРАВКА ЈАВНОГ ПОЗИВА 06-03-2019

ИСПРАВКА ЈАВНОГ ПОЗИВА 11-03-2019

ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ-2

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊЕ БР. 1:

На сајту Министарства рударства и енергетике је објављен "ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕФИКАСНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ У 2019. ГОДИНИ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, КАО И ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА, ЈП 1/19 (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЈАВНИ ПОЗИВ)".У позиву је наведено да право учешћа имају јединице локалне самоуправе и градске општине. Да ли Електронски факултет у Нишу има право да учествује као подносилац пријаве?

ОДГОВОР БР. 1:

Као што сте навели, право на учешће на поменутом јавном позиву имају јединице локалне самоуправе и градске општине. Електронски факултет у Нишу може конкурисати са својим пројектом само ако пројекат буде пријављен од стране Града Ниша.

ПИТАЊЕ БР. 2:

у вези расписаног јавног позива за доделу средстава за унапређење енергетске ефикасности молим вас да нам дате одговор на следеће питање:

Да ли је прихватљива позиција : рушење постојећег пода у приземљу, израда хидро и термоизолације пода и израда новог завршног пода од керамичких плочица, обзиром да је позивом предвиђена термоизолазија зидова, плафона и подова?

ОДГОВОР БР. 2:

Одговор на Ваше питање је потврдан, односно можете у оквиру радова на постављању термичке изолације пода извести и комплементарне радове на постављању хидроизолације и израду новог завршног пода од керамичких плочица.

ПИТАЊЕ БР. 3:

У поступку смо припреме документације, апликационог формулара, прилога. Конкурисаћемо са пројектом који је везан за унапређење енергетске ефикасности средње техничке школе. Што се тиче дозволе за извођење радова она ће гласити на техничку школу јер су они имаоци права коришћења. Школа је у власништву Републике Србије. Дакле, у листу непокретности стоји да је школа у својини Републике Србије а да школа има право коришћења. Питање је, да ли општина може да буде апликант за средства за радове на школи?Иначе је школа у надлежности општине и територијално и у смислу да је школа индиректан корисник буџетских средстава.

ОДГОВОР БР. 3:

Oдговор на Ваше питање је потврдан, односно можете конкурисати са пројектом унапређења енергетске ефикасности за објекат средње техничке школе, која је у власништву Републике Србије, а право коришћења има школа.

ПИТАЊЕ БР. 4:

Желим да поставим пар питања у вези са објављеним Јавним позивом за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2019. години у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама, ЈП 1/19.

Питања су следећа:

1. да ли мера из одељка И. став 1. тачка 3) може да обухвати само замену спољних прозора и врата, дакле без комбиновања са мерама из тачке 1) 2. у случају да је могуће конкурисати само за замену спољних прозора и врата, чиме ће се позитивно утицати на енергетску ефикасност објекта, да ли би се узело као одговарајуће да се за те радове изда потврда да се за исте не издаје дозвола за извођење радова, а с обзиром да се ти радови сматрају радовима на текућем одржавању објекта 3. у случају мере из одељка И. став 1. тачка 3) - постављање термичке изолације, по условима Јавног позива се захтева Идејни пројекат архитектуре (реконструкције термичког омотача) - да ли ови радови морају да буду окарактерисани као реконструкција, или могу да буду и радови на адаптацији постојећег објекта, а с обзиром на дефиницију адаптације из ЗПИ-а 4. По Јавном позиву се тражи лист непокретности за Зграду на којој се планира реализација пројекта - с обзиром да јединица локалне самоуправе подноси захтев, да ли Зграда мора да буде уписана у јавну својину ЈЛС, или може да буде и у јавној својини РС, са уписаним правом коришћења на име установе основане од стране ЈЛС, или са уписаном својином на установу основану од стране ЈЛС, а с обзиром на то да је Законом о јавној својини прописано да су објекти који су уписани у својину, или са правом коришћења на установу која је основана од стране ЈЛС, у ствари у јавној својини саме ЈЛС

ОДГОВОР БР. 4:

1. Пројекат који обухвата мере из одељка I. став 1. тачка 3) мора обухватити комбиноване мере на унапређењу термотехничких система у згради, минимално је потребно предвидети уградњу термостатских вентила на свим грејним телима, електронски регулисаних циркулационих пумпи и уређаја за мерење предате количине топлоте (калориметри или мерачи потрошње гаса или мерачи потрошње струје за електро котлове) згради, уколико та опрема већ није уграђена, као и унапређења термичког омотача зграде, односно свих елемената зграде који раздвајају унутрашњи грејани простор од спољашњег простора и негрејаног простора зграде.

2. У складу са одељком III. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, биће финансирани само пројекти за које је издата грађевинска дозвола или решење о одобрењу за извођење радова издато за радове из члана 3. став 2. тачка 14) Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, однoсно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи („Службени гласник РС”, број 2/19).

3. Погледајте одговор под тачком 2. односно пројекат мора обухватити радове за које је потребно исходовати грађевинску дозволу или решење о одобрењу за извођење радова из члана 3. став 2. тачка 14) горе поменутог Правилника.

4. Пројекат који желите да пријавите на Јавни позив, може обухватити радове на унапређењу енергетске ефикасности зграде, која уписана у јавну својину ЈЛС(установе) или Републике Србије, а право коришћење има установа која је користи.

ПИТАЊЕ БР. 5:

Обраћам Вам се молбом да нам растумачите следећу недоумицу у вези Јавног позива за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финасирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2019.години у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама, ЈП 1/19, расписаног од стране Министарства рударства и енергетике, односно да ли подносилац пријаве може поднети пријаву за унапређење мера енергетске ефикасности на термотехничком систему и термичком омотачу објекта, са прописаном документацијом, које би биле реализоване на једном делу сложенијег објекта уколико би те мере обезбедиле побољшање енергетских својстава зграде најмање за један разред?

ОДГОВОР БР. 5:

Одговор на Ваше питање је потврдан, односно можете пријавити на Јавни позив пројекат који обухвата радове на делу зграде уз услов да се, у складу са законом којим се регулише изградња објеката, након реализације пројекта унапреди за један енергетски разред или више.

ПИТАЊЕ БР. 6:

Општина жели аплицирати по јавном позиву са пројектом Реконструкција јавног осветљења.

Да ли је обавезно доставити грађевинску дозволу или одобрење за извођење радова, с обзиром да се радови односе на замену светиљки?

ОДГОВОР БР. 6:

Потребно је да се у складу са одељком III УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, Јавног позива за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2019. години у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама, ЈП 1/19 поднесе грађевинска дозволу или решење о одобрењу за извођење радова, без обзира на врсту пројекта из одељка I Јавног позива.

ПИТАЊЕ БР. 7:

Заинтересовани смо за конкурисање за доделу средстава по јавном позиву 1/19 за израду фасаде општине (тачка 3.подтачка 2). Тачка 3. подразумева комбиновање мера из тачке 1. одељка И Предмет и једне од подтачака из тачке 3. Међутим, како смо по прошлогодишњем ЈП 1/18 већ добили средства за реализацију пројекта "Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград", који подразумева замену старе, дрвене столарије на згради општине, уградњу клима уређаја, електронски регулисаних циркулационих пумпи, термостатских вентила и калориметра, овим путем питамо Вас да ли је могуће да на основу претходно одобреног пројекта сада конкуришемо само за израду фасаде општине као наставка или допуне претходно одобреног пројекта? Да ли у том случају у оквиру Извештаја о енергетском прегледу за постојеће стање и елаборату енергетске ефикасности за стање после предвиђених мера треба нагласити и узети у обзир и мере по већ одобреном пројекту, а које ће се реализовати у следећим месецима?

ОДГОВОР БР. 7:

Потребно је да пријавите нов пројекат који ће обухватити мере из одељка I Јавног позива за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2019. години у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама, ЈП 1/19. У оквиру Извештаја о енергетском прегледу за постојеће стање потребно је да унесете стање након реализације свих мера из пројекта који Вам је одобрен на основу Јавног позива из 2018. године.

ПИТАЊЕ БР. 8:

Општина намерава да конкурише за добијање средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности за објекте ОШ "Вук Караџић" и Школе за основно музичко образовање "Душан Сковран". Да ли Општина може истовремено да пријави ове пројекте пошто Основна школа "Вук Караџић" има 3 зграде у комплексу, на истој катастарској парцели, које се греју на лож-уље из исте котларнице?

ОДГОВОР БР. 8:

Један пројекат може обухватити зграду или више зграда на истој локацији уколико имају заједнички систем грејања. Такође Општина може конкурисати са два засебна пројекта која предлажете за школе "Вук Караџић" и "Душан Сковран".

ПИТАЊЕ БР. 9:

У вези за Јавним позивом за доделу средстава из Буџетског фонда за уанпређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2019.години у ЈЛС, које је расписало ваше Министарство имамо следеће питање :

Да ли је за све мере , набројане у Јавном позиву ( ставка I Предмет ) , неопходно да ЈЛС има именованог енергетског менаџера ?

ОДГОВОР БР. 9:

У складу са одељком III УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, Jавнog позивa zа доделу средстава из буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије У 2019. Години у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама, ЈП 1/19, подносилац пријаве, обвезник система енергетског менаџмента у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13), може конкурисати са пројектом који обухвата било коју меру из одељка I Јавног позивa само уколико је именовао енергетског менаџера. За градске општине је обавезно да је град коме припадају те општине или град Београд именовао енергетског менаџера.

ПИТАЊЕ БР. 10:

у процедури смо прибављања локацијских услова за објекат са којим желимо да конкуришемо на јавни позив за унапређење енергетске ефикасности.

Проблем се појавио због штрајка катастра за непокретности, који треба да издају копију парцеле, а без које је немогуће завршити процедуру добијања дозволе.

Ово је веома озбиљан проблем за све, који прибављају дозволу за градњу.

Молим вас да сагледате могућност да се рок за доставу документације продужи за време у којем је Републички катастар у штрајку.

ОДГОВОР БР. 10:

Није могуће продужити рок за доставу пријаве на Јавни позив, ЈП 1/19.

У Одељку VIII прописано је да ће се пријава сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје Пријавни образац (Прилог 1) или било који од докумената из одељка V. став 1. тач. 4), 6), 7), 8), 9) Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена, као и да у случају да на достављеном компакт диску недостаје Пријавни образац (Прилог 1) или било који од докумената из одељка V. став 1. Јавног позива, Министарство обавештава Подносиоца пријаве на који начин ће допунити пријаву, и то у року који не може бити краћи од три дана од пријема обавештења Министарства. Ако пријава буде допуњена на начин и у року из обавештења Министарства, сматраће се да је од почетка била уредна, а у супротном ће решењем бити одбачена.

С обзиром да је грађевинска дозвола или одобрење за извођење радова предвиђено у Одељку V. став 1. тачка 3) Јавног позива могуће је да, у случају да нисте у могућности да га доставите у тренутку подношења пријаве, наведене документе доставите накнадно у року које одреди ово министарство. С обзиром на изложену ситуацију ово министарство ће водити рачуна да рок за допуну недостајаће грађевинске дозволе или одобрења за извођење радова буде најдуже могуће.

ПИТАЊЕ БР. 11:

Општина има нешто мање од 14000 становника и нема енергетског менаџера јер по закону није обавезна па нас интересује да ли предметни објекат за који ћемо конкурисати (објекат услужног центра који је део општинске управе) улази у базу ИСЕМ због величине јединице локалне самоуправе.

ОДГОВОР БР. 11:

У складу са Одељком V. став 1. тачка 12) Јавног позива, ЈП 1/19, потребно је да Подносиоц пријаве, који није обвезник система енергетског менаџмента достави за Зграду/систем јавног осветљења, која је предмет пројекта техничке податке (Упитник за унос података у ИСЕМ – Прилог 5) и фотокопије рачуна за утрошену енергију (енергенте, електричну енергију и воду) за последње три године, као и податке (е-маил и телефон) за контакт особу.

Уколико је Подносилац пријаве унео Зграду/систем јавног осветљења у ИСЕМ, дужан је да у тај систем унесе и податке са рачуна за утрошену енергију (енергенте, електричну енергију и воду), за последње три године.

ПИТАЊЕ БР. 12:

Општина припрема се за подношење захтева по Јавном позиву за модернизацију јавног осветљења. Како сте, на презентацији навели услов је, између осталог, да се изврши измештање мерних група из трафо станица. Молим Вас да одговорите да ли се измештање мора извршити за све трафо станице обухваћене пројектом или се може урадити само за трафо поља обухваћена првом фазом радова? Наиме ми планирамо лед за територију целе општине и то реализацију у две буџетске године, имамо 64 мерне групе (измештање за једну групу је минимално 150.000 динара) па би за измештање мерних група требало обезбедити три пута више средстава од максимално могућих три милиона динара доступних у фонду а то нисмо планирали.

ОДГОВОР БР. 12:

у складу са Одељком III Јавног позива, ЈП 1/19, пројекат модернизације система јавног осветљења мора да предвиди измештање мерних група јавног осветљења за трафо станице, обухваћене пројектом модернизације који се пријављује на овај Јавни позив и који се финансира средствима Буџетског фонда, осим ако поменути радови нису реализовани неким претходним пројектом.

ПИТАЊЕ БР. 13:

На сајту Министарства рударства и енергетике је објављен "ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕФИКАСНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ У 2019. ГОДИНИ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, КАО И ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА, ЈП 1/19 (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЈАВНИ ПОЗИВ)". Градска општина се припремала да поднесе пријаву, међутим, у позиву је наведено да право учешћа имају градске општине које припадају граду који је именовао енергетског менаџера. Град нема енергетског менаџера, да ли то значи да су самим тим градске општине елиминисане као потенцијални подносиоци пријаве и да им је ускраћено право да конкуришу на Јавни позив?

ОДГОВОР БР. 13:

У складу са Одељком III. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, Јавног позива ЈП 1/19, подносилац пријаве, обвезник система енергетског менаџмента у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13), може конкурисати на Јавни позив само уколико је именовао енергетског менаџера.

За градске општине је обавезно да је град коме припадају те општине или град Београд именовао енергетског менаџера.

ПИТАЊЕ БР. 14:

Да ли при реализацији мере тачке 1) унапређење термотехничких система у згради путем замене система или дела система ефикаснијим системом у оквиру предмера и предрачуна пројекта реконструкције термотехничких инсталација могу бити предвиђене позиције:

набавка и постављање 4 гасна кондензациона гасна котла снаге 24 kW уместо једног котла; радови на уградњи унутрашњих гасних инсталација као што су набавка димоводног сета, набавка и монтажа бакарних цеви за УГИ,набавка хидрауличких скретница,експанионе посуде и сл. скидање постојећих радијатора и замена новим радијаторима или скидање постојећих радијатора, фарбање и поновно постављање , скидање постојеће разводне мреже и набавка и монтажа нових бакарних цеви разводне мреже.

ОДГОВОР БР. 14:

За све мере које сте навели, а које се тичу мера из Одељка I, став 1. тачка 1) унапређење термотехничких система у Згради путем замене система или дела система ефикаснијим системом Јавног позива, ЈП 1/19, потребно је у складу са Одељком V истог јавног позива доставити, између осталог, свеску 6 пројекат машинских инсталација (пројекат реконструкције термотехничке инсталације - система за грејање), као и Студију.

Поменута документација треба да кроз неопходне прорачуне, предмер и предрачун и технички опис прикаже неопходност примене поменутих мера и избор опреме.

Такође је потребно предвидети у пројекту, у складу са Одељком III Јавног позива, ЈП 1/19, уградњу термостатских вентила на свим грејним телима, електронски регулисаних циркулационих пумпи и уређаја за мерење предате количине топлоте (калориметри или мерачи потрошње гаса или мерачи потрошње струје за електро котлове) Згради, уколико та опрема већ није уграђена.

ПИТАЊЕ БР. 15:

У вези објављеног Јавног позива за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређене енергетске ефикасности, један од услова је да је Зграда на којој се планира реализација пројекта најмање у енергетском разреду „C“.

Да ли постоји могућност да уколико елаборат покаже нижи енергетски разред, за зграду (тј. конкретно ради се о школи за децу ометену у развоју, где би се радила замена система грејања, са електричне на другу врсту енергената- сечка и замена спољашње столарије), тај пројекат ипак узме у разматрање? Објекат је приоритетан јер се након праћења месечних потрошњи ( грејање на електричну енергију) у 2017 и 2018. год.издвоји по потрошњи.

ОДГОВОР БР. 15:

Услов који сте навели се односи на пројекте који обухватају само мере из одељка I. став 1. тачка 1) Јавног позива, ЈП 1/19, које се односе на унапређење термотехничких система у Згради путем замене система или дела система ефикаснијим системом.

За пројекат који предлажете, а који обухвата радове на систему грејања и замену спољашње столарије, односно мере под тачком 3) из Одељка I, Јавног позива, неопходно је да Елаборат енергетске ефикасности за стање после спровођења предложених мера унапређења енергетске ефикасности покаже да је у складу са прописима из области изградње објеката, зграда побољшана најмање за један енергетски разред.

ПИТАЊЕ БР. 16:

Молимо вас за појашњење у вези обуке из ефикасног коришћења енергије запослених у зградама који су предмет пројеката по Јавном позиву и да ли се обуке организују за све пријављене пројекте или само за пројекте који ће бити финансирани средствима Буџетског фонда?

ОДГОВОР БР. 16:

У оквиру Пројекта „Енергетска ефикасност у јавним зградама”, који се одвија у сарадњи са немачком организацијом GIZ, креирана је обука о мерама енергетске ефикасности за лица, која се баве техничким одржавањем и запослене у јавним објектима, превасходно школама и вртићима, од стране Привредне коморе Србије. Средствима Буџетског фонда ће у целини бити финансиране обуке само за пројекте, унапређења енергетске ефикасности зграда, којима ће се доделити средства на основу Јавног позива, ЈП 1/19.

ПИТАЊЕ БР. 17:

Висока пословна школа је у власништву РС, а објекат дат на коришћење граду.

Заинтересовани су да град конкурише пројектом модернизација унутрашњег осветљења у објекту, заменом светиљки. С обзиром на њихов власнички статус,нису ни индетификовани у ИСЕМ бази, да ли је могуће конкурисати са оваквим пројектом?

ОДГОВОР БР. 17:

Потребно је да сада унесете податке о објекту са којим желите да конкуришете на Јавни позив, ЈП 1/19 у ИСЕМ базу, као и рачуне за утрошену енергију (енергенте, електричну енергију и воду) за последње три године. Неопходно је да све унесете до истека рока за подношење пријаве, односно до 27. марта.

ПИТАЊЕ БР. 18:

Општина би желела да конкурише на Јавни позив са пројектом подизања енергетске ефикасности Планинског центра, који користе наша деца из школа, вртића и организације цивилног друштва (планинари, деца са посебним потребама...). Такође, објекат користи војска, жандармерија и лекари дома здравља за акције у селу.

Објекат је саграђен пре прописа. То је бивша школа која се сада користи за горе поменуте намене и ваннаставне активности у току целе године. Систем грејања не постоји, ложе се пећи у собама, а столарија је веома стара. Жеља нам је да урадимо грејање на пелет и да унапредимо енергетски омотач са новом столаријом, изолацијом, подовима и плафонима.

Да ли нам је довољан само пројекат Енергетске ефикасности и машински пројекат грејања за овај конкурс?

ОДГОВОР БР. 18:

Пројекат који сте навели је у складу са Одељком I Јавног позива, ЈП 1/19 и неопходно је да у складу са Одељком V поднесете у оквиру тачке 2) која се тиче техничке документације следеће:

- свеску 6 пројекат машинских инсталација (пројекат реконструкције термотехничке инсталације - система за грејање);

- свеску 1 идејни пројекат архитектуре (реконструкције термичког омотача).

Такође је потребно поднети у оквиру тачке 1) истог одељка извештај о енергетском прегледу за постојеће стање и елаборат енергетске ефикасности за стање после спровођења предложених мера унапређења енергетске ефикасности, урађен у складу са прописима којим се уређује изградња објеката.Поред поменуте техничке документације потребно је у складу са изабраном мером поднети и осталу документацију из Одељка V.

ПИТАЊЕ БР. 19:

У оквиру пројекта за извођење машинских инсталација, за потребе реконструкције Центра за културу, предвиђена је климатизација целе зграде ЕЕ уређајима - системом топлотне пумпе ваздух – ваздух, при чему спољашње јединице (које су централне и налазе се на месту које не нарушава спољашњи изглед зграде) опслужују већи број унутрашњих јединица. Наравно, притом се јављају већи капацитети које је потребно опслуживати и наравно, снага самих уређаја која је већа од 12 кW. Наше питање је: јесу ли мере предвиђене овим пројектом у складу са критеријумима позива, да ли је потребно убацити га заједно са заменом омотача, спољашње столарије и уградњом термостатских вентила, калориметара и ЕР циркуларних пумпи или није могуће уопште?

Недоумица се јавља и због обрасца "OPG10-Ugradnja ili zamena uredjaja za klimatizaciju snage manje od 12kW" кога је потребно доставити.

ОДГОВОР БР. 19:

Уколико желите да предложите само пројекат је климатизација целе зграде, без било каквих радова на термичком омотачу зграде неопходан услов је да је у складу са Одељком III Јавног позива, ЈП 1/19, објекат најмање у енергетском разреду „C” (латинично слово Ц).

Међутим, уколико пројекат обухвати и радове на термичком омотачу зграде, односно комбиновану меру из Одељка I став 1. тачка 3), потребно је да се у складу са прописима о изградњи објеката, након реализације пројекта унапреди за минимално један енергетски разред.

ПИТАЊЕ БР. 20:

У недоумици смо по питању максималног процента финансирања од стране Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности за пројекте модернизације система јавног осветљења за Општине које припадају девастираном подручју. Стога, наше питање је колики је проценат кофинансирања пројекта модернизације система јавног осветљења обавезан од стране локалне самоуправе која се налази у девастираном подручју?

ОДГОВОР БР. 20:

У складу са Одељком I ЈАвног позива, ЈП 1/16, максимални износ средстава који се исплаћује из средстава Буџетског фонда за финансирање трошкова за пројекат модернизације система јавног осветљења износи до 20% од вредности пројекта, а максимално 3.000.000,00 динара. Овај услов важи за све јединице локалне самоуправе, као и градске општине без обзира на степен развијености.

ПИТАЊЕ БР. 21:

Упућејем питање везано за јавни позив за пројекте унапређења енергетске ефикасности који је објавио Буџетски фонд за унапређење енергетске ефикасности.

Издато је решење за извођење радова за реконструкцију објекта са којим се конкурише по јавном позиву 03.07.2018 и измена решења 21.12.2018.

Ради се на измени елабората енергетске ефикасности, пројекта архитектуре и машинског пројекта како би се прилагодили условима јавног позива везано за критеријуме минималне енергетске ефикасности и издвојили радови који нису везани за енергетску ефикасност ( који би се изводили као друга партија(фаза) заједно са радовима на дојави пожара, изградњи хидраната и др) .

У јавном позиву наведено је да се доставља техничка документација у овом случају свеска 1 идејни пројекат архитектуре , свеска 6 и елаборат енергетске ефикасности (у Студији)и одобрење за извођење радова.

У овом случају технички опис и предмер и предрачун и елаборат енергетске ефикасности у идејном пројекту ће се разликовати од техничког описа и предмера и предрачуна архитектонског дела и машинског дела и елабората енергетске ефикасности који ће бити достављен уз Студију о техничко економској оправданости.

ОДГОВОР БР. 21:

Потребно је поднети Идејни пројекат на основу којег је исходовано решење о одобрењу за извођење радова, као и коригован идејни пројекат ИДП који је у складу са условима Јавног позива, ЈП 1/19, који према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС”, број 72/18) треба да садржи главну свеску и у овом случају свеску 1 - пројекат архитектуре и свеску 6 - пројекат машинских инсталација. Уз ову документацију потребно је поднети у складу са Одељком V. став 1. тачка 1) извештај о енергетском прегледу за постојеће стање,елаборат ЕЕ за стање након спроведених предложених мера унапређења ЕЕ, као и предмер и предрачун радова који се пријављују на Јавни позив, ЈП1/19, у складу са ставом 1. тачка 4) подтачка (3) истог Одељка.

Идејни пројекат ИДП и предмер и предрачун радова који се пријављују на Јавни позив ЈП1/19, као и елаборат ЕЕ за стање после спровођења предложених мера унапређења ЕЕ морају бити међусобно усклађени.

ПИТАЊЕ БР. 22:

Да ли је за тачку 6) Јавног позива: свеска 6 пројекат машинских инсталација (пројекат реконструкције термотехничке инсталације - система за припрему потрошне топле воде), потребно поштовати Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС”, број 72/18) или Прилог бр 9, тачка 6 – ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, који предвиђа знатно виши ниво документације.

ОДГОВОР БР. 22:

У складу са Одељком V став 1. тачка 3), Јавног позива, ЈП 1/19, неопходно је поднети у зависности од врсте радова, грађевинску дозволу или решење о одобрење за извођење радова. Сходно изнетом је потребно поднети одговарајућу документацију, односно Идејни пројекат (ИДП) за поднето решења о одобрење за извођење радова или Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) за грађевинску дозволу.

Уз поменуту техничку документацију, неопходно је поднети , у складу са ставом 1. тачка 4) подтачка (3) истог Одељка, предмер и предрачун, који према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС”, број 72/18) није саставни део ИДП или ПГД.

У складу са наведеним, препорука је да се поднесе Пројекат за извођење (ПЗИ), који према наведеном правилнику садржи предмер и предрачун и највиши ниво детаљности прорачуна и избора опреме, Ниво детаљности машинског и архитектонског пројекта је потребно урадити према Упутству - Прилог 9. а који ће свакако бити неопходан у фази реализације.

Услов у погледу раздвајања грана цевне мреже грејног система, односно издвајања, на пример гране за фискултурну салу треба описати у техничком опису пројекта машинских инсталација, без обзира на врсту документације, односно да ли је у питању ИДП, ПГД или ПЗИ.

ПИТАЊЕ БР. 23:

У складу са одговором који сте нам послали мејлом, да је потребно унети све у ИСЕМ базу података за објекат Високе пословне сколе у Лесковцу, за потрошњу енергената за последње 3 године, имамо једно питање.

До предаје комплетне документације по конкурсу има мање од 2 недеље, а сам објекат није по закону обвезник ЈЛС,потребно је више од преосталог времена да се сви подаци унесу у ИСЕМ,као саставни део документације. Да ли је могуће да се тај унос података заврши након 27.марта и накнадно достави Комисији за оцењивање, а да се преостала документација достави у предвиђеном року?

ОДГОВОР БР. 23:

Унесите податке за период за који сте у могућности, минимално за целу 2018. годину до 27. марта. Уколико буде потребно, накнадно ћемо Вам тражити да допуните податке за преостали период.

ПИТАЊЕ БР. 24:

Постоје проблеми са прибављањем докумената који су неопходни као докази у смислу Одељка V. Јавног позива, а који се прибављају од Републичког геодетског завода. Да ли је могуће приложити старији лист непокретности за Зграду на којој се планира реализација пројекта.

ОДГОВОР БР. 24:

Уколико до истека рока за подношење пријава нисте у могућности да прибавите нови лист непокретности за Зграду на којој се планира реализација пројекта, може се приложити старији лист непокретности, који већ поседујете или документ прибављен преко Информационог система на порталу еУправа Републике Србије у складу са Уредбом о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција („Службени гласник РС“, број 56/17).

ПИТАЊЕ БР. 25:

Општина је обвезник система енергетског менаџмента. Зграде ОШ "Вук Караџић" и Музичке школе "Душан Сковран" за које намеравамо да конкуришемо су унете са одговарајућим шифрама у ИСЕМ и извршио сам унос свих рачуна за електичну енергију,енергент и воду за 2016,2017 и 2018. Како то доказујем и шта је потребно доставити као потврду уноса рачуна? Такође да ли је потребно,пошто је Општина обвезник система енергетског менаџмента, да достави и попуњен Прилог 5 Јавног позива - Упитник за унос података у ИСЕМ?

ОДГОВОР БР. 25:

Министарство ће проверу уноса објекта и рачуна у ИСЕМ извршити директним увидом у ИСЕМ па није потребно да нам доставе посебан доказ. Достављање прилога 5 и фотокопија рачуна обавезно је само за оне који нису обвезници система енергетског менаџмента осим ако су и они већ унели објекат и рачуне у ИСЕМ.

ПИТАЊЕ БР. 26:

Наша ЈЛС је потписница Меморандума са UNDP и Министарством рударства и енергетике о увођењу ИСЕМА-а и коришћења биомасе. У оквиру реализације Меморандума обавеза UNDP је пружање техничке помоћи за:

1) Израду годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде енергије за ЈЛС као Обвезнике система а у складу са „Правилником о обрасцу годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде енергије“ („Службени гласник РС”, број 32/16 од 30.3.2016. године и ступио је на снагу 7.4.2016. године) за 2016. и 2017. годину;

Достављени су сви потребни подаци и у току је генерисање објеката са припадајућим подацима и трошковима енергената и енергије. Какве су наше обавезе везано за достављање документа дефинисаног одељком V. став 1. тачка 10) Јавног позива имајући у виду дефинисане рокове за предају конкурсне документације?

ОДГОВОР БР. 26:

Потребно је да доставите копију документа (електронско писмо или скениран допис ) којим сте нас известили у складу са Правилником о начину и роковима достављања података неопходних за праћење спровођења AПEE у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 37/15) о пројектима који обухватају радове на унапређењу енергетске ефикасности, реализованим у Вашој општини. Уколико нисте до сада обавештавали ово министарство у складу са горе поменутим правилником, молимо Вас да нам до истека рока за подношење пријава на Јавни позив, ЈП 1/19, доставите ОПГ обрасце из правилника у електронском и штампаном облику на адресу akcioniplanee@mre.gov.rs.

ПИТАЊЕ БР. 27:

Да ли извештај о енергетском прегледу за постојеће стање подразумева Елаборат енергетске ефикасности постојећег стања, који је основа за израду Елабората енергетске ефикасности будућег стања коме се подиже енергетски разред објекта најмање за један разред? Уз елаборат се раде Идејни пројекат архитектуре и термомашинских инсталација у коме се такође даје анализа постојећег стања објекта и будућег на основу предложених мера?

ОДГОВОР БР. 27:

Одговор на Ваше прво питање је потврдан, односно потребно је да прикажете постојеће стање и предлог унапређења кроз Елабората енергетске ефикасности будућег стања. У вези другог питања, у зависности од изабране мере у складу са Одељком I, Јавног позива, ЈП 1/19, као и врстом радова на основу којих се издаје грађевинска дозволу или решење о одобрење за извођење радова потребно поднети одговарајућу документацију, односно Идејни пројекат (ИДП) за решење о одобрење за извођење радова или Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) за грађевинску дозволу.Уз поменуту техничку документацију, неопходно је поднети , у складу са ставом 1. тачка 4) подтачка (3) Одељка V, предмер и предрачун, који према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС”, број 72/18) није саставни део ИДП или ПГД.

ПИТАЊЕ БР. 28

Да ли је потребно доказивање енергетских својстава зграде кроз Елаборат енергетске ефикасности са извештајем постојећег стања, у случају када је мера уградња соларних колектора за потрошну топлу воду, мера из одељка I., став 1. тачка 4)?

ОДГОВОР БР. 28:

У случају примене мере из одељка I. став 1. тачка 4), није неопходно доставити документацију из одељка V. став 1. тачка 1) која се односи на извештај о енергетском прегледу за постојеће стање и елаборат енергетске ефикасности за стање после спровођења предложених мера унапређења енергетске ефикасности.

ПИТАЊЕ БР. 29:

Да ли је потребан акт надлежног органа за извођење радова за уградњу соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде?

ОДГОВОР БР. 29:

Потребан је акт надлежног органа, односно, издата грађевинска дозвола или решење о одобрењу за извођење радова издато за радове из члана 3. став 2. тачка 14) Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи („Службени гласник РС”, број 2/19), за за уградњу соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.

 

 

 WEBGIS ГЕОЛИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Укидање печата ЂЕРДАП - Геопарк Шампиони безотовинског плаћања