Насловна » Јавни позиви

Јавни позиви

Јавни позиви

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
РАДИ
ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕФИКАСНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ
У
2019. ГОДИНИ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, КАО И ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА, ЈП 2/19 (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЈАВНИ ПОЗИВ)

Најважније информације о Jавном позиву:

 • ОБАВЕШТЕЊЕ
 • У складу са одељком X. Јавног позива Министарство рударства и енергетике објављује следеће:

 • Предмет јавног позива је финансирање пројектата унапређења енергетске ефикасности у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама којима се реализују мере у складу са Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа („Службени гласник РС”, број 12/19 - у даљем тексту: Правилник)
 • У складу са чланом 6. став 4. Правилника, расподела средстава Буџетског фонда за финансирање пројеката ће се у складу са Правилником одвијати у две фазе. У првој фази ће се извршити прикупљање и комплетирање пријава на Јавни позив, контрола формалне исправности и комплетности пријава, оцењивање пројеката на основу критеријума из Јавног позива и доношење акта о утврђивању листе редоследа пројеката. У другој фази, ће се, у зависности од расположивих средстава у Буџетском фонду, а у складу са уредбом којом ће се утврдити програм финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у тој години, донети акт о финансирању изабраних пројеката, потписаће се уговори о додели средстава и реализоваће се пројекти.
 • Право на подношење пријава имају јединице локалне самоуправе, као и градске општине.
 • Датум објављивања у дневном листу „Политика” 30. октобар 2019. године.
 • Рок за подношење пријава: пријаве треба да пристигну на писарницу Министарства рударства и енергетике (Немањина 22-26) и буду оверене печатом пријема до 2.децембра 2019. године до 15 сати.
 • Акт о утврђивању листе редоследа пројеката биће објављен на интернет страници Министарства,
  http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php
 • За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу fondee@mre.gov.rs
 • Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Министарства,

 

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ (укључује измене и допуну од 12.11.2019. године и измену од 15.11.2019. године)

ИЗМЕНА од 15.11.2019. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНА од 12.11.2019. године

ПРИЛОЗИ

ПРИЛОГ-8

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ


ПИТАЊЕ БР.1:
Овим путем Вам се обраћамо за појашњење у вези документације која се прилаже уз пријавни образац (Јавни позив ЈП 2/19).
У делу 5 – Документација приложена уз пријаву у табели “Документација у електронском формат на компакт диску” стоји:
5.4. Студија техничко-економске оправданости пројекта (Прилог 2) - МС Wорд формат потписана и оверена од стране одговорног пројектанта
5.5. Изјава о начину финансирања пројекта(Прилог 3) и наменском трошењу средстава у складу са законском регулативом, оверену и потписану од овлашћеног лица подносиоца- МС Wорд формат.
Да ли је МС Wорд формат једино прихватљив или документ може бити у ПДФ формату, то:
-Скениран документ који је у штампаној форми потписан и оверен печатом
-Документ са електронским потписом

ОДГОВОР БР.1:
За поменуту документацију  неопходно је да доставите:
скениран документ који је претходно потписан и оверен и оригинал верзију у Word формату или документ у Word формату електронски потписан.
Изјаву о финансирању је неопходно да доставите и у штампаном облику уз пријавни образац.

ПИТАЊЕ БР.2:
Да ли ће средства ЈП 2-19  ће бити одобрена у овој или у наредној години?

ОДГОВОР БР.2:
У складу са чланом 6. став 4. Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа („Службени гласник РС”, број 12/19 у даљем тексту: Правилник), расподела средстава Буџетског фонда за финансирање пројеката ће се у складу са Правилником одвијати у две фазе.
У првој фази ће се извршити прикупљање и комплетирање пријава на Јавни позив, контрола формалне исправности и комплетности пријава, оцењивање пројеката на основу критеријума из Јавног позива и доношење акта о утврђивању листе редоследа пројеката. Цео поступак ће се завршити у 2019. години.
У другој фази у 2020. години, ће се, у зависности од расположивих средстава у Буџетском фонду, а у складу са уредбом којом ће се утврдити програм финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2020. години, донети акт о финансирању изабраних пројеката, потписаће се уговори о додели средстава и реализоваће се пројекти.

ПИТАЊЕ БР. 3:
Да ли је потребно да објекат за чије унапређење термичког омотача и замену спољних прозора и врата мора, поред Дозволе за градњу , имати и Употребну дозволу?

ОДГОВОР БР.3:
У складу са Јавним позивом потребно је доставити лист непокретности за зграду на којој се планира реализација пројекта, а која је тражена у одељку  V. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ, тачка 5).  Није потребно да достављање грађевинске дозволе и/или употребне дозволе за постојећи објекат, уколико је уписан у лист непокретности, без напомена о бесправној градњи и других терета. Не инсистирамо на употребној дозволи јер објекат може бити изграђен пре ступања на снагу закона о изградњи, односно да је уписан на основу земљишних књига или је законом о озакоњењу легализован. 

ПИТАЊЕ БР.4:
Да ли се на овај конкурс може јавити за радове (само вредност замене спољних прозора и врата : демонтажа, набавка , транспорт , монтажа и поправка зидних површина око отвора штета насталих при демонтажи и монтажи столарије) сагледане у оквиру техничке документације ( санација и адаптација старије школске зграде) којом су обухваћени и други радови који нису предмет овог конкурса ?

ОДГОВОР БР.4:
Предмер и предрачун (одељак V. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ, тачка 3, подтачка (4)) који је основ процену вредности пројекта, као и основ за износ који се потражује из Буџетског фонда НЕ СМЕ садржати радове и опрему који нису у складу са предложеним мерама унапређења енергетске ефикасности у пројекту (одељак I. ПРЕДМЕТ). Техничка документација може садржати и шире радове.
Такође Вам указујемо да у складу са одељком I. ПРЕДМЕТ пројекат МОРА обухватити мере унапређења термичког омотача и мере унапређења термотехничког система.

ПИТАЊЕ БР.5:
Да ли је могуће конкурисати за адаптацији улицне фасада градске општине за шта већ постоји пројектна документација са предмером и предрачуном радова за замену столарије али без Елабората енергетске ефикасности, с обзиром да је објекат под заштитом.
Да ли можемо да се позивамо на став И тачка 1-замена спољних прозора и врата или је неопходан Елаборат због постојећих табела које треба попунити?

ОДГОВОР БР.5:
Потребно је доставите Извештај о енергетском прегледу за постојеће стање и елаборат енергетске ефикасности за стање после спровођења предложених мера унапређења енергетске ефикасности који мора да покаже да је зграда минимално унапређена за два енергетска разреда или да буде сврстана најмање у енергетски разред „C” (латинично слово Ц).
Указујемо да је у Прилогу 6 - КРИТЕРИЈУМ МИНИМАЛНЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ предвиђено да минимални услови за пројектовање реконструкције термичког омотача нису обавезујући  уколико посебним условима за предузимање мера техничке заштите издате од стране завода за заштиту споменика културе или других институција је другачије захтевано, а што је потребно оправдати одговарајућим документом.

ПИТАЊЕ БР.6:
Уколико се  комбинују мере 1 и 2 из горе наведеног јавног позива, да ли је неопходно да приликом конкурисања приложимо Решење о одобрењу за извођење радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи, односно друго одговарајуће Решење, у зависности од  обима и врсте  планираних радова?

ОДГОВОР БР.6:
Обавезно је комбиновати мере на унапређењу термичког омотача са мерама на термотехничким инсталацијама, односно, не можете пријавити само мере на термичком омотачу зграде без минималних мера на термотехничком систему који се односе на уградњу: електронски регулисаних циркулационих пумпи, термостатских вентила на грејним телима и уређаја за мерење предате енергије.  У овој фази, односно фази пријављивања и оцењивања пројеката НИЈЕ потребно достављати грађевинску дозволу/решење о одобрењу за извођење радова.

ПИТАЊЕ БР.7:
Да ли је могуће конкурисати са идејним архитектонским пројектом за део објекта који представља просторно-функционалну целину?  Предметни објекат има две целине: базен са пратећим садржајем и ресторан, али је термотехнички систем заједнички за оба објекта.

ОДГОВОР БР.7:
Одговор је потврдан, односно, можете конкурисати за део објекта који представља просторно-функционалну целину. Наравно пројекат мора обухватити минимално горе поменуте радове (ОДГОВОР БР.6) на заједничком термотехничком систему.

ПИТАЊЕ БР.8:
Уколико се подноси пријава за више мера , међу којима је и  5) модернизација система унутрашњег осветљења у објектима , да ли је потребно доставити и попуњен образац  ОПГ3?

ОДГОВОР БР.8:
Неопходно је да попуните ОПГ обрасце за све предложене мере у пријави за које постоје обрасци у Прилогу 8 Јавног позива.

ПИТАЊЕ БР.9:
Општина ће по овом јавном позиву конкурисати за унапређење енергетске ефикасности зграде Гимназије. Припрему целокупне документације радимо у договору са Гимназијом.
Овим путем желимо да питамо да ли је потребно доставити потписан било какав документ (Споразум, изјава) између Општине и Гимназије којим Гимназија допушта или је сагласна са тим да општина конкурише за унапређење енергетске ефикасности зграде Гимназије или не? Да ли је потребно да директор или неко други запослени из редова Гимназије буде руководилац пројекта или не?

ОДГОВОР БР.9:
Пожељно би било да доставите неку врсту споразума, којим Гимназија даје сагласност општини да конкурише на Јавни позив и евентуално даје сагласност за покретање јавне набавке, уколико се одобре средства за пројекат. Руководилац пројекта може бити из Гимназије, што би било и пожељно.

ПИТАЊЕ БР.10:
Да ли ЈЛС, обвезник система енергетског менаџмента, може конкурисати за објекат Дома ученика средњих школа за који трошкове енергената не сноси ЈЛС, због чега није унет у ИСЕМ базу а који из своје котларнице греје суседну средњу школу?

ОДГОВОР БР.10:
Потребно је уз пријаву доставити рачуне за енергенте у последње 3 године и попуњен Прилог 4 са неопходним подацима о предметном објекту. Прилог 4 и рачуни се достављају електронским путем на компакт диску уз пријаву.

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19