Смањи
Аа
Повећај
Jovanka Atanacković

Jovanka Atanacković

Državna sekretarka

PODACI O OBRAZOVANjU:

Osnovnu i srednju školu (Požarevačku gimnaziju) završila u Požarevcu.

1994. godine upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Diplomirala 31.01.2000. godine, sa prosečnom ocenom 9,12 (diplomirani pravnik – master, nivo u nacionalnoj klasifikaciji: VII-1).

Sveukupni pobednik takmičenja u besedništvu 1998. godine Pravnog fakulteta, u toku studija četvrte godine.

Pobednik takmičenja u besedništvu Sirmium Lux Verbi u Sremskoj Mitrovici, 1998. godine.

Dana 09.05.2002. godine položila pravosudni ispit sa uspehom “vrlo dobro”  i proglašena najboljim kandidatom. Opšti uspeh kandidata na pravosudnom ispitu utvrđuje se sa "položio sa odlikom", "položio vrlo dobro", "položio" i "nije položio (član 18. stav 2. Zakona o pravosudnom ispitu (Sl. glasnik RS br.16/97)).

Trenutno polaznik Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova, upisna godina 2020/2021.

Radno iskustvo:

Od zasnivanja radnog odnosa, 05.12.2000. godine, pa nadalje, obavlja poslove u struci, sa visokom stručnom spremom, a od 23.07.2015. godine nalazi se na položajima u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvu rudarstva i energetike.

  • 26.11.2020. godine postavljena na položaj državne sekretarke u Ministarstvu rudarstva i energetike, na kom položaju trenutno radi.
  • 05.11.2020. zaključkom Vlade RS postavljena na položaj vršioca dužnosti pomoćnice ministarke u Ministarstvu rudarstva i energetike, 
  • 31.08.2017.godine postavljena na položaj pomoćnika ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
  • 25.02.2015. godine zaključkom Vlade RS postavljena na položaj v.d.pomoćnika ministra - rukovodioca Sektora za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost.
  • 23.07.2015. godine zaključkom Vlade RS postavljena na položaj v.d.pomoćnika ministra - rukovodioca Sektora za građevinske poslove i građevinsko zemljište u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Prethodno radno iskustvo:

Datumi (od - do): Od 18. aprila 2008. – 28.07.2015. godine
Ime i adresa poslodavca: Agencija za privredne registre Republike Srbije (APR)
Tip poslovanja ili sektor: Registar privrednih subjekata i  Registar turizma  - korporativno pravo i turizam
Zanimanje ili pozicija: Pomoćnik Registratora

Datumi (od - do): 10.09.2003. - 18.05.2008. godine
Ime i adresa poslodavca: Opštinsko javno tužilaštvo u Požarevcu
Tip poslovanja ili sektor: Samotalno vođenje pretkrivičnog postupka, pokretanje krivičnog postupka, podizanje optužnih akata, podnošenje žalbi
Zanimanje ili pozicija: Zamenik javnog tužioca

Datumi (od - do): 09.05.2002. - 10.09.2003. godine
Ime i adresa poslodavca: Opštinsko javno tužilaštvo u Požarevcu
Tip poslovanja ili sektor: Krivično pravo
Zanimanje ili pozicija: stručni saradnik

Datumi (od - do): 05.12.2000. - 09.05.2002. godine
Ime i adresa poslodavca: Opštinsko javno tužilaštvo u Požarevcu
Tip poslovanja ili sektor: Krivično pravo
Zanimanje ili pozicija: pripavnik

Datumi (od - do): 09.02.2000. – 05.12.2000.
Ime i adresa poslodavca: Opštinski sud u Požarevcu
Tip poslovanja ili sektor: Parnični, vanparnični i krivični postupak
Zanimanje ili pozicija: Volonter

Podaci iz praktične primene stečenih znanja:

U toku svog radnog iskustva, učestvovala u brojnim zakonodavnim aktivnostima, i to iz oblasti turizma, oblasti tržišta hartija od vrednosti, zatim o društvima Venture capital (društvima rizičnog kapitala), oblasti stanovanja i održavanja zgrada, oblasti komunalnih delatnosti, planiranju i izgradnji, ozakonjenju, zakona u oblasti energetike, obnovljivih izvora energije, rudasrva i geoloških istraživanja i dr.

U toku rada u Agenciji za privredne registre bavila se oblašću elektronskog prava, modernih pristupa registraciji i vođenju javnih, centralizovanih elektornskih baza podataka, te sistematičnom i metodološkom pristupu izgradnje sistema e-uprave.

Kao član tima RS učestvovala u skrining aktivnostima za usaglašavanje propisa RS sa propisima EU za oblast privrednog prava.

Specijalna znanja i veštine:

  • Rad na računaru (Windows os, MS Office – MS Word, web retraživači – Internet Explorer, kao i korišćenje više aplikacija za E-mail i kontinualnu komunikaciju – tekst, audio i video)
  • Vozačka dozvola B kategorije
  • Maternji jezik: Srpski 
  • Drugi jezik: Engleski (Čitanje: odlično, Pisanje: dobro; Govor: odlično)