Смањи
Аа
Повећај

Sektor za naftu i gas

U kojim slučajevima je potrebno izraditi i posedovati Izveštaj o skladištenju i transportu tečnog goriva naftnog porekla, odnosno da li u slučaju prenosa goriva iz veleprodajnog skladišta u maloprodajni rezervoar, a kada se  isti energetski subjekt javlja u ulozi pošiljaoca i primaoca robe treba gorivo da prati pomenuti Izveštaj?

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla („Službeni glasnik RS”, br. 123/12, 63/13 i 75/13) propisuje da prilikom stavljanja u promet na tržište Republike Srbije tečno gorivo naftnog porekla mora da prati  Izveštaj o skladištenju i transportu tečnog goriva – u daljem tekstu Izveštaj, koji sačinjava energetski subjekt koji obavlja delatnost trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivom i komprimovanim prirodnim gasom.

Tečno gorivo naftnog porekla, koje se stavlja u promet na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava mora da prati Izveštaja, bez obzira na činjenicu da li se isti energetski subjekt javlja u ulozi pošiljaoca i primaoca robe. Dakle u slučaju transporta goriva iz veleprodajnog skladišta (objekta za trgovinu na veliko) ka stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava potrebno je izraditi i posedovati Izveštaj.

Ko i kada dostavlja podatke u skladu sa Pravilnikom o rokovima, sadržaju i načinu dostavljanja podataka o nabavci i prodaji nafte, derivata nafte, biogoriva i komprimovanog prirodnog gasa?

Pravilnikom o rokovima, sadržaju i načinu dostavljanja podataka o nabavci i prodaji nafte, derivata nafte, biogoriva i komprimovanog prirodnog gasa („Službeni glasnik RS“, br. 22/13) propisani su rokovi, sadržaj i način dostavljanja podataka od strane energetskih subjekata koji obavljaju delatnost proizvodnje i trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom i trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje vozila.

 • Energetski subjekti koji obavljaju energetsku delatnost proizvodnje derivata nafte dostavljaju podatke ministarstvu nadležnom za poslove energetike jednom mesečno najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec na Obrascu I-1;
 • Energetski subjekti koji obavljaju energetsku delatnost trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom dostavljaju podatke ministarstvu nadležnom za poslove energetike jednom mesečno najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec na Obrascu I-2;
 • Energetski subjekti koji obavljaju energetsku delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje vozila dostavljaju podatke ministarstvu nadležnom za poslove energetike jednom nedeljno najkasnije do utorka do 12,00 časova za prethodnu nedelju na Obrascu I-3.

Da li inspektori opreme pod pritiskom obavljaju inspekcijski nadzor nad proizvodnjom opreme pod pritiskom (parni i vrelovodni kotlovi i posude pod pritiskom)?

Inspektori opreme pod pritiskom ne vrše nadzor nad izradom, odnosno proizvodnjom opreme pod pritiskom od 01. jula 2012. godine, a to je dan početka primene Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/2011).

Odredbom člana 11. Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/2011) propisano je da ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom obavljaju imenovana tela koja moraju da ispunjavaju kriterijume iz Priloga IV - Minimalni kriterijumi koje moraju da zadovolje imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti i imenovana tela za nerastavljive spojeve, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a koje imenuje ministar nadležan za poslove energetike u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i Uredbom o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, br. 98/09).

Koje poslove obavlja imenovano telo za nerastavljive spojeve?

Odredbom člana 12. Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/2011) propisano je da obavljanje poslova iz tačaka 3.1.2. i 3.1.3. Priloga I - Bitni zahtevi za bezbednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, obavljaju imenovana tela za nerastavljive spojeve koja moraju da ispunjavaju kriterijume iz Priloga IV - Minimalni kriterijumi koje moraju da zadovolje imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti i imenovana tela za nerastavljive spojeve, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a koje imenuje ministar nadležan za poslove energetike u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i Uredbom o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti i („Službeni glasnik RS”, br. 98/09).

Imenovano telo za nerastavljive spojeve u skladu sa gore navedenim tačkama 3.1.2. i 3.1.3. obavlja sledeće aktivnosti:

 • za opremu pod pritiskom kategorija II, III i IV izdaje odobrenje za radne postupke za nerastavljive spojeve;
 • za opremu pod pritiskom kategorija II, III i IV izdaje odobrenje osoblja za izvođenje nerastavljivih spojeva;
 • za opremu pod pritiskom kategorija III i IV potvrđuje kvalifikovanost osoblja koje vrši ispitivanja bez razaranja.

Koje poslove obavlja kontrolno telo korisnika?

Odredbom člana 13. Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/2011) propisano je da kontrolno telo korisnika može da obavlja ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom samo za pravno lice u čijem se sastavu to kontrolno telo nalazi. Oprema pod pritiskom za koju je ocenjivanje usaglašenosti izvršilo kontrolno telo korisnika može da se upotrebi samo u pravnim licima u čijem sastavu se nalazi kontrolno telo korisnika. Ministar nadležan za poslove energetike u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i Uredbom o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti i („Službeni glasnik RS”, br. 98/09) imenuje kontrolno telo korisnika ako ispunjava kriterijume utvrđene u Prilogu V - Kriterijumi koje mora da zadovolji kontrolno telo korisnika, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Kontrolno telo korisnika može da obavlja ocenjivanje usaglašenosti prema sledećim modulima: A1, C1, F i G. Na opremu pod pritiskom čije je ocenjivanje usaglašenosti sprovelo kontrolno telo korisnika ne može se postavljati znak usaglašenosti.

Kada vlasnik i korisnik opreme pod pritiskom nisu isto lice ko je odgovoran za bezbednost takve opreme pod pritiskom?

U članu 2. stav 2. Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS”, br. 87/2011 i 75/2013) propisano je da kada vlasnik i korisnik opreme pod pritiskom nisu isto lice njihovi međusobni odnosi vezani za korišćenje opreme pod pritiskom, čuvanje dokumentacije i svi propisani zahtevi za ispravno i bezbedno korišćenje opreme pod pritiskom se uređuju ugovorom.

Ko obavlja preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom koja je u eksploataciji?

Odredbom člana 5. Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS”, br. 87/2011 i 75/2013) propisano je da pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom niskog nivoa opasnosti obavlja sam vlasnik/korisnik, a za obavljanje tih poslova može angažovati imenovano telo za preglede i ispitivanje opreme pod pritiskom.

Odredbom člana 7. Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS”, br. 87/2011 i 75/2013) propisano je da preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti obavljaju imenovana tela za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom koja moraju da ispunjavaju kriterijume iz Priloga II- Minimalni kriterijumi koje moraju da zadovolje imenovana tela, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a koje imenuje ministar nadležan za poslove energetike u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i Uredbom o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, br. 98/09).

U kojim slučajevima se sprovodi vanredni pregled opreme pod pritiskom?

Odredbom člana 16. Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS”, br. 87/2011 i 75/2013) propisano je da se vanredni pregled opreme pod pritiskom obavlja izvan rokova periodičnih pregleda propisanih ovim pravilnikom na način i prema postupcima propisanim za periodične preglede. Vanredni pregled se sprovodi u sledećim slučajevima:

 • kada postoji opravdana sumnja da je oprema pod pritiskom tako oštećena da njena upotreba bez odgovarajuće sanacije nije više bezbedna;
 • kada se na zidovima opreme pod pritiskom pojave deformacije, prsline i slično;
 • kada rezultati periodičnog pregleda radi opšteg stanja opreme pod pritiskom ukazuju na potrebu za uvođenjem vanrednog pregleda;
 • na zahtev nadležne inspekcije.

Vanredni pregled obuhvata spoljašnji i unutrašnji pregled opreme pod pritiskom i po potrebi ispitivanje pritiskom i druga neophodna ispitivanja.

Vanredni pregled opreme pod pritiskom sprovodi imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom samostalno ili u saradnji sa proizvođačem opreme, ukoliko stanje opreme pod pritiskom to zahteva.

Ko obavlja ispitivanje ventila sigurnosti koji se nalaze na opremi pod pritiskom?

Odredbom člana 18. Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS”, br. 87/2011 i 75/2013) propisano je da ispitivanje i podešavanje sigurnosnih uređaja može obavljati pravno lice koje ispunjava sve zahteve standarda SRPS ISO IEC 17025.

Da li inspekcija za opremu pod pritiskom vrši inspekcijski nadzor nad pokretnim posudama i cisternama pod pritiskom?

Odgovor: Donošenjem Zakona o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 88/10) koji je počeo da se primenjuje od 22. maja 2011. godine došlo je do izmene nadležnosti nad pokretnim posudama pod pritiskom, odnosno Odredbama člana 9. ovog zakona propisano je da se za obavljanje izvršnih i s njima povezanih inspekcijskih i stručnih poslova u oblasti transporta opasnog tereta obrazuje Uprava za transport opasnog tereta, kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja Odredbama člana  10.  Zakona o transportu opasnog tereta propisano je da Uprava za transport opasnog tereta pored ostalih obavlja i sledeće poslove:

 • učestvuje u pripremi propisa u oblasti transporta opasnog tereta;
 • vrši inspekcijski nadzor nad primenom propisa iz ove oblasti;
 • izdaje ovlašćenje stručnom licu;
 • izdaje odobrenje za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta;
 • izdaje ovlašćenje telu za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne koja se koristi u transportu opasnog tereta;
 • izdaje imenovanje telu za ocenjivanje usaglašenosti tipa posude pod pritiskom ili cisterne;
 • oduzima odobrenje za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne koja se koristi u transportu opasnog tereta, ako ambalaža, odnosno posuda pod pritiskom ili cisterna koja se koristi u transportu opasnog tereta ne ispunjava uslove iz odobrenja;
 • donosi rešenje o priznavanju odobrenja za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne koje je izdao nadležni organ strane države;
 • vodi Registar stručnih lica za ispitivanje posude pod pritiskom i cisterne koja se koristi u transportu opasnog tereta;
 • izdaje ovlašćenje telu za ocenjivanje usaglašenosti tipa vozila za transport opasnog tereta.

Odredbama člana 13. Zakona o transportu opasnog tereta propisano je da posudu pod pritiskom ili cisternu ispituje i označava žigom ovlašćeno stručno lice, u skladu s propisima donetog na osnovu ovog zakona i drugim propisima, a  ministar nadležan za poslove saobraćaja bliže propisuje uslove u pogledu stručne osposobljenosti koje ovlašćeno stručno lice mora da ispunjava, kao i obrazac Registra ovlašćenih stručnih lica za ispitivanje posude pod pritiskom i cisterne za transport opasnog tereta, obrazac Izveštaja o ispitivanju i izgled žiga.

Šta su to jednostavne posude pod pritiskom?

Jednostavne posude pod pritiskom su serijski proizvedene zavarene posude koje su izložene unutrašnjem nadpritisku većem od 0,5 bar, koje su namenjene za vazduh ili azot i koje nisu predviđene za izlaganje plamenu.

Tehnički zahtevi koji se odnose na projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom propisani su u Pravilniku o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/2011).

Šta je sa opremom pod pritiskom koja je izrađena prema starim propisima koji su prestali da važe danom početka primene novih pravilnika iz oblasti opreme pod pritiskom?

Odgovor: Odredbom člana 18. Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/2011) propisano je da oprema pod pritiskom koja je u postupku proizvodnje ili je proizvedena do dana početka primene ovog pravilnika, a proizvedena je u skladu sa propisima koji su prestali da važe danom početka primene ovog pravilnika, može da se stavi u upotrebu najduže dve godine od dana početka primene ovog pravilnika.

Dakle, datum 30. jun 2014. godine je rok do kada oprema pod pritiskom koja je proizvedena u skladu sa propisima koji su prestali da važe danom početka primene Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/2011) može da se stavi u upotrebu.