Смањи
Аа
Повећај

Odsek za pravne i ekonomske poslove u oblasti geologije i rudarstva

U Odseku za pravne i ekonomske poslove u oblasti geologije i rudarstva obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehničkih propisa iz oblasti geologije i rudarstva i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; izradu analiza efekata primene tih propisa; pripremu mišljenja i objašnjenja o primeni zakona i drugih propisa iz ove oblasti; pripremu odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti; organizaciju stručnih sastanaka i skupova u vezi pripreme i primene propisa iz oblasti rudarstva i geologije; saradnju sa predstavnicima lokalne samouprave u vezi sa rešavanjem pitanja od značaja za primenu propisa iz ove oblasti; učešće u praćenju i kontroli postupka izdavanja odobrenja iz oblasti geologije i rudarstva; utvrđivanje i naplatu naknade za geološka istraživanja i naknade za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina; praćenje stanja u oblasti ekonomskih trendova u oblasti korišćenja i cena mineralnih sirovina; učešće u pripremi stručnih osnova i izradu predloga akata u postupku davanja koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina; učešće u pripremi predloga projekata iz oblasti rudarstva i geologije koji se mogu finansirati iz donacija međunarodnih institucija; izradu rešenja po žalbama na rešenja rudarskih i geoloških inspektora i rešenja po predlogu za poništenje pravosnažnih rešenja; pripremu odgovora na tužbe u upravnom sporu po drugostepenim rešenjima; pripremu predloga odluka, zaključaka i informacija za Vladu; praćenje vršenja poverenih poslova od strane nadležnih pokrajinskih i opštinskih organa; pripremu godišnjeg plana rada, pripremu finansijskog plana rada sektora; učestvovanje u postupku zaključivanja finansijskih ugovora iz oblasti rudarstva i geologije; vođenje informacionog sistema u oblasti geologije i rudarstva, kao i drugi poslovi iz delokruga Odseka.