Naslovna » Aktuelnosti

Aktuelnosti

Aktuelnosti

17.10.2019.

Аntić: Nоvа tеhnоlоškа rеšеnjа vаžnа i zа еnеrgеtiku

Srbiја је u 2018. i 2019. аpsоlutni lidеr u rеgiоnu pо nоvim prојеktimа u оblаsti оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје, izјаviо је dаnаs ministаr rudаrstvа i еnеrgеtikе Аlеksаndаr Аntić i nајаviо dа ćе vrlо brzо Pаrlаmеntu biti pоdnеtе izmеnе Zаkоnа о rаciоnаlnоm kоrišćеnju еnеrgiје.

Nаglаsiо је dа su оsnоvе strаtеgiје еnеrgеtikе i njеnоg rаzvоја еnеrgеtskа еfikаsnоst i pоprаvlјаnjе "еnеrgеtskоg miksа", prе svеgа uvоđеnjеm оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје u pоtrоšnju i pоdizаnjе prоcеnаtа njihоvоg učеšćа u ukupnој pоtrоšnji.

 Аntić: Nоvа tеhnоlоškа rеšеnjа vаžnа i zа еnеrgеtiku

Nа Prvоm Dаnu inоvаciја, kојi је u Bеоgrаdu оrgаnizоvао Šnајdеr еlеktrik (Schneider Electric) i nа kоmе su prеdstаvlјеnа nајnоviја rеšеnjа tе kоmpаniје, Аntić је rеkао dа Srbiја pоkušаvа dа uhvаti kоrаk sа оnim štо sе dеšаvа u оblаsti digitаlizаciје i s tеhnоlоškоm rеvоluciјоm kоја је u tоku, uklјučuјući i sеgmеnt еnеrgеtikе.

Мinistаr је rеkао dа је Srbiја sа 400 mеgаvаtа nоvih kаpаcitеtа iz еnеrgiје vеtrа i оkо 100 iz оstаlih оbnоvlјivih izvоrа аpsоlutni lidеr u rеgiоnu sа nоvim prојеktimа u tој оblаsti.

 • То је trеnd sа kојim ćеmо nаstаviti", kаzао је Аntić i nаglаsiо dа su nоvе tеhnоlоgiје i nоvа tеhnоlоškа rеšеnjа nеоphоdnа kаkо bi Srbiја i dаlје i јоš bržе smаnjivаli pоtrоšnju еnеrgiје.

Srbiја gоdišnjе zа јеdаn оdstо smаnjuје pоtrоšnju еnеrgiје, а Аntić ističе dа su srpskа еnеrgеtskа industriја i dоmаćе еnеrgеtskе kоmpаniје sprеmnе dа prihvаtе nоvа tеhnоlоškа rеšеnjа, kао i dа sеktоr еnеrgеtikе i rudаrstvа dаје оzbilјnu pоtpоru svim оvim nаpоrimа krоz “zеlеnо rudаrstvо”.

Srbiја је, kаkо је kаzао, prеpоznаlа vаžnоst inоvаciја zа kоје је nаvео dа sе dеšаvајu svudа u оkružеnju, i nаglаsiо dа је zаtо vаžnо pоdržаti nоvа tеhnоlоškа rеšеnjа kоја utiču nа kvаlitеt živоtа grаđаnа. Društvа kоја pоlаžu mnоgо nа rаzvој inоvаciја i njihоvu primеnu uјеdnо su i nајrаzviјеniја društvа nа svеtu. Izmеđu оbimа inоvаciја i rаzviјеnоsti јеdnе zеmlје pоstојi dirеktnа vеzа i tо nе smеmо dа ignоrišеmо.

 Аntić: Nоvа tеhnоlоškа rеšеnjа vаžnа i zа еnеrgеtiku

 • Prеmа оvоgоdišnjеm izvеštајu Svеtskе оrgаnizаciје zа intеlеktuаlnu svојinu (WIPO) – nајvišа mеstа listi nајinоvаtivniјih držаvа zаuzimајu nајrаzviјеniје držаvе. Švајcаrskа, Švеdskа, Sјеdinjеnе Držаvе, Hоlаndiја, Britаniја nа vrhu su оvе listе i niје slučајnо dа је rеč о nајrаzviјеniјim svеtskim еkоnоmiјаmа, а uјеdnо i nајrаzviјеniјim društvimа, pоdsеtiо је ministаr Аntić.

„Srbiја је u gоrnjеm dеlu „zlаtnе srеdinе“ pо оvоm izvеštајu i uvеrеn sаm u nаš dаlјi nаprеdаk nа pоlјu inоvаciја, јеr оnе su prеduslоv bеz kојеg niје mоguć еkоnоmski i svаki drugi rаzvој“, оcеniо је ministаr.

Аntić је istаkао dа vеоmа dоbrо stојimо u оblаstimа u kојimа sе vrеdnuје krеаtivnоst, inоvаtivnоst u IТ sеktоru, usvајаnjе mоdеrnih znаnjа i vеštinа, štо su svе sјајni prеduslоvi zа dаlје stimulisаnjе inоvаciја, prе svеgа mеđu mlаdim stručnjаcimа.

 Аntić: Nоvа tеhnоlоškа rеšеnjа vаžnа i zа еnеrgеtiku

 • Моrаmо stаlnо dа stimulišеmо rаzvојni put nа kојеm sе stvаrајu inоvаciје – оd univеrzitеtа, prеkо fоrmаlnih i nеfоrmаlnih istrаživаčkih grupа, inоvаtivnih stаrt-аp kоmpаniја, pа svе dо vеlikih industriјskih sistеmа, kаkо bi mlаdi lјudi оsеćаli pоdršku zа svојu krеаtivnоst nа svаkоm оvоm kоrаku, istаkао је ministаr еnеrgеtikе.

Nаšа nаučnа zајеdnicа, а prе svеgа univеrzitеti kао njihоvа bаzа, vеоmа su intеgrisаni u nајvišе mеđunаrоdnе tоkоvе i tо nаm pružа оdličnu оsnоvu dа inоvаciје pоstаvimо kао strаtеški vаžnu rаzvојnu šаnsu.

 Аntić: Nоvа tеhnоlоškа rеšеnjа vаžnа i zа еnеrgеtiku

 • Snаžnо pоdržаvаm оvu аktivnоst Šnајdеr еlеktrikа i svе оnо štо rаdе u kоntinuitеtu i krоz svој rаzvојni cеntаr u Nоvоm Sаdu nа kојi sаm kао ministаr еnеrgеtikе pоsеbnо pоnоsаn", izјаviо је Аntić.

Оn је nаvео је dа је klјučni prојеkаt tе kоmpаniје sоftvеrskо rеšеnjе zа uprаvlјаnjе еlеktričnim dirstributivnim sistеmimа, u prisustvu оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје, zа kоје kаžе dа sе prоdаје širоm svеtа i kоје је u оvоm trеnutku јеdаn оd nајbоlјih srskih izvоznih prоizvоdа, i u sоftvеrskоm i u hаrdvеrskоm dеlu.

Мinistаr је nаvео dа Šnајdеr еlеktrik uspеvа dа plаsirа svоје prоizvоdе nа vrlо zаhtеvnа tržištа, uklјučuјući i Nеmаčkо.

 • Pоzivаm i drugе kоmpаniје dа nаprаvе svоје rаzvојnе cеntrе u Srbiјi, јеr ćе im rеšеnjа biti tаkvа dа ćе zаdоvоlјiti оštrе uslоvе zаhtеvnоg nеmаčkоg tržištа", kаzао је Аntić.

 Аntić: Nоvа tеhnоlоškа rеšеnjа vаžnа i zа еnеrgеtiku

Izrаziо је оgrоmnu zаhvаlnоst Univеrzitеtu u Bеоgrаdu kојi, dоdаје, dаје snаžnu оsnоvu kоја оmоgućаvа dа sе svа krеаtivnоst prеtvоri u inоvаtivnоst i nоvе prоizvоdе.

Gеnеrаlni dirеktоr Šnајdеr еlеktrikа zа Srbiјu i Crnu Gоru, Dејаn Маrkоvić rеkао је dа tа kоmpаniја prоizvоdi rеšеnjа kоја vоdе kа еnеrgеtskој еfikаsnоsti i оdrživоm rаzvојu. Nаvео је dа sе čаk 60 оdstо еnеrgiје kоristi nееfikаsnо i dа је cilј Šnајdеr еlеktrikа dа sе tо prоmеni i dа sе еnеrgiја iskоristi nа nајеfikаsniјi nаčin.

Маrkоvić је rеkао dа је digitаlizаciја impеrаtiv zа svаku kоmpаniјu kоја žеli dа оpstаnе nа tržištu, dа ćе sе 35 оdstо аplikаciја dоlаskоm 5G mrеžе оdnоsiti nа sеktоrе prоizvоdnjе i uslugа, dа sе оčеkuје ubrzаni rаzvој vеštаčkе intеlеgеniје, tе dа је digitаlnа rеvоluciја tеk pоčеlа.

11.10.2019.

Otvoren vetropark Čibuk 1
Aleksandar Antić: Vetropark doprinosi energetskoj bezbednost i stabilnosti

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić poručio je na otvaranju vetroelektrane Čibuk 1 kod Kovina, snage 158,46 MW, da je u pitanju jedan od najvećih objekata te vrste u Evropi, bez sumnje u Srbiji i regionu, i da će otvaranje ovog vetroparka doprineti energetskoj bezbednosti i sigurnosti snabdevanja strujom u Srbiji.

 Otvoren vetropark Čibuk 1

 • Ova vetroelektarna nije najveća samo u regionu i Srbiji već predstavlja najveći objekat koji Srbija pušta na mrežu od 1991. godine, od projekata Kostolac 2 i Hidroelektrane Pirot“, rekao je Antić.

Vetropark, objašnjava, nije samo krupan doprinos cilju Srbije da 27 posto ukupne potrošnje energije dobija iz obnovljivih izvora, već predstavlja, kako je kazao, značajan dodatni izvor proizvodnje energije u Srbiji.

Sa svojih 430 gigavat časova energije proizvodnje godišnje predstavljaće gotovo 1,5 procenat naše godišnje proizvodnje energije i time će, rekao je ministar, značajno uticati na ukupnu energetsku bezbednost Srbije i sigurnost snabdevanja.

 Otvoren vetropark Čibuk 1

 • Ovaj projekat pored čitavog niza važnih segmenata koji su deo ukupnih napora u borbi protiv klimatskih promena države, kao što je borba za očuvanje životne sredine, ima još niz drugih pratećih elemenata koji su važni za Srbiju, izjavio je Antić.

Pored vetroparka se nalazi ogromna transformatorska stanica od 400 kWh koju je investitor bio u obavezi da izradi i stavi na raspolaganje i u vlasništvo „Elektromreži Srbije“ a koje će, kaže ministar, predstavljati snažan energetski potencijal za čitav region.

 Otvoren vetropark Čibuk 1

 • Trafo-stanica će dati značajan doprinos u ukupnim naponskim prilikama u Srbiji, smanjenju gubitaka, a time i ogroman energetski značaj“, rekao je Antić i podsetio da je poslednju ovakvu trafo-stanicu u rad pustio predsednik Srbije 2015. godine u Beogradu – „Beograd 20“.

Ministar energetike se zahvalio investitorima i finansijskim institucijama koje su prepoznale Srbiju kao sigurnu i stabilnu destinaciju za ovako, kako je rekao, snažne ali osetljive projekte, te predsedniku Srbije za koga je rekao da je dao ključni doprinos da Srbija postane ekonomski i politički stabilna zemlja, koja može da privlači ovakve investicije.

 Otvoren vetropark Čibuk 1

 • Mi ćemo da se razvijamo u svim segmentima, naravno i u energetici, uvažavajući naše resurse i naše nacionalne interese pre svega, ali sa druge strane, dajući svoj doprinos u borbi protiv klimatskih promena“, kazao je Antić.

PD Vetroelektrane Balkana je u 100% vlasništvu firme „Tesla Wind“, koja je u zajedničkom vlasništvu kompanije ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJSC MASDAR iz UAE (60%), finske kompanije Taaleri Tesla Ky (30%) i nemačke kompanije DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH, članice KfW grupe (10%).

 Otvoren vetropark Čibuk 1

Procenjena vrednost investicija je oko 300 miliona evra, i finansira se najvećim delom putem kredita EBRD i IFC, dok ostatak investicija finansiraju vlasnici projekta.

Vetropark “Čibuk 1” sastoji se od ukupno 57 vetrogeneratora, individualne nominalne izlazne snage od 2,78 MW.

10.10.2019.

Ministar Antić sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda i Svetskom bankom

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić sastao se delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju tokom posete Srbiji predvodi Jan Kis Martejn (Jan Kees Martijn), kao i sa predstavnicima Svetske banke, na čelu sa šefom kancelarije u Beogradu, Stivenom Ndegvom (Stephen Ndegwa).

 Ministar Antić sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda i Svetskom bankom

Sastanak je održan u okviru redovne posete misije MMF-a Beogradu, sa temom aktuelne situacije u energetskom sektoru Srbije.

Na sastanku su razmotreni poslovanje i realizacija programa konsolidacije preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ i „Srbijagas“, kao glavnih energetskih stubova naše zemlje. Obostrano je ocenjeno da se ključni ciljevi ostvaruju uz potrebu da se nastavi praćenje svih najvažnijih finansijskih, proizvodnih i investicionih parametara.

 Ministar Antić sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda i Svetskom bankom

Takođe, jedna od tema sastanka bila su i buduća rešenja za preduzeće „HIP – Petrohemija“ a.d. Pančevo. Ministar Antić naglasio je da je budućnost te kompanije od izuzetnog značaja i ocenio da joj je strateški partner potreban zbog investicija, kako bi Petrohemija dugoročno stabilno funkcionisala.

Sastanku su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Zoran Predić, pomoćnik ministra Ivan Janković, direktor JP EPS Milorad Grčić, predstavnici JP EPS, JP Srbijagas, Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije.

 Ministar Antić sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda i Svetskom bankom

07.10.2019.

Antić na Srpskom ekonomskom samitu: Krak Turskog toka
će ići i do Republike Srpske

Krak magistralnog gasovoda kroz Srbiju od bugarske do mađarske granice ići će i do Republike Srpske, izjavio je danas ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.

Na panelu posvećenom energetskoj geopolitici i izazovima za Srbiju i region na tom polju, Antić je rekao da Magistralni gasovod kroz Srbiju od bugarske do mađarske granice kao nastavak Turskog toka, predstavlja ogroman potencijal koji će Srbiju učiniti tranzitnom zemljom.

To će nam, kaže, omogućiti da ozbiljno planiramo energetske projekte.

Druga konekcija, kako je kazao, biće ka Bugarskoj kao veza sa južnim gasnim koridorom, a planirana je i interkonekcija sa Rumunijom.

 Antić na Srpskom ekonomskom samitu: Krak Turskog toka će ići i do Republike Srpske

 • Ključ eneregretske bezbednosti Srbije, Republike Srpske, Albanije, Severne Makedonije i Crne Gore nije u našim “ostrvskim” energetskim politikama, već u snažnoj regionalnoj energetskoj politici, politici razumevanja i izgradnji interkonekcija koje će nas učiniti jačim”, rekao je Antić.

Naveo je da je gas energent 21.veka koji je najprihvatljiviji i najčistiji i poručio da Srbija vodi nezavisnu politiku razvoja i da razume odnose u svetu.

Ministar je naglasio da Srbija ima jednu veoma intenzivnu politiku kada je energetika u pitanju, sa značajnim investicijama i da je energetika, pored rudarstva i infrastrukture, jedna od sfera u kojoj imamo najdinamičniji rast.

 • Pokušavamo da velikim brojem projekata uhvatimo korak sa razvijenim svetom”, kaže Antić i navodi da se to odnosi na pitanje energetske bezbednosti i snabdevanja, ali i na nove tehnologije i zaštitu životne sredine.

Obaveza je, rekao je ministar, da se energetskom politikom stvori ambijent u kome će se energetski objekti razvijati i očuvati sa stanovišta najnovijih tehnologija i sa stanovišta zaštite životne sredine, ali i da razvijamo nove projekte koji su ekološki moderni.

 • Naša energetska politika je zasnovana na nekoliko ključnih prioriteta, a to je sačuvati baznu energiju u meri u kojoj je to moguće uz primenu najviših standarada zaštite životne sredine i ulazak u obnovljive izvore energije”, kaže Antić.

Srbija, kako je naglasio, ima civilizacijsko pravo da dostigne nivo razvoja na kome su danas najrazvijenije zemlje, ali i naveo da ne možemo tako lako da se odričemo našeg termosektora i jedinog energetskog resursa kojim raspolažemo.

 Antić na Srpskom ekonomskom samitu: Krak Turskog toka će ići i do Republike Srpske

 • To je nažalost ugalj. Obaveza je da ga koristimo na tehnološki najprihvatljivi način”, rekao je Antić i naveo da se ulažu veliki napori u značajne projekte usmerene ka energetskoj efikasnosti.

On je naveo da je tako smanjena efektivna potrošnja i to jedan posto godišnje, a plan je da se nastavi taj tempo i da se formiraju novi fondovi za energetsku efikasnost.

Srbija, kaže Antić, krupnim koracima grabi ka uvođenju obnovljivih izvora eneregije, a 2018. i ove godine je apsolutni šampion kada su u pitanju energane na vetar.

Kako je naveo, u protekle dve godine Srbija je obezbedila oko 500 megavata iz obnovljivih izvora energije, od čega je oko 400 megavata iz enerije vetra.

 • Činimo krupan iskorak i naš energetski miks unapređujemo na kvalitetan način. Imamo ambiciozne planove”, rekao je ministar.

Naveo je da u planu da se sa Republikom Srpskom grade novi kapaciteti na Drini, kao i da se nastoji da se biomasa uključi u sistem daljinskog grejanja.

 • Za šest gradova potpisujemo ugovore, to govori da mi obnovljive izvore energije stavljamo u prvi plan. Planiramo da iskoristimo do kraja hidropotencijale Ibra i Morave, planiramo da naš eneregetski miks ojačamo većom upotrebom gasa”, poručio je ministar.

04.10.2019.

Antić sa predsednikom UO Gazprom Njefta Aleksandrom Djukovim

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić sastao se, na marginama Devetog međunarodnog gasnog foruma u Sankt Peterburgu, sa predsednikom UO Gazprom Njefta Aleksandrom Djukovim.

 Antić sa predsednikom UO Gazprom Njefta Aleksandrom Djukovim

Jedna od tema sastanka bila je predstojeći proces privatizacije u preduzeću „HIP – Petrohemija“ a.d.Pančevo. Ministar Antić kazao je da je budućnost te kompanije od izuzetnog značaja i da joj je strateški partner potreban zbog investicija, koje treba da obezbedi da Petrohemija dugoročno stabilno funkcioniše.

Aleksandar Djukov istakao je da Gazprom Njeft ima potencijalni interes za učešće u iznalaženju adekvatnog modaliteta privatizacije, a zajednički je ocenjeno da će Vlada Republike Srbije i Gazprom Njeft intenzivirati i konkretizovati razgovore o Petrohemiji.

 Antić sa predsednikom UO Gazprom Njefta Aleksandrom Djukovim

Tokom sastanka analizirana je realizacija tekućih projekata, pre svega “Duboka prerada”, koji je značajan za ceo naftni sektor, a koji će osigurati da NIS ostane lider na zahtevnom regionalnom tržištu naftnih derivata.

Takođe, razgovaralo se o radu i poslovanju Naftne industrije Srbije, uz ocenu da će se uložiti dodatni napori, da zajednička kompanija, koja ima uticaj na ukupnu ekonomiju Srbije, ostvari još bolje rezultate, u skladu sa očekivanjima oba akcionara.

 Antić sa predsednikom UO Gazprom Njefta Aleksandrom Djukovim

Sastanku su prisustvovali savetnik predsednika Republike Srbije, Dragutin Matanović, generalni direktor “Srbijagasa”, Dušan Bajatović, kao i prvi zamenik generalnog direktora Gazprom Njefta - Vadim Jakovljev i zamenik generalnog direktora za preradu, promet i logistiku, Anatolij Černer.

03.10.2019.

Ministar Antić na Devetom međunarodnom gasnom forumu
u Sankt Peterburgu

Delegacija Republike Srbije koju predvodi ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, učestvuje na Devetom međunarodnom gasnom forumu u Sankt Peterburgu. Srpska delegacija koju, pored ministra, čine savetnik predsednika Republike Dragutin Matanović i generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, učestvovala je na Plenarnoj sesiji „Strateški prioriteti međunarodne energetske saradnje“.

 Ministar Antić na Devetom međunarodnom gasnom forumu u Sankt Peterburgu

Na marginama foruma, delegacija Srbije održala je više sastanaka, a značajan susret imali su sa predstavnicima kompanije Gazprom Energoholding, koje je predvodio direktor Denis Fedorov.

 Ministar Antić na Devetom međunarodnom gasnom forumu u Sankt Peterburgu        Ministar Antić na Devetom međunarodnom gasnom forumu u Sankt Peterburgu

 • Na sastanku je zajednički ocenjeno da se projekat Termoelektrane – toplane (TE - TO) Pančevo, koji realizuje Gazprom Energoholding, odvija planiranom dinamikom, što znači da će biti završen do 2020.godine, a proizvodnja električne i toplotne energije počeće u četvrtom kvartalu te godine, kazao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.

 Ministar Antić na Devetom međunarodnom gasnom forumu u Sankt Peterburgu

On je naglasio da će ta gasna elektrana unaprediti energetski miks i povećati sigurnost snabdevanja.

Direktor Fedorov istakao je da je Gazprom Energoholding zainteresovan i za razvoj i realizaciju novih gasnih elektrana, kao i za projekte iz obnovljivih izvora energije (OIE), pre svega iz hidro potencijala i energije vetra.

02.10.2019.

Antić otvorio Sajam energetike

Na Beogradskom sajmu su danas otvorena tri međunarodna  sajma: energetike, zaštite životne sredine i prirodnih resursa (Ecofair) i pametnih tehnologija (iSEC), u prisustvu ministara Aleksandra Antića i Gorana Trivana.

Ministar Antić je, na otvaranju istakao, da su sve tri oblasti usko povezane, kao i da energetski sektor zajedno sa resorom životne sredine predstavlja lokomotivu koja održivi razvoj i  zaštitu životne sredine stavlja u pravi plan.

Energetski sektor i EPS su najveći investitor u projekte zaštite životne sredine, rekao je Antić.

“To je naše strateško opredeljenje i tako ćemo nastaviti i u narednom periodu", poručio je ministar i dodao da je cilj da se budućim generacijama ostavi čista sredina za život. Kako je rekao, zato se vodi snažna investiciona politika - da energetski sektor najviše doprinese naporima Ministarstva životne sedine.

 Antić otvorio Sajam energetike

 • Mi smo u proteklih nekoliko godina samo na nivou EPS-a uložili oko 300 miliona evra u projekte zaštite životne sredine, pre svega u rešavanje praškastog zagađenja, dentrifikacije, odsumporavanje i drugo, kazao je Antić.

On je kao primer naveo značajan projekat u TENT-u A vredan 170 miliona evra i dodao da se trenutno ugovara takav projekat i za TENT-B.

 • Nastavljamo krupnim koracima kako bi svi blokovi koji su planirani nastavili sa radom i nakon 2023. godine", naglasio je ministar i istakao da se tim projektima u energetskom sektoru pravi krupan iskorak za unapređenje životne sredine u Srbiji.

Antić je napomenuo da se radi i sa lokalnim samoupravama na prelasku sa fosilnih goriva za daljinske sisteme grejanja na biomasu i da su već potpisani ugovori sa Pribojem i Malim Zvornikom i da će uskoro to uraditi još 19 opština.

 Antić otvorio Sajam energetike

 • Očekuje nas i osnivanje Fonda za energetsku efikasnost", kazao je Antić i dodao da su važne i izmene Zakona o racionalnom korišćenju energije, koje će uvesti čitav niz novih standarda.

Ministar dodaje da je u Srbiji iz obnovljivih izvora energije uvedeno oko 500 megavata novoinstalisanih kapaciteta, što je veliki zamajac za nove planove.

 • Srbija je u 2018. i 2019. bila država broj jedan u reigonu sa novim instalisanim kapacitetima iz obnovljivih izvora energije, a pre svega je reč o o energiji vetra", rekao je Antić.

Ministar je kazao da će se ići i na izmenu određenih politika koje će dovesti do toga da se promeni sistem za energiju iz vetra i solara i da će se preći vrlo brzo na aukcijski sistem.

 Antić otvorio Sajam energetike

 • Nadam se vrlo brzo i za velike projekte posle 2023. - na aukcijski sistem bez bilo kakvih podsticaja", dodao je on.

Istakao je, takođe, da EPS kao najveća energetska kompanija u regionu ulazi u projekte iz obnovljivih izvora energije, kao što je vetropark Kostolac snage 66 megavata, koji će biti prvi veliki projekat iz obnovljivih izvora.

 • EPS planira u narednih nekoliko godina najveći solarni park od 100 megavata u Kostolcu", dodao je Antić.

 

Antić: MHE se neće graditi u zaštićenim područjima

 

Ministarstvo rudarstva i energetike snažno podržava inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se zabrani izgradnja malih hidroelektrana u zaštićenim područjima, izjavio je danas ministar Aleksandar Antić i istakao da bi na ostalim mestima trebalo graditi minihidroelektrane, kao što to rade najrazvijenije zemlje, u skladu sa najvišim standardima.

 Antić otvorio Sajam energetike

 • Interesuju nas veliki hidroprojekti i radimo na projektima na Drini, a planiramo i ibarske i moravske hidroelektrane. Da - u određenoj meri i male hidroelektrane, ali uz sva ograničenja koja smo definisali", kazao je Antić na otvaranju tri međunarodna  sajma: energetike, zaštite životne sredine i prirodnih resursa (Ecofair) i pametnih tehnologija (iSEC) na Beogradskom sajmu.

Ministarstvo energetike snažno podržava inicijativu i predsednika Vučića i napore Ministarstva životne sredine da se zabrani izgradnja malih hidroelektrana  u zaštićenim područjima. Ministrastvo energetike je to već podržalo i danas evo iskazujemo naše opredeljenje u tome", kazao je Antić. “Naša pozicija je, sa druge strane, vrlo jasna i za ostale male hidroelektrane, dodao je ministar.

 • Da, u skladu sa najvišim standardima i na tome treba raditi. Male hidrolektrane se grade širom Evrope. Na primer, Austrija ima 1.368 megavata iz malih hidroeletkrana, a mi imamo samo 68 megavata. Švajcarska je samo u poslednje tri godine izgradila više instalisanih kapaciteta nego Srbija ikada... Dakle, ako to mogu da rade najrazvijenije  zemllje, može i Srbije", poručio je Antić.

On je kazao da naša zemlja mora da radi na tome da ti standardi budu najviši i da uticaj na životnu sredinu bude mininalan. Dodaje da se insistira na hidroenergiji zato što je uticaj hidroenergije najmanji na klimatske promene.

 Antić otvorio Sajam energetike

 • Mi moramo da tražimo balans i naći ćemo balans i na ovom mestu, da hidroenergija ne bude protiv interesa prirode", rekao je Antić i dodao da to treba pretvoriti u konkretne aktivnosti i zakonodavni okvir koji će to jasno definisati.

01.10.2019.

Minstar Aleksandar Antić sa izvršnom direktorkom EBRD za Jugoistočnu Evropu i Zapadni Balkan Šarlot Rue (Charlotte Ruhe)

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić sastao se sa izvršnom direktorkom Evropske banke za obnovu i razvoj zaduženom za Jugoistočnu Evropu i Zapadni Balkan, Šarlot Rue.

 Minstar Aleksandar Antić sa izvršnom direktorkom EBRD za Jugoistočnu Evropu i Zapadni Balkan Šarlot Rue (Charlotte Ruhe)

Saradnja Ministarstva rudarstva i energetike sa EBRD ocenjena je kao veoma uspešna.

Na sastanku je konstatovano da će EBRD nastaviti da podržava ministarstvo u naporima da reformiše srpsko energetsko tržište, kao i da promoviše razvoj investicionih uslova, za generisanje obnovljivih izvora energije. Na sastanku je obostrano konstatovano da Srbija u poslednje dve godine ima lidersko mesto u regionu kada su obnovljivi izvori energije u pitanju.

 Minstar Aleksandar Antić sa izvršnom direktorkom EBRD za Jugoistočnu Evropu i Zapadni Balkan Šarlot Rue (Charlotte Ruhe)

Za EBRD je značajno da Srbiji pruži podršku, kako bi se energetski sektor unapredio i modernizovao. Pored obnovljivih izvora, iz hidro potencijala, a pre svega projekata iz energije vetra, gde je Srbija postigla zavidne rezultate, tu su i projekti rehabilitacije, unapređenja prenosnih sistema i implementacije pametne mreže koji se razvijaju sa preduzećima EPS i EMS.

Na sastanku je takođe naglašeno da, nakon obavljenih konsultacija sa predstavnicima Evropske komisije i nemačke KfW banke, Srbija ima mogućnost podrške u vidu donacije iz fonda IPA 2021 za projekte adaptacije javnih zgrada i unapređenja energetske efikasnosti.

 Minstar Aleksandar Antić sa izvršnom direktorkom EBRD za Jugoistočnu Evropu i Zapadni Balkan Šarlot Rue (Charlotte Ruhe)

Sastanku su prisustvovali Zuzana Hargitai ( Zsuzsana Hargitai ), šef kancelarije EBRD za Zapdni Balkan, sa saradnicima, državni sekretari u ministarstvu rudarstva i energetike Mirjana Filipović i Stevica Deđanski, i pomoćnik ministra Miloš Banjac.

 

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 

 WEBGIS GEOLISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Ukidanje pečata ĐERDAP - Geopark Šampioni bezgotovinskog plaćanja