Naslovna » Javni pozivi

Javni pozivi

Javni pozivi

 

JAVNI POZIV
ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
RADI
FINANSIRANjA PROJEKATA U OBLASTI EFIKASNOG KORIŠĆENjA ENERGIJE
U
2019. GODINI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, KAO I GRADSKIM OPŠTINAMA, JP 2/19 (U DALjEM TEKSTU: JAVNI POZIV)

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:

 • OBAVEŠTENjE
 • U skladu sa odeljkom X. Javnog poziva Ministarstvo rudarstva i energetike objavljuje sledeće:

 • Predmet javnog poziva je finansiranje projektata unapređenja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama kojima se realizuju mere u skladu sa Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda („Službeni glasnik RS”, broj 12/19 - u daljem tekstu: Pravilnik)
 • U skladu sa članom 6. stav 4. Pravilnika, raspodela sredstava Budžetskog fonda za finansiranje projekata će se u skladu sa Pravilnikom odvijati u dve faze. U prvoj fazi će se izvršiti prikupljanje i kompletiranje prijava na Javni poziv, kontrola formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje projekata na osnovu kriterijuma iz Javnog poziva i donošenje akta o utvrđivanju liste redosleda projekata. U drugoj fazi, će se, u zavisnosti od raspoloživih sredstava u Budžetskom fondu, a u skladu sa uredbom kojom će se utvrditi program finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u toj godini, doneti akt o finansiranju izabranih projekata, potpisaće se ugovori o dodeli sredstava i realizovaće se projekti.
 • Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine.
 • Datum objavljivanja u dnevnom listu „Politika” 30. oktobar 2019. godine.
 • Rok za podnošenje prijava: prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike (Nemanjina 22-26) i budu overene pečatom prijema do 2.decembra 2019. godine do 15 sati.
 • Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu fondee@mre.gov.rs
 • Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva,

 

TEKST JAVNOG POZIVA - PREČIŠĆEN TEKST (uključuje izmene i dopunu od 12.11.2019. godine i izmenu od 15.11.2019. godine)

IZMENA od 15.11.2019. godine

IZMENE I DOPUNA od 12.11.2019. godine

PRILOZI

PRILOG-8

 

PITANjA I ODGOVORI


PITANjE BR.1:
Ovim putem Vam se obraćamo za pojašnjenje u vezi dokumentacije koja se prilaže uz prijavni obrazac (Javni poziv JP 2/19).
U delu 5 – Dokumentacija priložena uz prijavu u tabeli “Dokumentacija u elektronskom format na kompakt disku” stoji:
5.4. Studija tehničko-ekonomske opravdanosti projekta (Prilog 2) - MS Word format potpisana i overena od strane odgovornog projektanta
5.5. Izjava o načinu finansiranja projekta(Prilog 3) i namenskom trošenju sredstava u skladu sa zakonskom regulativom, overenu i potpisanu od ovlašćenog lica podnosioca- MS Word format.
Da li je MS Word format jedino prihvatljiv ili dokument može biti u PDF formatu, to:
-Skeniran dokument koji je u štampanoj formi potpisan i overen pečatom
-Dokument sa elektronskim potpisom

ODGOVOR BR.1:
Za pomenutu dokumentaciju  neophodno je da dostavite:
skeniran dokument koji je prethodno potpisan i overen i original verziju u Word formatu ili dokument u Word formatu elektronski potpisan.
Izjavu o finansiranju je neophodno da dostavite i u štampanom obliku uz prijavni obrazac.

PITANjE BR.2:
Da li će sredstva JP 2-19 će biti odobrena u ovoj ili u narednoj godini?

ODGOVOR BR.2:
U skladu sa članom 6. stav 4. Pravilnika o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda („Službeni glasnik RS”, broj 12/19 u daljem tekstu: Pravilnik), raspodela sredstava Budžetskog fonda za finansiranje projekata će se u skladu sa Pravilnikom odvijati u dve faze.
U prvoj fazi će se izvršiti prikupljanje i kompletiranje prijava na Javni poziv, kontrola formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje projekata na osnovu kriterijuma iz Javnog poziva i donošenje akta o utvrđivanju liste redosleda projekata. Ceo postupak će se završiti u 2019. godini.
U drugoj fazi u 2020. godini, će se, u zavisnosti od raspoloživih sredstava u Budžetskom fondu, a u skladu sa uredbom kojom će se utvrditi program finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2020. godini, doneti akt o finansiranju izabranih projekata, potpisaće se ugovori o dodeli sredstava i realizovaće se projekti.

PITANjE BR. 3:
Da li je potrebno da objekat za čije unapređenje termičkog omotača i zamenu spoljnih prozora i vrata mora, pored Dozvole za gradnju , imati i Upotrebnu dozvolu?

ODGOVOR BR.3:
U skladu sa Javnim pozivom potrebno je dostaviti list nepokretnosti za zgradu na kojoj se planira realizacija projekta, a koja je tražena u odeljku  V. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVNI OBRAZAC, tačka 5). Nije potrebno da dostavljanje građevinske dozvole i/ili upotrebne dozvole za postojeći objekat, ukoliko je upisan u list nepokretnosti, bez napomena o bespravnoj gradnji i drugih tereta. Ne insistiramo na upotrebnoj dozvoli jer objekat može biti izgrađen pre stupanja na snagu zakona o izgradnji, odnosno da je upisan na osnovu zemljišnih knjiga ili je zakonom o ozakonjenju legalizovan. 

PITANjE BR.4:
Da li se na ovaj konkurs može javiti za radove (samo vrednost zamene spoljnih prozora i vrata : demontaža, nabavka , transport , montaža i popravka zidnih površina oko otvora šteta nastalih pri demontaži i montaži stolarije) sagledane u okviru tehničke dokumentacije ( sanacija i adaptacija starije školske zgrade) kojom su obuhvaćeni i drugi radovi koji nisu predmet ovog konkursa ?

ODGOVOR BR.4:
Predmer i predračun (odeljak V. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVNI OBRAZAC, tačka 3, podtačka (4)) koji je osnov procenu vrednosti projekta, kao i osnov za iznos koji se potražuje iz Budžetskog fonda NE SME sadržati radove i opremu koji nisu u skladu sa predloženim merama unapređenja energetske efikasnosti u projektu (odeljak I. PREDMET). Tehnička dokumentacija može sadržati i šire radove.
Takođe Vam ukazujemo da u skladu sa odeljkom I. PREDMET projekat MORA obuhvatiti mere unapređenja termičkog omotača i mere unapređenja termotehničkog sistema.

PITANjE BR.5:
Da li je moguće konkurisati za adaptaciji ulicne fasada gradske opštine za šta već postoji projektna dokumentacija sa predmerom i predračunom radova za zamenu stolarije ali bez Elaborata energetske efikasnosti, s obzirom da je objekat pod zaštitom.
Da li možemo da se pozivamo na stav I tačka 1-zamena spoljnih prozora i vrata ili je neophodan Elaborat zbog postojećih tabela koje treba popuniti?

ODGOVOR BR.5:
Potrebno je dostavite Izveštaj o energetskom pregledu za postojeće stanje i elaborat energetske efikasnosti za stanje posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti koji mora da pokaže da je zgrada minimalno unapređena za dva energetska razreda ili da bude svrstana najmanje u energetski razred „C” (latinično slovo C).
Ukazujemo da je u Prilogu 6 - KRITERIJUM MINIMALNE ENERGETSKE EFIKASNOSTI predviđeno da minimalni uslovi za projektovanje rekonstrukcije termičkog omotača nisu obavezujući ukoliko posebnim uslovima za preduzimanje mera tehničke zaštite izdate od strane zavoda za zaštitu spomenika kulture ili drugih institucija je drugačije zahtevano, a što je potrebno opravdati odgovarajućim dokumentom.

PITANjE BR.6:
Ukoliko se  kombinuju mere 1 i 2 iz gore navedenog javnog poziva, da li je neophodno da prilikom konkurisanja priložimo Rešenje o odobrenju za izvođenje radova po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji, odnosno drugo odgovarajuće Rešenje, u zavisnosti od  obima i vrste  planiranih radova?

ODGOVOR BR.6:
Obavezno je kombinovati mere na unapređenju termičkog omotača sa merama na termotehničkim instalacijama, odnosno, ne možete prijaviti samo mere na termičkom omotaču zgrade bez minimalnih mera na termotehničkom sistemu koji se odnose na ugradnju: elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila na grejnim telima i uređaja za merenje predate energije. U ovoj fazi, odnosno fazi prijavljivanja i ocenjivanja projekata NIJE potrebno dostavljati građevinsku dozvolu/rešenje o odobrenju za izvođenje radova.

PITANjE BR.7:
Da li je moguće konkurisati sa idejnim arhitektonskim projektom za deo objekta koji predstavlja prostorno-funkcionalnu celinu?  Predmetni objekat ima dve celine: bazen sa pratećim sadržajem i restoran, ali je termotehnički sistem zajednički za oba objekta.

ODGOVOR BR.7:
Odgovor je potvrdan, odnosno, možete konkurisati za deo objekta koji predstavlja prostorno-funkcionalnu celinu. Naravno projekat mora obuhvatiti minimalno gore pomenute radove (ODGOVOR BR.6) na zajedničkom termotehničkom sistemu.

PITANjE BR.8:
Ukoliko se podnosi prijava za više mera , među kojima je i 5) modernizacija sistema unutrašnjeg osvetljenja u objektima , da li je potrebno dostaviti i popunjen obrazac OPG3?

ODGOVOR BR.8:
Neophodno je da popunite OPG obrasce za sve predložene mere u prijavi za koje postoje obrasci u Prilogu 8 Javnog poziva.

PITANjE BR.9:
Opština će po ovom javnom pozivu konkurisati za unapređenje energetske efikasnosti zgrade Gimnazije. Pripremu celokupne dokumentacije radimo u dogovoru sa Gimnazijom.
Ovim putem želimo da pitamo da li je potrebno dostaviti potpisan bilo kakav dokument (Sporazum, izjava) između Opštine i Gimnazije kojim Gimnazija dopušta ili je saglasna sa tim da opština konkuriše za unapređenje energetske efikasnosti zgrade Gimnazije ili ne? Da li je potrebno da direktor ili neko drugi zaposleni iz redova Gimnazije bude rukovodilac projekta ili ne?

ODGOVOR BR.9:
Poželjno bi bilo da dostavite neku vrstu sporazuma, kojim Gimnazija daje saglasnost opštini da konkuriše na Javni poziv i eventualno daje saglasnost za pokretanje javne nabavke, ukoliko se odobre sredstva za projekat. Rukovodilac projekta može biti iz Gimnazije, što bi bilo i poželjno.

PITANjE BR.10:
Da li JLS, obveznik sistema energetskog menadžmenta, može konkurisati za objekat Doma učenika srednjih škola za koji troškove energenata ne snosi JLS, zbog čega nije unet u ISEM bazu a koji iz svoje kotlarnice greje susednu srednju školu?

ODGOVOR BR.10:
Potrebno je uz prijavu dostaviti račune za energente u poslednje 3 godine i popunjen Prilog 4 sa neophodnim podacima o predmetnom objektu. Prilog 4 i računi se dostavljaju elektronskim putem na kompakt disku uz prijavu.

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19