Naslovna » Javni pozivi

Javni pozivi

Javni pozivi

 

JAVNI POZIV
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI RADI FINANSIRANjA PROJEKATA U OBLASTI EFIKASNOG KORIŠĆENjA ENERGIJE U 2019. GODINI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, KAO I GRADSKIM OPŠTINAMA, JP 1/19 (U DALjEM TEKSTU: JAVNI POZIV)

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:

 • OBAVEŠTENjE
 • Zamenjeno je rešenje o dodeli sredstava od 11.06. novim rešenjem od 13.06.2019. godine
 • Predmet javnog poziva je finansiranje projektata unapređenja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama kojima se realizuju mere u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2019. godini („Službeni glasnik RS”, broj 4/19).
 • Ukupno bespovratna sredstva koja se dodeljuju u javnom pozivu iznose do 325 miliona dinara.
 • Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine. Opština ili grad koji u svom sastavu nemaju gradske opštine na Javni poziv može konkurisati sa dva projekta. Grad koji u svom sastavu ima gradske opštine ili gradska opština na Javni poziv može konkurisati sa jednim projektom.
 • Datum objavljivanja u dnevnom listu „Politika” 26. februar 2019. godine.
 • Rok za podnošenje prijava: prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike (Kralja Milana 36) i budu overene pečatom prijema do 27. marta 2019. godine do 15 sati.
 • Odluka o izboru biće objavljena na internet stranici Ministarstva, http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi
 • Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu fondee @mre.gov.rs
 • Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva,

 

TEKST JAVNOG POZIVA - PREČIŠĆEN TEKST

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA 06-03-2019

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA 11-03-2019

PRILOZI

PRILOG-2

 

PITANjA I ODGOVORI

PITANjE BR. 1:

Na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike je objavljen "JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI RADI FINANSIRANjA PROJEKATA U OBLASTI EFIKASNOG KORIŠĆENjA ENERGIJE U 2019. GODINI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, KAO I GRADSKIM OPŠTINAMA, JP 1/19 (U DALjEM TEKSTU: JAVNI POZIV)".U pozivu je navedeno da pravo učešća imaju jedinice lokalne samouprave i gradske opštine. Da li Elektronski fakultet u Nišu ima pravo da učestvuje kao podnosilac prijave?

ODGOVOR BR. 1:

Kao što ste naveli, pravo na učešće na pomenutom javnom pozivu imaju jedinice lokalne samouprave i gradske opštine. Elektronski fakultet u Nišu može konkurisati sa svojim projektom samo ako projekat bude prijavljen od strane Grada Niša.

PITANjE BR. 2:

u vezi raspisanog javnog poziva za dodelu sredstava za unapređenje energetske efikasnosti molim vas da nam date odgovor na sledeće pitanje:

Da li je prihvatljiva pozicija : rušenje postojećeg poda u prizemlju, izrada hidro i termoizolacije poda i izrada novog završnog poda od keramičkih pločica, obzirom da je pozivom predviđena termoizolazija zidova, plafona i podova?

ODGOVOR BR. 2:

Odgovor na Vaše pitanje je potvrdan, odnosno možete u okviru radova na postavljanju termičke izolacije poda izvesti i komplementarne radove na postavljanju hidroizolacije i izradu novog završnog poda od keramičkih pločica.

PITANjE BR. 3:

U postupku smo pripreme dokumentacije, aplikacionog formulara, priloga. Konkurisaćemo sa projektom koji je vezan za unapređenje energetske efikasnosti srednje tehničke škole. Što se tiče dozvole za izvođenje radova ona će glasiti na tehničku školu jer su oni imaoci prava korišćenja. Škola je u vlasništvu Republike Srbije. Dakle, u listu nepokretnosti stoji da je škola u svojini Republike Srbije a da škola ima pravo korišćenja. Pitanje je, da li opština može da bude aplikant za sredstva za radove na školi?Inače je škola u nadležnosti opštine i teritorijalno i u smislu da je škola indirektan korisnik budžetskih sredstava.

ODGOVOR BR. 3:

Odgovor na Vaše pitanje je potvrdan, odnosno možete konkurisati sa projektom unapređenja energetske efikasnosti za objekat srednje tehničke škole, koja je u vlasništvu Republike Srbije, a pravo korišćenja ima škola.

PITANjE BR. 4:

Želim da postavim par pitanja u vezi sa objavljenim Javnim pozivom za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/19.

Pitanja su sledeća:

1. da li mera iz odeljka I. stav 1. tačka 3) može da obuhvati samo zamenu spoljnih prozora i vrata, dakle bez kombinovanja sa merama iz tačke 1) 2. u slučaju da je moguće konkurisati samo za zamenu spoljnih prozora i vrata, čime će se pozitivno uticati na energetsku efikasnost objekta, da li bi se uzelo kao odgovarajuće da se za te radove izda potvrda da se za iste ne izdaje dozvola za izvođenje radova, a s obzirom da se ti radovi smatraju radovima na tekućem održavanju objekta 3. u slučaju mere iz odeljka I. stav 1. tačka 3) - postavljanje termičke izolacije, po uslovima Javnog poziva se zahteva Idejni projekat arhitekture (rekonstrukcije termičkog omotača) - da li ovi radovi moraju da budu okarakterisani kao rekonstrukcija, ili mogu da budu i radovi na adaptaciji postojećeg objekta, a s obzirom na definiciju adaptacije iz ZPI-a 4. Po Javnom pozivu se traži list nepokretnosti za Zgradu na kojoj se planira realizacija projekta - s obzirom da jedinica lokalne samouprave podnosi zahtev, da li Zgrada mora da bude upisana u javnu svojinu JLS, ili može da bude i u javnoj svojini RS, sa upisanim pravom korišćenja na ime ustanove osnovane od strane JLS, ili sa upisanom svojinom na ustanovu osnovanu od strane JLS, a s obzirom na to da je Zakonom o javnoj svojini propisano da su objekti koji su upisani u svojinu, ili sa pravom korišćenja na ustanovu koja je osnovana od strane JLS, u stvari u javnoj svojini same JLS

ODGOVOR BR. 4:

1. Projekat koji obuhvata mere iz odeljka I. stav 1. tačka 3) mora obuhvatiti kombinovane mere na unapređenju termotehničkih sistema u zgradi, minimalno je potrebno predvideti ugradnju termostatskih ventila na svim grejnim telima, elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi i uređaja za merenje predate količine toplote (kalorimetri ili merači potrošnje gasa ili merači potrošnje struje za elektro kotlove) zgradi, ukoliko ta oprema već nije ugrađena, kao i unapređenja termičkog omotača zgrade, odnosno svih elemenata zgrade koji razdvajaju unutrašnji grejani prostor od spoljašnjeg prostora i negrejanog prostora zgrade.

2. U skladu sa odeljkom III. USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA, biće finansirani samo projekti za koje je izdata građevinska dozvola ili rešenje o odobrenju za izvođenje radova izdato za radove iz člana 3. stav 2. tačka 14) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi („Službeni glasnik RS”, broj 2/19).

3. Pogledajte odgovor pod tačkom 2. odnosno projekat mora obuhvatiti radove za koje je potrebno ishodovati građevinsku dozvolu ili rešenje o odobrenju za izvođenje radova iz člana 3. stav 2. tačka 14) gore pomenutog Pravilnika.

4. Projekat koji želite da prijavite na Javni poziv, može obuhvatiti radove na unapređenju energetske efikasnosti zgrade, koja upisana u javnu svojinu JLS(ustanove) ili Republike Srbije, a pravo korišćenje ima ustanova koja je koristi.

PITANjE BR. 5:

Obraćam Vam se molbom da nam rastumačite sledeću nedoumicu u vezi Javnog poziva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finasiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019.godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/19, raspisanog od strane Ministarstva rudarstva i energetike, odnosno da li podnosilac prijave može podneti prijavu za unapređenje mera energetske efikasnosti na termotehničkom sistemu i termičkom omotaču objekta, sa propisanom dokumentacijom, koje bi bile realizovane na jednom delu složenijeg objekta ukoliko bi te mere obezbedile poboljšanje energetskih svojstava zgrade najmanje za jedan razred?

ODGOVOR BR. 5:

Odgovor na Vaše pitanje je potvrdan, odnosno možete prijaviti na Javni poziv projekat koji obuhvata radove na delu zgrade uz uslov da se, u skladu sa zakonom kojim se reguliše izgradnja objekata, nakon realizacije projekta unapredi za jedan energetski razred ili više.

PITANjE BR. 6:

Opština želi aplicirati po javnom pozivu sa projektom Rekonstrukcija javnog osvetljenja.

Da li je obavezno dostaviti građevinsku dozvolu ili odobrenje za izvođenje radova, s obzirom da se radovi odnose na zamenu svetiljki?

ODGOVOR BR. 6:

Potrebno je da se u skladu sa odeljkom III USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA, Javnog poziva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/19 podnese građevinska dozvolu ili rešenje o odobrenju za izvođenje radova, bez obzira na vrstu projekta iz odeljka I Javnog poziva.

PITANjE BR. 7:

Zainteresovani smo za konkurisanje za dodelu sredstava po javnom pozivu 1/19 za izradu fasade opštine (tačka 3.podtačka 2). Tačka 3. podrazumeva kombinovanje mera iz tačke 1. odeljka I Predmet i jedne od podtačaka iz tačke 3. Međutim, kako smo po prošlogodišnjem JP 1/18 već dobili sredstva za realizaciju projekta "Zamena spoljnih prozora i vrata i ugradnja klima uređaja na zgradi opštine Bosilegrad", koji podrazumeva zamenu stare, drvene stolarije na zgradi opštine, ugradnju klima uređaja, elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i kalorimetra, ovim putem pitamo Vas da li je moguće da na osnovu prethodno odobrenog projekta sada konkurišemo samo za izradu fasade opštine kao nastavka ili dopune prethodno odobrenog projekta? Da li u tom slučaju u okviru Izveštaja o energetskom pregledu za postojeće stanje i elaboratu energetske efikasnosti za stanje posle predviđenih mera treba naglasiti i uzeti u obzir i mere po već odobrenom projektu, a koje će se realizovati u sledećim mesecima?

ODGOVOR BR. 7:

Potrebno je da prijavite nov projekat koji će obuhvatiti mere iz odeljka I Javnog poziva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/19. U okviru Izveštaja o energetskom pregledu za postojeće stanje potrebno je da unesete stanje nakon realizacije svih mera iz projekta koji Vam je odobren na osnovu Javnog poziva iz 2018. godine.

PITANjE BR. 8:

Opština namerava da konkuriše za dobijanje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti za objekte OŠ "Vuk Karadžić" i Škole za osnovno muzičko obrazovanje "Dušan Skovran". Da li Opština može istovremeno da prijavi ove projekte pošto Osnovna škola "Vuk Karadžić" ima 3 zgrade u kompleksu, na istoj katastarskoj parceli, koje se greju na lož-ulje iz iste kotlarnice?

ODGOVOR BR. 8:

Jedan projekat može obuhvatiti zgradu ili više zgrada na istoj lokaciji ukoliko imaju zajednički sistem grejanja. Takođe Opština može konkurisati sa dva zasebna projekta koja predlažete za škole "Vuk Karadžić" i "Dušan Skovran".

PITANjE BR. 9:

U vezi za Javnim pozivom za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za uanpređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019.godini u JLS, koje je raspisalo vaše Ministarstvo imamo sledeće pitanje :

Da li je za sve mere , nabrojane u Javnom pozivu ( stavka I Predmet ) , neophodno da JLS ima imenovanog energetskog menadžera ?

ODGOVOR BR. 9:

U skladu sa odeljkom III USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA, Javnog poziva za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije U 2019. Godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/19, podnosilac prijave, obveznik sistema energetskog menadžmenta u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), može konkurisati sa projektom koji obuhvata bilo koju meru iz odeljka I Javnog poziva samo ukoliko je imenovao energetskog menadžera. Za gradske opštine je obavezno da je grad kome pripadaju te opštine ili grad Beograd imenovao energetskog menadžera.

PITANjE BR. 10:

u proceduri smo pribavljanja lokacijskih uslova za objekat sa kojim želimo da konkurišemo na javni poziv za unapređenje energetske efikasnosti.

Problem se pojavio zbog štrajka katastra za nepokretnosti, koji treba da izdaju kopiju parcele, a bez koje je nemoguće završiti proceduru dobijanja dozvole.

Ovo je veoma ozbiljan problem za sve, koji pribavljaju dozvolu za gradnju.

Molim vas da sagledate mogućnost da se rok za dostavu dokumentacije produži za vreme u kojem je Republički katastar u štrajku.

ODGOVOR BR. 10:

Nije moguće produžiti rok za dostavu prijave na Javni poziv, JP 1/19.

U Odeljku VIII propisano je da će se prijava smatrati neurednom ako u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje Prijavni obrazac (Prilog 1) ili bilo koji od dokumenata iz odeljka V. stav 1. tač. 4), 6), 7), 8), 9) Javnog poziva i u tom slučaju rešenjem će biti odbačena, kao i da u slučaju da na dostavljenom kompakt disku nedostaje Prijavni obrazac (Prilog 1) ili bilo koji od dokumenata iz odeljka V. stav 1. Javnog poziva, Ministarstvo obaveštava Podnosioca prijave na koji način će dopuniti prijavu, i to u roku koji ne može biti kraći od tri dana od prijema obaveštenja Ministarstva. Ako prijava bude dopunjena na način i u roku iz obaveštenja Ministarstva, smatraće se da je od početka bila uredna, a u suprotnom će rešenjem biti odbačena.

S obzirom da je građevinska dozvola ili odobrenje za izvođenje radova predviđeno u Odeljku V. stav 1. tačka 3) Javnog poziva moguće je da, u slučaju da niste u mogućnosti da ga dostavite u trenutku podnošenja prijave, navedene dokumente dostavite naknadno u roku koje odredi ovo ministarstvo. S obzirom na izloženu situaciju ovo ministarstvo će voditi računa da rok za dopunu nedostajaće građevinske dozvole ili odobrenja za izvođenje radova bude najduže moguće.

PITANjE BR. 11:

Opština ima nešto manje od 14000 stanovnika i nema energetskog menadžera jer po zakonu nije obavezna pa nas interesuje da li predmetni objekat za koji ćemo konkurisati (objekat uslužnog centra koji je deo opštinske uprave) ulazi u bazu ISEM zbog veličine jedinice lokalne samouprave.

ODGOVOR BR. 11:

U skladu sa Odeljkom V. stav 1. tačka 12) Javnog poziva, JP 1/19, potrebno je da Podnosioc prijave, koji nije obveznik sistema energetskog menadžmenta dostavi za Zgradu/sistem javnog osvetljenja, koja je predmet projekta tehničke podatke (Upitnik za unos podataka u ISEM – Prilog 5) i fotokopije računa za utrošenu energiju (energente, električnu energiju i vodu) za poslednje tri godine, kao i podatke (e-mail i telefon) za kontakt osobu.

Ukoliko je Podnosilac prijave uneo Zgradu/sistem javnog osvetljenja u ISEM, dužan je da u taj sistem unese i podatke sa računa za utrošenu energiju (energente, električnu energiju i vodu), za poslednje tri godine.

PITANjE BR. 12:

Opština priprema se za podnošenje zahteva po Javnom pozivu za modernizaciju javnog osvetljenja. Kako ste, na prezentaciji naveli uslov je, između ostalog, da se izvrši izmeštanje mernih grupa iz trafo stanica. Molim Vas da odgovorite da li se izmeštanje mora izvršiti za sve trafo stanice obuhvaćene projektom ili se može uraditi samo za trafo polja obuhvaćena prvom fazom radova? Naime mi planiramo led za teritoriju cele opštine i to realizaciju u dve budžetske godine, imamo 64 merne grupe (izmeštanje za jednu grupu je minimalno 150.000 dinara) pa bi za izmeštanje mernih grupa trebalo obezbediti tri puta više sredstava od maksimalno mogućih tri miliona dinara dostupnih u fondu a to nismo planirali.

ODGOVOR BR. 12:

u skladu sa Odeljkom III Javnog poziva, JP 1/19, projekat modernizacije sistema javnog osvetljenja mora da predvidi izmeštanje mernih grupa javnog osvetljenja za trafo stanice, obuhvaćene projektom modernizacije koji se prijavljuje na ovaj Javni poziv i koji se finansira sredstvima Budžetskog fonda, osim ako pomenuti radovi nisu realizovani nekim prethodnim projektom.

PITANjE BR. 13:

Na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike je objavljen "JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI RADI FINANSIRANjA PROJEKATA U OBLASTI EFIKASNOG KORIŠĆENjA ENERGIJE U 2019. GODINI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, KAO I GRADSKIM OPŠTINAMA, JP 1/19 (U DALjEM TEKSTU: JAVNI POZIV)". Gradska opština se pripremala da podnese prijavu, međutim, u pozivu je navedeno da pravo učešća imaju gradske opštine koje pripadaju gradu koji je imenovao energetskog menadžera. Grad nema energetskog menadžera, da li to znači da su samim tim gradske opštine eliminisane kao potencijalni podnosioci prijave i da im je uskraćeno pravo da konkurišu na Javni poziv?

ODGOVOR BR. 13:

U skladu sa Odeljkom III. USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA, Javnog poziva JP 1/19, podnosilac prijave, obveznik sistema energetskog menadžmenta u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), može konkurisati na Javni poziv samo ukoliko je imenovao energetskog menadžera.

Za gradske opštine je obavezno da je grad kome pripadaju te opštine ili grad Beograd imenovao energetskog menadžera.

PITANjE BR. 14:

Da li pri realizaciji mere tačke 1) unapređenje termotehničkih sistema u zgradi putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom u okviru predmera i predračuna projekta rekonstrukcije termotehničkih instalacija mogu biti predviđene pozicije:

nabavka i postavljanje 4 gasna kondenzaciona gasna kotla snage 24 kW umesto jednog kotla; radovi na ugradnji unutrašnjih gasnih instalacija kao što su nabavka dimovodnog seta, nabavka i montaža bakarnih cevi za UGI,nabavka hidrauličkih skretnica,ekspanione posude i sl. skidanje postojećih radijatora i zamena novim radijatorima ili skidanje postojećih radijatora, farbanje i ponovno postavljanje , skidanje postojeće razvodne mreže i nabavka i montaža novih bakarnih cevi razvodne mreže.

ODGOVOR BR. 14:

Za sve mere koje ste naveli, a koje se tiču mera iz Odeljka I, stav 1. tačka 1) unapređenje termotehničkih sistema u Zgradi putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom Javnog poziva, JP 1/19, potrebno je u skladu sa Odeljkom V istog javnog poziva dostaviti, između ostalog, svesku 6 projekat mašinskih instalacija (projekat rekonstrukcije termotehničke instalacije - sistema za grejanje), kao i Studiju.

Pomenuta dokumentacija treba da kroz neophodne proračune, predmer i predračun i tehnički opis prikaže neophodnost primene pomenutih mera i izbor opreme.

Takođe je potrebno predvideti u projektu, u skladu sa Odeljkom III Javnog poziva, JP 1/19, ugradnju termostatskih ventila na svim grejnim telima, elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi i uređaja za merenje predate količine toplote (kalorimetri ili merači potrošnje gasa ili merači potrošnje struje za elektro kotlove) Zgradi, ukoliko ta oprema već nije ugrađena.

PITANjE BR. 15:

U vezi objavljenog Javnog poziva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređene energetske efikasnosti, jedan od uslova je da je Zgrada na kojoj se planira realizacija projekta najmanje u energetskom razredu „C“.

Da li postoji mogućnost da ukoliko elaborat pokaže niži energetski razred, za zgradu (tj. konkretno radi se o školi za decu ometenu u razvoju, gde bi se radila zamena sistema grejanja, sa električne na drugu vrstu energenata- sečka i zamena spoljašnje stolarije), taj projekat ipak uzme u razmatranje? Objekat je prioritetan jer se nakon praćenja mesečnih potrošnji ( grejanje na električnu energiju) u 2017 i 2018. god.izdvoji po potrošnji.

ODGOVOR BR. 15:

Uslov koji ste naveli se odnosi na projekte koji obuhvataju samo mere iz odeljka I. stav 1. tačka 1) Javnog poziva, JP 1/19, koje se odnose na unapređenje termotehničkih sistema u Zgradi putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom.

Za projekat koji predlažete, a koji obuhvata radove na sistemu grejanja i zamenu spoljašnje stolarije, odnosno mere pod tačkom 3) iz Odeljka I, Javnog poziva, neophodno je da Elaborat energetske efikasnosti za stanje posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti pokaže da je u skladu sa propisima iz oblasti izgradnje objekata, zgrada poboljšana najmanje za jedan energetski razred.PITANjE BR. 16:

Molimo vas za pojašnjenje u vezi obuke iz efikasnog korišćenja energije zaposlenih u zgradama koji su predmet projekata po Javnom pozivu i da li se obuke organizuju za sve prijavljene projekte ili samo za projekte koji će biti finansirani sredstvima Budžetskog fonda?

ODGOVOR BR. 16:

U okviru Projekta „Energetska efikasnost u javnim zgradama”, koji se odvija u saradnji sa nemačkom organizacijom GIZ, kreirana je obuka o merama energetske efikasnosti za lica, koja se bave tehničkim održavanjem i zaposlene u javnim objektima, prevashodno školama i vrtićima, od strane Privredne komore Srbije. Sredstvima Budžetskog fonda će u celini biti finansirane obuke samo za projekte, unapređenja energetske efikasnosti zgrada, kojima će se dodeliti sredstva na osnovu Javnog poziva, JP 1/19.

PITANjE BR. 17:

Visoka poslovna škola je u vlasništvu RS, a objekat dat na korišćenje gradu.

Zainteresovani su da grad konkuriše projektom modernizacija unutrašnjeg osvetljenja u objektu, zamenom svetiljki. S obzirom na njihov vlasnički status,nisu ni indetifikovani u ISEM bazi, da li je moguće konkurisati sa ovakvim projektom?

ODGOVOR BR. 17:

Potrebno je da sada unesete podatke o objektu sa kojim želite da konkurišete na Javni poziv, JP 1/19 u ISEM bazu, kao i račune za utrošenu energiju (energente, električnu energiju i vodu) za poslednje tri godine. Neophodno je da sve unesete do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno do 27. marta.

PITANjE BR. 18:

Opština bi želela da konkuriše na Javni poziv sa projektom podizanja energetske efikasnosti Planinskog centra, koji koriste naša deca iz škola, vrtića i organizacije civilnog društva (planinari, deca sa posebnim potrebama...). Takođe, objekat koristi vojska, žandarmerija i lekari doma zdravlja za akcije u selu.

Objekat je sagrađen pre propisa. To je bivša škola koja se sada koristi za gore pomenute namene i vannastavne aktivnosti u toku cele godine. Sistem grejanja ne postoji, lože se peći u sobama, a stolarija je veoma stara. Želja nam je da uradimo grejanje na pelet i da unapredimo energetski omotač sa novom stolarijom, izolacijom, podovima i plafonima.

Da li nam je dovoljan samo projekat Energetske efikasnosti i mašinski projekat grejanja za ovaj konkurs?

ODGOVOR BR. 18:

Projekat koji ste naveli je u skladu sa Odeljkom I Javnog poziva, JP 1/19 i neophodno je da u skladu sa Odeljkom V podnesete u okviru tačke 2) koja se tiče tehničke dokumentacije sledeće:

- svesku 6 projekat mašinskih instalacija (projekat rekonstrukcije termotehničke instalacije - sistema za grejanje);

- svesku 1 idejni projekat arhitekture (rekonstrukcije termičkog omotača).

Takođe je potrebno podneti u okviru tačke 1) istog odeljka izveštaj o energetskom pregledu za postojeće stanje i elaborat energetske efikasnosti za stanje posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti, urađen u skladu sa propisima kojim se uređuje izgradnja objekata.Pored pomenute tehničke dokumentacije potrebno je u skladu sa izabranom merom podneti i ostalu dokumentaciju iz Odeljka V.

PITANjE BR. 19:

U okviru projekta za izvođenje mašinskih instalacija, za potrebe rekonstrukcije Centra za kulturu, predviđena je klimatizacija cele zgrade EE uređajima - sistemom toplotne pumpe vazduh – vazduh, pri čemu spoljašnje jedinice (koje su centralne i nalaze se na mestu koje ne narušava spoljašnji izgled zgrade) opslužuju veći broj unutrašnjih jedinica. Naravno, pritom se javljaju veći kapaciteti koje je potrebno opsluživati i naravno, snaga samih uređaja koja je veća od 12 kW. Naše pitanje je: jesu li mere predviđene ovim projektom u skladu sa kriterijumima poziva, da li je potrebno ubaciti ga zajedno sa zamenom omotača, spoljašnje stolarije i ugradnjom termostatskih ventila, kalorimetara i ER cirkularnih pumpi ili nije moguće uopšte?

Nedoumica se javlja i zbog obrasca "OPG10-Ugradnja ili zamena uredjaja za klimatizaciju snage manje od 12kW" koga je potrebno dostaviti.

ODGOVOR BR. 19:

Ukoliko želite da predložite samo projekat je klimatizacija cele zgrade, bez bilo kakvih radova na termičkom omotaču zgrade neophodan uslov je da je u skladu sa Odeljkom III Javnog poziva, JP 1/19, objekat najmanje u energetskom razredu „C” (latinično slovo C).

Međutim, ukoliko projekat obuhvati i radove na termičkom omotaču zgrade, odnosno kombinovanu meru iz Odeljka I stav 1. tačka 3), potrebno je da se u skladu sa propisima o izgradnji objekata, nakon realizacije projekta unapredi za minimalno jedan energetski razred.

PITANjE BR. 20:

U nedoumici smo po pitanju maksimalnog procenta finansiranja od strane Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti za projekte modernizacije sistema javnog osvetljenja za Opštine koje pripadaju devastiranom području. Stoga, naše pitanje je koliki je procenat kofinansiranja projekta modernizacije sistema javnog osvetljenja obavezan od strane lokalne samouprave koja se nalazi u devastiranom području?

ODGOVOR BR. 20:

U skladu sa Odeljkom I JAvnog poziva, JP 1/16, maksimalni iznos sredstava koji se isplaćuje iz sredstava Budžetskog fonda za finansiranje troškova za projekat modernizacije sistema javnog osvetljenja iznosi do 20% od vrednosti projekta, a maksimalno 3.000.000,00 dinara. Ovaj uslov važi za sve jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine bez obzira na stepen razvijenosti.

PITANjE BR. 21:

Upućejem pitanje vezano za javni poziv za projekte unapređenja energetske efikasnosti koji je objavio Budžetski fond za unapređenje energetske efikasnosti.

Izdato je rešenje za izvođenje radova za rekonstrukciju objekta sa kojim se konkuriše po javnom pozivu 03.07.2018 i izmena rešenja 21.12.2018.

Radi se na izmeni elaborata energetske efikasnosti, projekta arhitekture i mašinskog projekta kako bi se prilagodili uslovima javnog poziva vezano za kriterijume minimalne energetske efikasnosti i izdvojili radovi koji nisu vezani za energetsku efikasnost ( koji bi se izvodili kao druga partija(faza) zajedno sa radovima na dojavi požara, izgradnji hidranata i dr) .

U javnom pozivu navedeno je da se dostavlja tehnička dokumentacija u ovom slučaju sveska 1 idejni projekat arhitekture , sveska 6 i elaborat energetske efikasnosti (u Studiji)i odobrenje za izvođenje radova.

U ovom slučaju tehnički opis i predmer i predračun i elaborat energetske efikasnosti u idejnom projektu će se razlikovati od tehničkog opisa i predmera i predračuna arhitektonskog dela i mašinskog dela i elaborata energetske efikasnosti koji će biti dostavljen uz Studiju o tehničko ekonomskoj opravdanosti.

ODGOVOR BR. 21:

Potrebno je podneti Idejni projekat na osnovu kojeg je ishodovano rešenje o odobrenju za izvođenje radova, kao i korigovan idejni projekat IDP koji je u skladu sa uslovima Javnog poziva, JP 1/19, koji prema Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Službeni glasnik RS”, broj 72/18) treba da sadrži glavnu svesku i u ovom slučaju svesku 1 - projekat arhitekture i svesku 6 - projekat mašinskih instalacija. Uz ovu dokumentaciju potrebno je podneti u skladu sa Odeljkom V. stav 1. tačka 1) izveštaj o energetskom pregledu za postojeće stanje,elaborat EE za stanje nakon sprovedenih predloženih mera unapređenja EE, kao i predmer i predračun radova koji se prijavljuju na Javni poziv, JP1/19, u skladu sa stavom 1. tačka 4) podtačka (3) istog Odeljka.

Idejni projekat IDP i predmer i predračun radova koji se prijavljuju na Javni poziv JP1/19, kao i elaborat EE za stanje posle sprovođenja predloženih mera unapređenja EE moraju biti međusobno usklađeni.

PITANjE BR. 22:

Da li je za tačku 6) Javnog poziva: sveska 6 projekat mašinskih instalacija (projekat rekonstrukcije termotehničke instalacije - sistema za pripremu potrošne tople vode), potrebno poštovati Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Službeni glasnik RS”, broj 72/18) ili Prilog br 9, tačka 6 – PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA, koji predviđa znatno viši nivo dokumentacije.

ODGOVOR BR. 22:

U skladu sa Odeljkom V stav 1. tačka 3), Javnog poziva, JP 1/19, neophodno je podneti u zavisnosti od vrste radova, građevinsku dozvolu ili rešenje o odobrenje za izvođenje radova. Shodno iznetom je potrebno podneti odgovarajuću dokumentaciju, odnosno Idejni projekat (IDP) za podneto rešenja o odobrenje za izvođenje radova ili Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) za građevinsku dozvolu.

Uz pomenutu tehničku dokumentaciju, neophodno je podneti , u skladu sa stavom 1. tačka 4) podtačka (3) istog Odeljka, predmer i predračun, koji prema Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Službeni glasnik RS”, broj 72/18) nije sastavni deo IDP ili PGD.

U skladu sa navedenim, preporuka je da se podnese Projekat za izvođenje (PZI), koji prema navedenom pravilniku sadrži predmer i predračun i najviši nivo detaljnosti proračuna i izbora opreme, Nivo detaljnosti mašinskog i arhitektonskog projekta je potrebno uraditi prema Uputstvu - Prilog 9. a koji će svakako biti neophodan u fazi realizacije.

Uslov u pogledu razdvajanja grana cevne mreže grejnog sistema, odnosno izdvajanja, na primer grane za fiskulturnu salu treba opisati u tehničkom opisu projekta mašinskih instalacija, bez obzira na vrstu dokumentacije, odnosno da li je u pitanju IDP, PGD ili PZI.

PITANjE BR. 23:

U skladu sa odgovorom koji ste nam poslali mejlom, da je potrebno uneti sve u ISEM bazu podataka za objekat Visoke poslovne skole u Leskovcu, za potrošnju energenata za poslednje 3 godine, imamo jedno pitanje.

Do predaje kompletne dokumentacije po konkursu ima manje od 2 nedelje, a sam objekat nije po zakonu obveznik JLS,potrebno je više od preostalog vremena da se svi podaci unesu u ISEM,kao sastavni deo dokumentacije. Da li je moguće da se taj unos podataka završi nakon 27.marta i naknadno dostavi Komisiji za ocenjivanje, a da se preostala dokumentacija dostavi u predviđenom roku?

ODGOVOR BR. 23:

Unesite podatke za period za koji ste u mogućnosti, minimalno za celu 2018. godinu do 27. marta. Ukoliko bude potrebno, naknadno ćemo Vam tražiti da dopunite podatke za preostali period.

PITANjE BR. 24:

Postoje problemi sa pribavljanjem dokumenata koji su neophodni kao dokazi u smislu Odeljka V. Javnog poziva, a koji se pribavljaju od Republičkog geodetskog zavoda. Da li je moguće priložiti stariji list nepokretnosti za Zgradu na kojoj se planira realizacija projekta.

ODGOVOR BR. 24:

Ukoliko do isteka roka za podnošenje prijava niste u mogućnosti da pribavite novi list nepokretnosti za Zgradu na kojoj se planira realizacija projekta, može se priložiti stariji list nepokretnosti, koji već posedujete ili dokument pribavljen preko Informacionog sistema na portalu eUprava Republike Srbije u skladu sa Uredbom o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija („Službeni glasnik RS“, broj 56/17).

PITANjE BR. 25:

Opština je obveznik sistema energetskog menadžmenta. Zgrade OŠ "Vuk Karadžić" i Muzičke škole "Dušan Skovran" za koje nameravamo da konkurišemo su unete sa odgovarajućim šiframa u ISEM i izvršio sam unos svih računa za elektičnu energiju,energent i vodu za 2016,2017 i 2018. Kako to dokazujem i šta je potrebno dostaviti kao potvrdu unosa računa? Takođe da li je potrebno,pošto je Opština obveznik sistema energetskog menadžmenta, da dostavi i popunjen Prilog 5 Javnog poziva - Upitnik za unos podataka u ISEM?

ODGOVOR BR. 25:

Ministarstvo će proveru unosa objekta i računa u ISEM izvršiti direktnim uvidom u ISEM pa nije potrebno da nam dostave poseban dokaz. Dostavljanje priloga 5 i fotokopija računa obavezno je samo za one koji nisu obveznici sistema energetskog menadžmenta osim ako su i oni već uneli objekat i račune u ISEM.

PITANjE BR. 26:

Naša JLS je potpisnica Memoranduma sa UNDP i Ministarstvom rudarstva i energetike o uvođenju ISEMA-a i korišćenja biomase. U okviru realizacije Memoranduma obaveza UNDP je pružanje tehničke pomoći za:

1) Izradu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije za JLS kao Obveznike sistema a u skladu sa „Pravilnikom o obrascu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije“ („Službeni glasnik RS”, broj 32/16 od 30.3.2016. godine i stupio je na snagu 7.4.2016. godine) za 2016. i 2017. godinu;

Dostavljeni su svi potrebni podaci i u toku je generisanje objekata sa pripadajućim podacima i troškovima energenata i energije. Kakve su naše obaveze vezano za dostavljanje dokumenta definisanog odeljkom V. stav 1. tačka 10) Javnog poziva imajući u vidu definisane rokove za predaju konkursne dokumentacije?

ODGOVOR BR. 26:

Potrebno je da dostavite kopiju dokumenta (elektronsko pismo ili skeniran dopis ) kojim ste nas izvestili u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima dostavljanja podataka neophodnih za praćenje sprovođenja APEE u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 37/15) o projektima koji obuhvataju radove na unapređenju energetske efikasnosti, realizovanim u Vašoj opštini. Ukoliko niste do sada obaveštavali ovo ministarstvo u skladu sa gore pomenutim pravilnikom, molimo Vas da nam do isteka roka za podnošenje prijava na Javni poziv, JP 1/19, dostavite OPG obrasce iz pravilnika u elektronskom i štampanom obliku na adresu akcioniplanee@mre.gov.rs.

PITANjE BR. 27:

Da li izveštaj o energetskom pregledu za postojeće stanje podrazumeva Elaborat energetske efikasnosti postojećeg stanja, koji je osnova za izradu Elaborata energetske efikasnosti budućeg stanja kome se podiže energetski razred objekta najmanje za jedan razred? Uz elaborat se rade Idejni projekat arhitekture i termomašinskih instalacija u kome se takođe daje analiza postojećeg stanja objekta i budućeg na osnovu predloženih mera?

ODGOVOR BR. 27:

Odgovor na Vaše prvo pitanje je potvrdan, odnosno potrebno je da prikažete postojeće stanje i predlog unapređenja kroz Elaborata energetske efikasnosti budućeg stanja. U vezi drugog pitanja, u zavisnosti od izabrane mere u skladu sa Odeljkom I, Javnog poziva, JP 1/19, kao i vrstom radova na osnovu kojih se izdaje građevinska dozvolu ili rešenje o odobrenje za izvođenje radova potrebno podneti odgovarajuću dokumentaciju, odnosno Idejni projekat (IDP) za rešenje o odobrenje za izvođenje radova ili Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) za građevinsku dozvolu.Uz pomenutu tehničku dokumentaciju, neophodno je podneti , u skladu sa stavom 1. tačka 4) podtačka (3) Odeljka V, predmer i predračun, koji prema Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Službeni glasnik RS”, broj 72/18) nije sastavni deo IDP ili PGD.

PITANjE BR. 28:

Da li je potrebno dokazivanje energetskih svojstava zgrade kroz Elaborat energetske efikasnosti sa izveštajem postojećeg stanja, u slučaju kada je mera ugradnja solarnih kolektora za potrošnu toplu vodu, mera iz odeljka I., stav 1. tačka 4)?

ODGOVOR BR. 28:

U slučaju primene mere iz odeljka I. stav 1. tačka 4), nije neophodno dostaviti dokumentaciju iz odeljka V. stav 1. tačka 1) koja se odnosi na izveštaj o energetskom pregledu za postojeće stanje i elaborat energetske efikasnosti za stanje posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti.

PITANjE BR. 29:

Da li je potreban akt nadležnog organa za izvođenje radova za ugradnju solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode?

ODGOVOR BR. 29:

Potreban je akt nadležnog organa, odnosno, izdata građevinska dozvola ili rešenje o odobrenju za izvođenje radova izdato za radove iz člana 3. stav 2. tačka 14) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi („Službeni glasnik RS”, broj 2/19), za za ugradnju solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode.

 

 WEBGIS GEOLISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Ukidanje pečata ĐERDAP - Geopark Šampioni bezgotovinskog plaćanja