Naslovna » Ministarstvo » Kabinet

Ministarstvo

Kabinet

Zoran Dragićević

Šef kabineta

Ovlašćenja

U Kabinetu ministra obavlјaju se savetodavni i protokolarni poslovi, poslovi vezani za odnose sa javnošću, kao i organizacioni i administrativno-tehnički poslovi od značaja za rad ministra. Šef kabineta rukovodi rad državnih službenika u Kabinetu ministra; prati, koordinira i vrši evidenciju dnevnih i dugoročnih aktivnosti i obaveza ministra; sarađuje sa pomoćnicima ministra, državnim sekretarima, sekretarom Ministarstva i drugim rukovodiocima u Ministarstvu; organizuje sastanke za ministra; prati ministrovu korespondenciju i vrši razvrstavanje po nadležnostima; priprema i potpisuje dopise u ime Kabineta ministra u skladu sa svojim ovlašćenjima; učestvuje u razgovorima i pregovorima sa predstavnicima stranih vlada, organizacija, preduzeća i banaka, organizuje pripremu materijala za sastanke ministra koje zakazuje Vlada, Narodna skupština i njihova radna tela; organizuje vršenje poslova koji se odnose na dostupnost informacija od javnog značaja i vodi evidenciju o državnim službenicima i nameštenicima u Kabinetu i njihovim zaduženjima; obavlјa i druge poslove po nalogu ministra. (Ovlašćenja i odgovornosti utvrđena su Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu rudarstva i energetike.)

Posebni savetnici ministra:

Jasminka Hadžiabdić
Dušan Mrakić
Životije Jovanović

 

Ovlašćena posebnih savetnika

Posebni savetnik ministra po nalogu ministra priprema predloge, sačinjava mišlјenja i vrši druge poslove za ministra; Prava i obaveze posebnog savetnika ministra uređuju se ugovorom, prema opštim pravilima građanskog prava, a naknada za rad prema merilima koja odredi Vlada; Broj posebnih savetnika ministra određuje se aktom Vlade za svako ministarstvo.

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19