Naslovna » Ministarstvo » Kabinet

Ministarstvo

Kabinet

Zoran Dragićević

Šef kabineta

Ovlašćenja

U Kabinetu ministra obavlјaju se savetodavni i protokolarni poslovi, poslovi vezani za odnose sa javnošću, kao i organizacioni i administrativno-tehnički poslovi od značaja za rad ministra. Šef kabineta rukovodi rad državnih službenika u Kabinetu ministra; prati, koordinira i vrši evidenciju dnevnih i dugoročnih aktivnosti i obaveza ministra; sarađuje sa pomoćnicima ministra, državnim sekretarima, sekretarom Ministarstva i drugim rukovodiocima u Ministarstvu; organizuje sastanke za ministra; prati ministrovu korespondenciju i vrši razvrstavanje po nadležnostima; priprema i potpisuje dopise u ime Kabineta ministra u skladu sa svojim ovlašćenjima; učestvuje u razgovorima i pregovorima sa predstavnicima stranih vlada, organizacija, preduzeća i banaka, organizuje pripremu materijala za sastanke ministra koje zakazuje Vlada, Narodna skupština i njihova radna tela; organizuje vršenje poslova koji se odnose na dostupnost informacija od javnog značaja i vodi evidenciju o državnim službenicima i nameštenicima u Kabinetu i njihovim zaduženjima; obavlјa i druge poslove po nalogu ministra. (Ovlašćenja i odgovornosti utvrđena su Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu rudarstva i energetike.)

Posebni savetnici ministra:

Jasminka Hadžiabdić
Dušan Mrakić
Životije Jovanović

 

Ovlašćena posebnih savetnika

Posebni savetnik ministra po nalogu ministra priprema predloge, sačinjava mišlјenja i vrši druge poslove za ministra; Prava i obaveze posebnog savetnika ministra uređuju se ugovorom, prema opštim pravilima građanskog prava, a naknada za rad prema merilima koja odredi Vlada; Broj posebnih savetnika ministra određuje se aktom Vlade za svako ministarstvo.

 

 WEBGIS  GEOLISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Ukidanje pečata  Ukidanje pečata  Šampioni bezgotovinskog plaćanja