Naslovna » Usluge » Sektor za geologiju i rudarstvo » Potvrde o resursima i rezervama

Usluge

Sektor za geologiju i rudarstvo

Izdaje potvrde o resursima i rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda

Kratak opis usluge: Resursi i rezerve mineralnih sirovina, resursi i rezerve podzemnih voda, kao i geotermalni resursi, utvrđuju se na osnovu Elaborata o rezervama i/ili resursima, koji ocenjuje stručna Radna grupa koju imenuje Ministar. Ukoliko je ocena Elaborata pozitivna, Ministarstvo izdaje Rešenje – potvrdu o utvrđenim i razvrstanim rezervama i/ili resursima.

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu: Nosilac istraživanja, tj. privredno društvo, odnosno pravno lice i preduzetnik koje je prethodno od nadležnog organa dobilo odobrenje za geološka istraživanja.

Način na koji se usluga može dobiti: Podnošenjem zahteva nadležnom organu

Rok za pružanje usluge: Očekivani rok u kome nadležni organ odlučuje po zahtevu stranke je dva meseca.

Ova usluga se pruža na osnovu člana 52. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'', broj 101/2015).

Uz zahtev za izdavanje potvrde o resursima i rezervama nosilac istraživanja podnosi:

 1. fotokopija odobrenja za istraživanje ili odobrenja za zadržavanje prava na istražni prostor, odnosno odobrenja za eksploataciju i /ili eksploataciono polјe;
 2. pregledna karta u odgovarajućoj razmeri sa koordinatama prelomnih tačaka utvrđenih resursa i rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda ili geotermalnih resursa;
 3. elaborat (elaborat o resursima i rezervama čvrstih mineralnih sirovina / elaborat o resursima i rezervama nafte, kondezata i prirodnih gasova / elaborat o resursima i rezervama podzemnih voda / elaborat o petrogeotermalnim resursima za potrebe dobijanja geotermalne energije).
 4. izveštaj kompetentnog lica geološke struke i kompetentnog lica rudarske struke o stručnoj oceni - reviziji elaborata o resursima i rezervama mineralnih sirovina, odnosno izveštaj stručnog lica geološke struke o stručnoj oceni - reviziji elaborata o resursima i rezervama podzemnih voda ili petrogeotermalnih resursa;
 5. dokaz o plaćenoj republičkoj, odnosno pokrajinskoj administrativnoj taksi za overu resursa i rezervi mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa;
 6. dokaz o pravu korišćenja podataka i rezultata istraživanja koji su rezultat geoloških istraživanja drugog privrednog subjekta ili su rezultat osnovnih i primenjenih geoloških istraživanja finansiranih iz budžeta Republike Srbije, ako su korišćeni u izradi elaborata.

*NAPOMENA: do imenovanja kompetentnih lica, reviziju odnosno stručnu ocenu elaborata obavlјaće stručna lica koje imenuje Ministar

Podnosilac zahteva snosi troškove stručne ocene-revizije elaborata.

Obrazac za podnošenje Zahteva za izdavanje potvrde o resursima i rezervama možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 5)

Navedeni zahtevi se mogu podneti neposredno ili putem pošte pisarnici Ministrastva na adresu ul.Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd. Informacije o toku postupka se mogu dobiti od Nečelnika Odelјenja za geološka istraživanja i rudarstvo Velizara Nikolića (velizar.nikolic@mre.gov.rs).

Potvrdu o resursima i rezervama izdaje Ministarstvo u formi rešenja, koje je konačno i protiv koga se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rešenja. Tužba se predaje Upravnom sudu neposredno ili putem pošte.

 

 

 WEBGIS GEOLISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Ukidanje pečata ĐERDAP - Geopark Šampioni bezgotovinskog plaćanja