Насловна » Министарство » Кабинет

Министарство

Кабинет

Зоран Драгићевић

Шеф кабинета

Овлашћења

У Кабинету министра обављају се саветодавни и протоколарни послови, послови везани за односе са јавношћу, као и организациони и административно-технички послови од значаја за рад министра. Шеф кабинета руководи рад државних службеника у Кабинету министра; прати, координира и врши евиденцију дневних и дугорочних активности и обавеза министра; сарађује са помоћницима министра, државним секретарима, секретаром Министарства и другим руководиоцима у Министарству; организује састанке за министра; прати министрову кореспонденцију и врши разврставање по надлежностима; припрема и потписује дописе у име Кабинета министра у складу са својим овлашћењима; учествује у разговорима и преговорима са представницима страних влада, организација, предузећа и банака, организује припрему материјала за састанке министра које заказује Влада, Народна скупштина и њихова радна тела; организује вршење послова који се односе на доступност информација од јавног значаја и води евиденцију о државним службеницима и намештеницима у Кабинету и њиховим задужењима; обавља и друге послове по налогу министра. (Овлашћења и одговорности утврђена су Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству рударства и енергетике.)

Посебни саветници министра:

Јасминка Хаџиабдић
Душан Мракић
Животије Јовановић

 

Овлашћена посебних саветника

Посебни саветник министра по налогу министра припрема предлоге, сачињава мишљења и врши друге послове за министра; Права и обавезе посебног саветника министра уређују се уговором, према општим правилима грађанског права, а накнада за рад према мерилима која одреди Влада; Број посебних саветника министра одређује се актом Владе за свако министарство.

 

 WEBGIS  ГЕОЛИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Укидање печата  Укидање печата  Шампиони безотовинског плаћања