Насловна » Министарство » Кабинет

Министарство

Кабинет

Зоран Драгићевић

Шеф кабинета

Овлашћења

У Кабинету министра обављају се саветодавни и протоколарни послови, послови везани за односе са јавношћу, као и организациони и административно-технички послови од значаја за рад министра. Шеф кабинета руководи рад државних службеника у Кабинету министра; прати, координира и врши евиденцију дневних и дугорочних активности и обавеза министра; сарађује са помоћницима министра, државним секретарима, секретаром Министарства и другим руководиоцима у Министарству; организује састанке за министра; прати министрову кореспонденцију и врши разврставање по надлежностима; припрема и потписује дописе у име Кабинета министра у складу са својим овлашћењима; учествује у разговорима и преговорима са представницима страних влада, организација, предузећа и банака, организује припрему материјала за састанке министра које заказује Влада, Народна скупштина и њихова радна тела; организује вршење послова који се односе на доступност информација од јавног значаја и води евиденцију о државним службеницима и намештеницима у Кабинету и њиховим задужењима; обавља и друге послове по налогу министра. (Овлашћења и одговорности утврђена су Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству рударства и енергетике.)

Посебни саветници министра:

Јасминка Хаџиабдић
Душан Мракић
Животије Јовановић

 

Овлашћена посебних саветника

Посебни саветник министра по налогу министра припрема предлоге, сачињава мишљења и врши друге послове за министра; Права и обавезе посебног саветника министра уређују се уговором, према општим правилима грађанског права, а накнада за рад према мерилима која одреди Влада; Број посебних саветника министра одређује се актом Владе за свако министарство.

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19