Група за интерну ревизију

Група за интерну ревизију обавља послове интерне ревизије који се односе на: оперативно планирање, организовање, спровођење и извештавање о резултатима интерне ревизије свих организационих делова Министарства, свих програма, активности и процеса надлежности Министарства, укључујући и кориснике средстава Европске уније, примењујући прописе Републике Србије, стандарде интерне ревизије, кодекс струковне етике интерних ревизора и најбољу струковну праксу, односно проверу примене закона и проверу поштовања правила интерне контроле; оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности; ревизију начина рада која представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; сарадњу са Сектором – Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија и Државном ревизорском институцијом; вршење послова неопходних за остваривање сигурности у погледу функционисања система интерне ревизије, као и друге послове из делокруга Групе.