Одељење за материјално - финансијске послове

У Одељењу за материјално - финансијске послове обављају се послови који се односе на: планирање буџета за Министарство; пренос средстава на поједине кориснике и надзор над утрошком тих средстава; сарадњу са Народном банком Србије и пословним банкама; сарадњу са Министарством финансија у планирању и извршавању средстава буџета и других извора средстава: средства донација, иностраних задуживања; припрему предлога за доношење финансијског плана; припрему предлога приоритетних области финансирања у складу са буџетским календаром; праћење извршавања финансијских планова Министарства у погледу коришћења средстава за посебне намене; припрему и координирање рада у вези са израдом предрачуна прихода и расхода Министарства; праћење динамике прилива и утрошка средстава; књиговодствене послове; вођење евиденције о непокретности и плаћање обавеза за исте; евиденцију покретне и непокретне имовине Министарства; израду годишњих извештаја за Републичку дирекцију за имовину Републике Србије, Републички завод за статистику; достављање мишљења на предлоге законских и подзаконских аката из области буџетског рачуноводства и финансијског пословања Министарства као директног буџетског корисника; праћење прописа из области финансија и рачуноводства; пружање пуне финансијске подршке свим унутрашњим организационим целинама Министарства за њихов континуиран рад у складу са позитивним законским прописима; припрему предлога плана јавних набавки; организовање и спровођење поступака јавних набавки; праћење реализације плана јавних набавки, као и други послови из делокруга Одељења.

У Одељењу за материјално - финансијске послове образују се следеће уже унутрашње јединице: 

  • Група за буџет и аналитичко - планске послове;
  • Одсек за финансијско - рачуноводствене послове;
  • Група за јавне набавке.