Одељење за правне, кадровске и опште послове

У Одељењу за правне, кадровске и опште послове обављају се послови који се односе на: припрему аката који се односе на организацију и рад Министарства; припрему интерних општих и појединачних аката из делокруга Секретаријата; праћење и примену закона и других прописа из делокруга Одељења; припрему изјашњења на тужбе, жалбе и друге поднеске надлежним органима у споровима из радних и имовинско-правних односа; израду плана интегритета за борбу против корупције; послове у вези са народном одбраном и ванредним ситуацијама; послове безбедности и здравља на раду; израду информатора о раду Министарства, његово ажурирање и старање о доступности информација од јавног значаја и о заштити података о личности; сарадњу са Државним правобранилаштвом, органима државне управе, службама Владе и другим државним органима; развој кадрова; израду месечних извештаја у вези са структуром и бројем државних службеника и намештеника за Централну кадровску евиденцију; евиденције из области рада и радних односа; спровођење поступка вредновања радне успешности државних службеника; стручне и административне послове за конкурсну комисију Министарства; радно-правни статус државних службеника и намештеника; стручно усавршавање државних службеника; стручне и административне послове у дисциплинском поступку; пружање стручне помоћи државним службеницима и намештеницима у вези са остваривањем права из радних односа; информатичке послове; послове који се односе на возни парк Министарства, као и други послови из делокруга Одељења.

У Одељењу за правне, кадровске и опште послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

  • Одсек за правне послове;
  • Група за кадровске послове; 
  • Група за информатичке послове;
  • Група за одржавање возила и послове возача и курира.