Одсек за стратешко планирање у енергетици

У Одсеку за стратешко планирање у енергетици обављају се послови који се односе на: припрему и израду енергетске политике односно Стратегије развоја енергетике, Програма остваривања Стратегије, Енергетског биланса, као и других планских докумената и извештаја у области енергетике на националном и локалном нивоу; праћење реализације Стратегије развоја енергетике, Програма остваривања Стратегије, Енергетског биланса и других стратешких и планских докумената; припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и усклађивање прописа са прописима Европске уније; израду прописа из ове области, као и анализу ефеката примене тих прописа; припрему мишљења о нацртима закона, подзаконских аката, стратешких, планских и других докумената које достављају на мишљење други овлашћени предлагачи; сарадњу са међународним институцијама и организацијама у земљи и иностранству; учешће у међународним пројектима и активностима везаним за стратешко планирање и енергетску статистику; праћење рада локалне енергетике; припрему и предлагање домаћих и међународних пројеката из области стратешког планирања и локалне енергетике; активности на унапређењу рада локалних система енергетике; администрирање ИМИС базом података за енергетски биланс, ЛЕП базом података за топлотну енергију и софтвером СЕМС - Систем енергетског моделирања Србије, као и други послови из делокруга Одсека.