Група за Централно складишно тело – ЦСТ

У Групи за Централно складишно тело – ЦСТ обављају се послови који се односе на: формирање, одржавање, инвестирање и извештавање о обавезним резервама нафте, деривата нафте и природног гаса; припрему и праћење реализације дугорочног, средњорочног и годишњег програма обавезних резерви; одређивање приоритета и предлагање одговарајућих мера и активности; утврђивање и наплату накнаде за формирање и одржавање обавезних резерви нафте и деривата нафте; сарадњу и координацију са надлежним државним органима и међународим институцијама, праћење реализације међудржавних уговора и споразума који се односе на обавезне резерве; припрему уговора и израду аката у вези са обавезним резервама, као и други послови из делокруга Групе.