Група за послове јавних набавки, финансијске и опште послове

У Групи за послове јавних набавки, финансијске и опште послове обављају се послови који се односе на: планирање, организовање и спровођење поступка јавних набавки; праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама; организационе послове на изради планова и програма рада као и извештаја о раду Управе; стручно-техничке и административне послове за потребе Управе; финансијске и рачуноводствене послове; израду Информатора о раду Управе и приступ информацијама од јавног значаја; сарадњу са органима у областима из делокруга Управе, као и други послови из делокруга Групе.