Сектор за енергетску ефикасност и топлане

Одељења за унапређење енергетске ефикасности, одрживи развој и климатске промене у области енергетике

Систем енергетског менаџмента

Где се обављају обука и испит за енергетске менаџере?

Решењем министра рударства и енергетике Машински факултет Универзитета у Београду је овлашћен за обављање послова обуке енергетских менаџера и енергетских саветника. За све питања у вези са одржавањем обуке и испита за енергетске менаџере заинтересована лица треба да се обрате Машинском факултету Универзитета у Београду, линк: https://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/obuke/obuka-energetskih-menadzera/sta… .

Која је процедура за издавање лиценце енергетског менаџера?

Лица која су положила испит за енергетског менаџера подносе писани захтев за издавање лиценце на адресу Министарства рударства и енергетике, Београд, Немањина број 22-26. Уз захтев  се подносе доказ о три године радног искуства у струци и о плаћеној републичкој административној такси. Лиценца се издаје решењем у року од 30 дана од дана подношења  захтева. 

Да ли је уз захтев за издавање лиценце потребно приложити уверење о положеном испиту за енергетског менаџера?

Уз захтев за издавање лиценце није потребно приложити уверење о положеном испиту за енергетског менаџера. 

Како се у поступку издавања лиценце доказује радно искуство у струци?

Радно искуство у струци се доказује потврдом, уговором о раду или другим одговарајућим документом (потврда или други доказ могу бити у фотокопији).
У потврди ли другом доказу о радном искуству наводи се стручна спрема у којој је то радно искуство стечено, а то је струка која је услов за полагање испита за енергетског менаџера, у складу са чланом 31. став 1. тачка 2) Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС”, број 40/21). Пример како треба да изгледа потврда можете видети овде.

Колико износи републичка административна такса за уверење о положеном испиту и за лиценцу енергетског менаџера и како се попуњава уплатница?

Такса за уверење о положеном испиту за обављање послова енергетског менаџера износи 420 динара.
Такса за лиценцу за обављање послова енергетског менаџера износи 840 динара.
Републичка административна такса се уплаћује на рачун број: 840-742221843-57, модел је 97 а позив на број (одобрења), у зависности од пребивалишта уплатиоца, можете наћи овде.

Да ли се може издати лиценца без положеног испита за енергетског менаџера?

Лица која нису положила испит за енергетског менаџера не мобу добити лиценцу енергетског менаџера, без обзира на стручне квалификације које имају. Према Закону о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије,  члан 31. став 1. тачка 1), министар издаје лиценцу енергетског менаџера лицу које има положен испит за енергетског менаџера.