Одсек за електроенергетске и техничке послове

У Одсеку за електроенергетске и техничке послове обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа за израду стратегије развоја енергетике и програма остваривања стратегије у области електроенергетике односно електричне енергије; припрему извештаја о реализацији наведених стратешких докумената; припрему стручних основа са техничког аспекта за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и техничких прописа из области електроенергетике и усклађивање прописа са прописима Европске уније; припрему анализа ефеката примене тих прописа; праћење примене прописа из области електроенергетике; праћење рада енергетских субјеката у области електроенергетике и то: праћење нивоа губитака у преносној и дистрибутивној мрежи, праћење прикључења на преносни и дистрибутивни електроенергетски систем, праћење података о квалитету испоручене електричне енергије, праћење сигурности снабдевања електричном енергијом, праћење реализације пројеката изградње и реконструкције објеката за производњу електричне енергије преко 10 MW; праћење развоја преносног, односно дистрибутивног система и повезивања преносног система са другим системима; праћење реализације пројеката изградње и реконструкције објеката за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије; праћење реализације мера за смањење губитака у преносном и дистрибутивном систему; праћење реализације преузимања мерно разводних ормана, прикључака и друге опреме; припрему тендерске документације и спровођење тендера за избор гарантованог и резервног снабдевача; припрему предлога решења о изузећу од примене правила за приступ систему; праћење снабдевања купаца електричном енергијом; праћење отварања тржишта електричне енергије и његово повезивање са тржиштима електричне енергије у региону и Европској унији; припрему стручних основа за издавање енергетских дозвола као и за расписивање јавног тендера и концесија за изградњу електроенергетских објеката; праћење и анализу увоза и извоза електричне енергије; припрему предлога мера у случају када је угрожена сигурност снабдевања купаца електричном енергијом и функционисање електроенергетског система; припрему одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области електроенергетике; учествовање у припреми предлога одговора према међународним институцијама; учествовање у развоју међународне сарадње и подршци међународним интеграцијама у области електроенергетике; обраду предмета по представкама и притужбама грађана у области електроенергетике, као и други послови из делокруга Одсека.