Одсек за правне и економске послове у области електроенергетике

У Одсеку за правне и економске послове у области електроенергетике обављају се послови који се односе на: израду нацрта закона, предлога подзаконских аката из области електроенергетике и усклађивање прописа са прописима Европске уније; припрему анализа ефеката примене тих прописа; давање мишљења и објашњења о примени закона и других прописа; давање мишљења на акте чији су предлагачи други државни органи и организације; процес реорганизације јавних предузећа и друштва капитала из области електроенергетике као и рад енергетских субјеката; решавање својине јавних предузећа на непокретностима које не представљају мрежу у смислу закона којим се уређује енергетика; давање мишљења на средњорочне планове развоја и годишње програме пословања јавних предузећа, као и других енергетских субјеката из области електроенергетике; припрему одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области системског уређења у области електроенергетике; учешће у остваривању међународне сарадње у области електроенергетике; припрему предлога одлуке о одређивању другог енергетског субјекта у области електроенергетике који ће обављати делатност уместо субјекта коме је трајно одузета лиценца; израду предлога решења по жалбама на решења електроенергетских инспектора; израду предлога решења по жалбама на решења о одузимању или укидању лиценце; израду аката која произлазе из других закона, а односе се на својину и инвеститорска права; припрему одговора на тужбе у управном спору по другостепеним решењима; припрему нацрта, односно предлога аката у поступку давања концесије у области електроенергетике; спровођење поступка за избор гарантованог и резервног снабдевача електричном енергијом; учешће у припреми предлога за закључивање међународних уговора у области електроенергетике; израду извештаја, информација, анализа и других материјала у наведеној области; учествовање у поступку закључивања колективних уговора за енергетске субјекте из области електроенергетике; учешће у припреми појединачних аката за Владу на основу овлашћења из закона; припрему предлога информација и закључака из области електроенергетике ради достављања Влади на разматрање и усвајање; учешће у припреми решења за издавање енергетске дозволе и оцени испуњености економских услова у поступку издавања енергетске дозволе; праћење утицаја мера текуће економске политике и предлога регулаторног тела у погледу тарифних система и цена електричне енергије на положај енергетских субјеката и купаца електричне енергије; стратешко планирање; припрему предлога мера у случају када је угрожена сигурност снабдевања купаца и функционисање електроенергетског система; обраду предмета по представкама и притужбама грађана у области електроенергетике; праћење и анализа прописа којим се уређује заштита купаца електричне енергије; праћење директиве Европске уније и других прописа којим се уређује заштита купаца електричне енергије; израду подзаконских аката из области заштите купаца електричне енергије и припрему прописа којим се уређују усклађени износи оствареног укупног месечног прихода домаћинства; израду аката по жалбама на првостепена решења о статусу енергетски угроженог купца; припрему одговора на образложене захтеве Енергетске заједнице; припрему одговора по захтевима Заштитника грађана, као и други послови из делокруга Одсека.