Одељење за унапређење енергетске ефикасности, одрживи развој и климатске промене у области енергетике

У Одељењу за унапређење енергетске ефикасности, одрживи развој и климатске промене у области енергетике обављају се послови који се односе на: стварање регулаторних и подстицајних услова за рационалну употребу енергије и енергената и повећање енергетске ефикасности; припрему и реализацију програма и других стратешких докумената из области енергетске ефикасности и праћење ефеката мера за повећање ефикасности при производњи, дистрибуцији и потрошњи енергије; реализацију пројеката и мера који за циљ имају повећање енергетске ефикасности; припрему и реализацију активности Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности (у даљем тексту: Буџетски фонд); осмишљавање и спровођење промотивних и образовних активности у области енергетске ефикасности; активности на успостављању, спровођењу и праћењу система енергетског менаџмента; учешће у остваривању међународне сарадње и усклађивање домаће политике са прописима Европске уније и стварање услова за достизање међународно постављених циљева у области подстицања повећања енергетске ефикасности; нормативно-правне и управне послове за потребе Одељења; израду стратегија и планова заштите животне средине у области енергетике ради одрживог развоја; примену и праћење примене мера заштите животне средине у области енергетике, посебно са аспекта смањења утицаја области енергетике на климатске промене; праћење примене прописаних услова заштите животне средине и климе у области енергетике; идентификацију и предлагање домаћих и међународних пројеката из области заштите животне средине и климатских промена у области енергетике; израду планова за улагање и планова за санацију животне средине у области енергетике, као и праћење реализације тих планова; учешће у активностима за приступање, потврђивање и реализацију међународних конвенција, билатералних споразума и њихових одговарајућих протокола, амандмана и одлука, које се односе на одрживи развој и климатске промене у области енергетике; припрему за састанке у оквиру рада Радне групе за заштиту животне средине установљене Уговором о оснивању Енергетске заједнице; праћење реализације међународних програма и пројеката везаних за одрживи развој у области енергетике на основу флексибилних мехнизама Кјото протокола, као и активности које произилазе из директива Европске уније о трговини емисијама гасова са ефектом стаклене баште, као и други послови из делокруга Одељења.