Сектор за геологију и рударство

У Сектору за геологију и рударство обављају се послови који се односе на: рударство и геолошка истраживања; израду Стратегије и спровођење политике развоја природних ресурса и рударства; припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и техничких прописа из ове области и усклађивање прописа са прописима Европске уније; припрему анализа ефеката примене тих прописа; припрему одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области; геолошка истраживања и експлоатацију свих врста минералних сировина и геолошких ресурса; израду годишњих и средњорочних програма детаљних истражних радова у области природних ресурса и области геолошких истраживања у вези са експлоатацијом минералних сировина и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма; израду биланса минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса; израду норматива и стандарда за израду геолошких карата, као и други послови из делокруга Сектора.

У Сектору за геологију и рударство образују се следеће уже унутрашње јединице:

  • Одељење за геолошка истраживања и рударство;
  • Одсек за правне и економске послове у области геологије и рударства.

На линку испод можете приступити Катастру рударског отпада:

https://kro.mre.gov.rs/jkro/