Одељење за геолошка истраживања и рударство

У Одељењу за геолошка истраживања и рударство обављају се послови који се односе на: израду стратешких националних докумената, планова и програма у области геолошких истраживања и одрживог коришћења геолошких ресурса који обухватају геолошку средину, односно ресурсе минералних сировина; припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и техничких прописа из области геолошких истраживања и рударства који се односе на експлоатацију минералних сировина и усклађивање прописа са прописима Европске уније; припрему анализа ефеката примене тих прописа; давање мишљења и објашњења о примени закона и других прописа; учешће у остваривању међународне сарадње у овој области; израду годишњих и средњорочних програма детаљних истражних радова у области геолошких истраживања и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма; оверу резерви минералних сировина и израду биланса резерви минералних сировина подземних вода и геотермалних ресурса; покретање и спровођење поступка за давање концесија за истраживање минералних сировина као и за експлоатацију минералних сировина; посебно разматрање и оцену предлога за закључивање међународних уговора за финансирање истражних пројеката, као и рударских објеката; решавање по захтевима за давање одобрења из области геолошких истраживања и рударства; учествовање у вођењу евиденција и катастра из области геолошких истраживања и рударства; учествовање у припреми норматива и стандарда за израду геолошких карата; праћење информационог система у области геологије и рударства; израду годишњих програма и извештаја о реализацији основних геолошких истраживања у области одрживог коришћења геолошких ресурса и праћење израде геолошких карата различитих размера и намена; праћење усаглашености сировинске базе минералног порекла и њеног коришћења са дугорочним потребама привреде; праћење стања у области економских трендова у области коришћења минералних сировина; предлагање стратешких праваца развоја предузећа у области рударства; наплату накнаде за геолошка истраживања и накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, као и други послови из делокруга Одељења.