Одсек за правне и економске послове у области геологије и рударства

У Одсеку за правне и економске послове у области геологије и рударства обављају се послови који се односе на: израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и техничких прописа из области геологије и рударства и усклађивање прописа са прописима Европске уније; израду анализа ефеката примене тих прописа; припрему мишљења и објашњења о примени закона и других прописа из ове области; припрему одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области; организацију стручних састанака и скупова у вези припреме и примене прописа из области рударства и геологије; сарадњу са представницима локалне самоуправе у вези са решавањем питања од значаја за примену прописа из ове области; учешће у праћењу и контроли поступка издавања одобрења из области геологије и рударства; утврђивање и наплату накнаде за геолошка истраживања и накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина; праћење стања у области економских трендова у области коришћења и цена минералних сировина; учешће у припреми стручних основа и израду предлога аката у поступку давања концесија за истраживање и експлоатацију минералних сировина; учешће у припреми предлога пројеката из области рударства и геологије који се могу финансирати из донација међународних институција; израду решења по жалбама на решења рударских и геолошких инспектора и решења по предлогу за поништење правоснажних решења; припрему одговора на тужбе у управном спору по другостепеним решењима; припрему предлога одлука, закључака и информација за Владу; праћење вршења поверених послова од стране надлежних покрајинских и општинских органа; припрему годишњег плана рада, припрему финансијског плана рада сектора; учествовање у поступку закључивања финансијских уговора из области рударства и геологије; вођење информационог система у области геологије и рударства, као и други послови из делокруга Одсека.