Сектор за инспекцијски надзор

У Сектору за инспекцијски надзор обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор према закону којим се уређује енергетика, закону којим се уређује ефикасно коришћење енергије и другим законима и прописима из области електроенергетике; закону којим се уређује цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуција гасовитих угљоводоника, закону којим се уређује тржишни надзор и другим законима и прописима из области опреме под притиском; инспекцијски надзор над обављањем енергетских делатности према закону којим се уређује тржишни надзор, надзор над применом прописа у области коришћења обновљивих извора енергије; надзор над применом прописа о формирању оперативних резерви, о квалитету енергије и енергената и прописа у области топлотне енергије; инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа, стандарда и техничких норматива који се односе на вршење експлоатације минералних сировина и на изградњу и употребу рударских објеката у којима се обавља делатност површинске, подземне и подводне експлоатације минералних сировина, као и на оне који се односе на рад електроенергетских постројења и уређаја у рударским објектима; инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа у овој области у погледу испуњености услова за обављање геолошких истраживања минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса, као и инспекцијски надзор над извођењем геолошких истраживања; инспекцијски надзор над применом мера заштите безбедности и здравља на раду у вршењу геолошких истраживања, као и други послови из делокруга Сектора.

У Сектору за инспекцијски надзор образују се следеће уже унутрашње јединице:

  • Група за правне и административне послове у области инспекцијских послова;
  • Одељење за електроенергетску инспекцију;
  • Одељење за инспекцију опреме под притиском;
  • Група за енергетску инспекцију;
  • Одељење геолошке и рударске инспекције.