Одељење за електроенергетску инспекцију

У Одељењу за електроенергетску инспекцију обављају се послови који се односе на: инспекцијски надзор према закону којим се уређује енергетика, закону којим се уређује ефикасно коришћење енергије и другим законима и прописима из области електроенергетике; израду извештаја о испуњености услова и захтева утврђених техничким прописима за обављање енергетске делатности по захтевима енергетских субјеката; израду извештаја о испуњености прописаних услова у погледу стручног кадра за обављање енергетске делатности по захтевима енергетских субјеката; припрему и извођење заједничких акција са инспекцијским органима других органа; сарадњу са другим секторима у Министарству и другим службама и стручним организацијама у вези са контролом реализације превентивног одржавања електроенергетских објеката и обезбеђивања безбедне и континуиране испоруке електричне енергије, као и други послови из делокруга Одељења.