Сектор за нафту и гас

У Сектору за нафту и гас обављају се послови који се односе на: нафтну и гасну привреду; припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и усклађивање прописа са прописима Европске уније; израду техничких прописа из ове области, као и анализу ефеката примене тих прописа; припрему одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у овој области; израду енергетског биланса Републике Србије у овој области; припрему предлога мера Владе у случају поремећаја у снабдевању и угрожавања сигурности снабдевања природним гасом, оперативне резерве нафте и деривата нафте; маркирањe и мониторинг квалитета деривата нафтe; цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника; именовање тела за оцењивање усаглашености у области нафте и гаса и опреме под притиском; издавање енергетских дозвола за енергетске објекте у области нафте и гаса, издавање сагласности за складиштење и снабдевање за сопствене потребе, обезбеђивање услова за функционисање предузећа у области нафтне и гасне привреде; координацију послова у вези са пројектима и инвестицијама у области нафте и гаса; праћење остварења стратегије енергетике, као и други послови из делокруга Сектора.

У Сектору за нафту и гас образују се следеће уже унутрашње јединице:

  • Одсек за правне и економске послове у области нафте и гаса;
  • Одсек за техничко - технолошке послове у области нафте и гаса.