Одсек за техничко - технолошке послове у области нафте и гаса

У Одсеку за техничко - технолошке послове у области нафте и гаса обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и техничких прописа из области нафте, гаса и опреме под притиском и усклађивање прописа са прописима Европске уније; припрему анализа ефеката примене тих прописа; припрему одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области нафте, гаса и опреме под притиском; међународну сарадњу и припрему одговора према међународним организацијама у области нафте, гаса и опреме под притиском; техничко - технолошке послове од значаја за развој и унапређење развоја нафтне и гасне привреде и стављање на тржиште и употребу опреме под притиском; оцену испуњености техничких услова у поступку издавања енергетских дозвола и сагласности за складиштење и снабдевање за сопствене потребе; припрему стручних основа за покретање и спровођење поступка за давање концесије из области нафте и гаса; припрему предлога мера Владе у случају поремећаја у снабдевању и угрожавања сигурности снабдевања природним гасом; припрему стручних основа за покретање и спровођење поступка за избор јавног и резервног снабдевача природног гаса; разматрање техничко - технолошких аспеката међународних уговора у области нафте и гаса; праћење рада енергетских субјеката у области нафте и гаса у вези са одржавањем и експлоатацијом енергетских објеката; праћење развоја система нафте и гаса у земљи и њихова веза с европским системима; припрему мишљења у поступку сертификације оператора транспортног система природног гаса у вези са трећим земљама и изузећу од примене правила за приступ систему; праћење снабдевања купаца дериватима нафте и природним гасом; праћење отварања тржишта природног гаса и његово повезивање са тржиштима природног гаса у региону и Европској унији; именовање тела за оцењивање усаглашености у области нафте, гаса и опреме под притиском; припрему извештаја, информација, анализа и других материјала у области нафте, гаса и опреме под притиском,  праћења стања у тим областима и предузимања одговарајућих мера; праћење реализације пројеката и инвестиција у области нафте и гаса, праћење реализације Стратегије, Програма остваривања стратегије и Енергетског биланса, у области нафте и гаса, праћење и унапређење програма маркирања и система мониторинга квалитета деривата нафте са техничко-технолошког аспекта; обраду предмета по представкама и притужбама грађана, по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области нафте и гаса и припрему прилога за одговоре на посланичка питања, као и други послови из делокруга Одсека.