Насловна » Услуге » Сектор за геологију и рударство » Потврде о ресурсима и резервама

Услуге

Сектор за геологију и рударство

Издаје потврде о ресурсима и резервама минералних сировина и подземних вода

Кратак опис услуге: Ресурси и резерве минералних сировина, ресурси и резерве подземних вода, као и геотермални ресурси, утврђују се на основу Елабората о резервама и/или ресурсима, који оцењује стручна Радна група коју именује Министар. Уколико је оцена Елабората позитивна, Министарство издаје Решење – потврду о утврђеним и разврстаним резервама и/или ресурсима.

Категорије лица која имају право на услугу: Носилац истраживања, тј. привредно друштво, односно правно лице и предузетник које је претходно од надлежног органа добило одобрење за геолошка истраживања.

Начин на који се услуга може добити: Подношењем захтева надлежном органу

Рок за пружање услуге: Очекивани рок у коме надлежни орган одлучује по захтеву странке је два месеца.

Ова услуга се пружа на основу члана 52. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', број 101/2015).

Уз захтев за издавање потврде о ресурсима и резервама носилац истраживања подноси:

 1. фотокопија одобрења за истраживање или одобрења за задржавање права на истражни простор, односно одобрења за експлоатацију и /или експлоатационо поље;
 2. прегледна карта у одговарајућој размери са координатама преломних тачака утврђених ресурса и резерви минералних сировина и подземних вода или геотермалних ресурса;
 3. елаборат (елаборат о ресурсима и резервама чврстих минералних сировина / елаборат о ресурсима и резервама нафте, кондезата и природних гасова / елаборат о ресурсима и резервама подземних вода / елаборат о петрогеотермалним ресурсима за потребе добијања геотермалне енергије).
 4. извештај компетентног лица геолошке струке и компетентног лица рударске струке о стручној оцени - ревизији елабората о ресурсима и резервама минералних сировина, односно извештај стручног лица геолошке струке о стручној оцени - ревизији елабората о ресурсима и резервама подземних вода или петрогеотермалних ресурса;
 5. доказ о плаћеној републичкој, односно покрајинској административној такси за оверу ресурса и резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса;
 6. доказ о праву коришћења података и резултата истраживања који су резултат геолошких истраживања другог привредног субјекта или су резултат основних и примењених геолошких истраживања финансираних из буџета Републике Србије, ако су коришћени у изради елабората.

*НАПОМЕНА: до именовања компетентних лица, ревизију односно стручну оцену елабората обављаће стручна лица које именује Министар

Подносилац захтева сноси трошкове стручне оцене-ревизије елабората.

Образац за подношење Захтева за издавање потврде о ресурсима и резервама можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 5)

Наведени захтеви се могу поднети непосредно или путем поште писарници Министраства на адресу ул.Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд. Информације о току поступка се могу добити од Нечелника Одељења за геолошка истраживања и рударство Велизара Николића (velizar.nikolic@mre.gov.rs).

Потврду о ресурсима и резервама издаје Министарство у форми решења, које је коначно и против кога се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје Управном суду непосредно или путем поште.

 

 WEBGIS ГЕОЛИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Укидање печата ЂЕРДАП - Геопарк Шампиони безотовинског плаћања