Сектор за геологију и рударство

Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/продужава одобрење за геолошка истраживања

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Одобрава задржавање права на истражни простор

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје потврде о ресурсима и резервама минералних сировина и подземних вода

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/мења одобрењe за експлоатационо поље продужава рок за почетак извођења радова из одобрења

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/ продужава рок важења/мења одобрена граница и одређује да престаје да важи одобрење за експлоатацију неметаличних минералних сировина за грађевинске материјале

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/ мења граница експлоатационог поља из одобрења за експлоатацију минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/одобрење за ручно испирање племенитих метала и других минерала

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/ продужава рок важења и одређује да престаје да важи одобрење за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/одобрење за пуштање у пробни рад рударског објекта

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/одобрење за употребу рударских објеката

01.12.2020.