Информатор о раду

Лицe одговорнo за тачност и потпуност података које садржи Информатор о раду Министарства рударства и енергетике, а који се објављује се путем јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности:

Дубравка Ђедовић, министар рударства и енергетике, на основу члана 23. ст. 1. и 2. Закона о државној управи (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 39. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (,,Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21)

Информатор је израђен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти (“Сл. гласник РС“ број 10/22) које је ступило на снагу 05.02.2022.године.

На интернет страници Повереника: https://informator.poverenik.rs/informator?org=GsYe64Nn3WjDEB3iY, можете се информисати о Информатору о раду за Министарство рударства и енергетике.

Лице одређено за унос података у Јединственом информационом систему информатора о раду на порталу Повереника:

Миланка Марковић

milanka.markovic@mre.gov.rs

Тел: +381 11 3604 443