Директор

Татјана Стојановић

Рођена је 1969. године. Основну и средњу школу завршила je у Београду. Дипломирала је 1994. године на Пољопривредном факултету, одсек за прехрамбену технологију, Универзитета у Београду.


У периоду од јуна 1994. до августа 2003. године је радила у приватном сектору на пословима финансија, праћења увозно извозних регулатива, развијања и ширења продајне мреже и др.

Од јула 2006. до јула 2007. године била је ангажована као члан Управног одбора у Националној фондацији за безбедност саобраћаја, где је учествовала у научно – истраживачким пословима за потребе фондације, имала комуникацију са релевантним друштвеним институцијама, учествовала у раду Управног одбора.

Од јула 2007. до јануара 2011. године запослена је у државној управи на пословима: сарадње са конзуларно-дипломатским представницима и међународним организацијама, организације састанака делегација представника држава, пословних форума, трговинских и инвестиционих сајмова, конференција и округлих столова, праћења макроекономских показатеља, спољнотрговинске размене и развоја унутрашњег тржишта. 

У периоду од априла 2009. до јануара 2011. године руководила је пројектом SEETAC (South-East European Transport Axis Cooperation).

Од фебруара 2011. до августа 2021. године запослена у државној управи. Радила на пословима припрема закона, подзаконских аката и стратешких докумената, праћењу и имплементацији пројеката који се финансирају у сарадњи са међународним финансијским институцијама и донаторима, као и пројектима који се финансирају из буџета Републике Србије. Учествовала је у раду Комисије за спровођење Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача. Учествовала је у раду Националног савета за заштиту потрошача, унапређењу система заштите потрошача и развоју регионалних саветовалишта за заштиту потрошача у Републици Србији.