Јавне набавке

Јавне набавке Министарства рударства и енергетике

Јавне набавке се спроводе путем Портала јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 91/2019) и коме можете приступити на линку испод:

https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

План јавних набавки за текућу годину можете преузети на дну странице.

 

Закон о јавним набавкама, члан 183.

XV ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Портал јавних набавки је јединствени информациони систем који омогућава:


1) наручиоцима састављање, слање на објављивање и објављивање огласа о јавним набавкама на стандардним обрасцима; стављање на располагање документације о набавци и објављивање и достављање одлука у поступцима јавних набавки, као и објављивање планова јавних набавки;

2) наручиоцима слање огласа о јавним набавкама на стандардним обрасцима Канцеларији за публикације ради објављивања у Службеном листу Европске уније;

3) свим заинтересованим лицима бесплатан, неограничен и директни приступ, претраживање, прегледање и преузимање објављених огласа о јавним набавкама и документације о набавци;

4) привредним субјектима подношење понуда, пријава, планова и пројеката;

5) отварање понуда, пријава, планова и пројеката;

6) комуникацију и размену података између наручилаца и привредних субјеката, у складу са одредбама овог закона;

7) комуникацију и размену података између Канцеларије за јавне набавке и наручилаца, у складу са чланом 62. ст. 2. и 3. овог закона;

8) подношење захтева за заштиту права, другу комуникацију и размену документације између понуђача, наручиоца и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки;

9) вођење евиденције регистрованих субјеката;

10) управљање базом података објављених и размењених на Порталу јавних набавки;

11) приступ бази података Канцеларији за јавне набавке, Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, Државној ревизорској институцији и Републичком јавном тужилаштву за потребе обављања послова из њихове надлежности.


Коришћење Портала јавних набавки омогућено је за све кориснике без накнаде.