Сектор за обновљиве изворе енергије

У Сектору за обновљиве изборе енергије обављају се послови који се односе на: коришћење обновљивих извора енергије (у даљем тексту: ОИЕ); припремање стратегија развоја, акционих планова, нацрта закона, других прописа и општих аката којима се обликује политика Владе у области коришћења ОИЕ и врши усклађивање са прописима Европске уније; праћење и утврђивање стања у области коришћења ОИЕ и проучавање последица утврђеног стања ради предузимања одговарајућих мера у области коришћења ОИЕ у сектору електроенергетике, топлоте и транспорта; решавање у управним стварима, вођење евиденција, издавање јавних исправа и предузимање управних радњи; подстицање и усмеравање развоја области коришћења ОИЕ према политици Владе; припремање и праћење спровођења пројеката из области коришћења ОИЕ који се финансирају из фондова ЕУ и донација међународних институција; учествовање у међународној сарадњи у области ОИЕ; прикупљање и проучавање податка у области коришћења ОИЕ; сачињавање анализа, извештаја, информација и других материјала који су од важности за постизање резултата у области коришћења ОИЕ; поступање у другостепеном поступку по жалбама на решење енергетских инспектора у области коришћења ОИЕ; вршење других стручних послова којима се доприноси развоју области коришћења ОИЕ, као и други послови из делокруга Сектора.