Надлежности и организациона структура

Управа за резерве енергената

У Управи за резерве енергената (у даљем тексту: Управа) обављају се извршни и стручни послови који се односе на: формирање, одржавање и пуштање на тржиште обавезних резерви природног гаса и обавезних резерви нафте и деривата нафте; закључивање уговора о куповини и продаји природног гаса, као и позајмицама природног гаса ради формирања, одржавања и пуштања на тржиште обавезних резерви; припрему и праћење реализације дугорочног, средњорочног и годишњег програма формирања и одржавања обавезних резерви, одређивање приоритета и предлагање одговарајућих мера и активности; вођење регистра обавезних резерви; извештавање Владе о реализацији годишњег програма обавезних резерви природног гаса; извештавање Владе о количини, структури, размештају и расположивости обавезних резерви природног гаса; сарадњу и координацију са надлежним државним органима; праћење реализације међудржавних уговора и споразума који се односе на обавезне резерве; припрему уговора и израду аката у вези са обавезним резервама, као и други послови из делокруга Управе.

За обављање послова из законом утврђеног делокруга Управе образују се следеће уже унутрашње јединице: 

  • Група за Централно складишно тело – ЦСТ;
  • Група за послове јавних набавки, финансијске и опште послове.