Директор

Драгиша Лазаревић

Рођен је 1971. године у Беграду. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Приштини 1998. године.

2023 - Бивши члан надзорног одбора ЕПС-а;

2022 - Директор Управе за резерве енергената;

2020 - Агенција за спречавање корупције - Сектор за проверу имовине и прихода јавних функционера;

2008-2018 - Морава мермер а.д. Београд, у којем напредује од директора правне службе до помоћника директора, а након тога и до генералног директора. У наведеном периоду унапређује стечена менаџерска и правна знања и вештине (руковођење друштвом и управљање кадровима; планирање, продаја и откуп акција; послови увоза; послови израде и праћења реализације уговора са инвеститорима и извођачима грађевинских радова; набавке сировина, машина и опреме; заступање друштва пред судовима и другим државним органима у вођењу судских и управних спорова и поступака из области привредног, радног и имовинског права, као и накнаде штете);

2000-2004 - Пункт п.п. Београд - Као директор наведеног друштва, поред заступања, био је ангажован на унапређењу и проширењу пословања, као и управљању кадровима. Током свог радног ангажовања у поменутом дружтву развија напредне менаџерске вештине, у прилог чему говори чињеница да је функцију директора преузео у моменту када је друштво располагало једном пословницом са два запослена лица, да би приликом напуштања функције, у склопу друштва било више од 60 пословница са око 220 запослених;

1998-2000 - Космет осигурање а.д. Приштина - По завршетку Правног факултета, запошљава се у поменутом друштву и напредује до заменика директора правне службе. Том приликом стиче значајно правно знање и искуство из области осигурања, имовинско-правних и радних односа са акцентом на решавање спорова у вези са осигурањем имовине и лица, и накнаде штете;

Од 1999. до 2014. године, осим рада у поменутим друштвима, био је радно ангажован у адвокатској канцеларији адвоката Бранка Чоловића, Бошка Чегара и Владимира Зрелеца из Београда, где стиче значајно искуство и знање, и развија вештине у примени права, закона, подзаконских аката и осталих позитивно правних прописа, као и вештине у решавању правних и сродних спорова. Такође, стиче велико искуство, знања и вештине из области права која су регулисана Законом о привредним друштвима.