Сектор за нафту и гас

У Сектору за нафту и гас обављају се послови који се односе на: нафтну и гасну привреду; припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и усклађивање прописа са прописима Европске уније; израду техничких прописа из ове области, као и анализу ефеката примене тих прописа; припрему одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у овој области; израду енергетског биланса Републике Србије у овој области; припрему предлога мера Владе у случају поремећаја у снабдевању и угрожавања сигурности снабдевања природним гасом, оперативне резерве нафте и деривата нафте; маркирањe и мониторинг квалитета деривата нафтe; цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника; именовање тела за оцењивање усаглашености у области нафте и гаса и опреме под притиском; издавање енергетских дозвола за енергетске објекте у области нафте и гаса, издавање сагласности за складиштење и снабдевање за сопствене потребе, обезбеђивање услова за функционисање предузећа у области нафтне и гасне привреде; координацију послова у вези са пројектима и инвестицијама у области нафте и гаса; праћење остварења стратегије енергетике, као и други послови из делокруга Сектора.

Правилником о подацима који се достављају Министарству надлежном за послове енергетике у вези са развојем и инвестицијама, ремонтима и прекидом рада постројења ("Службени гласник РС" број 88/17) ближе се прописују рокови, садржаји, начин достављања података које су енергетски субјекти који обављају делатност производње деривата нафте, производње биогорива, намешавање биогорива у деривате нафте и складиштења нафте, деривата нафте и биогорива дужни достављати министарству надлежном за послове енергетике.

Адреса електронске поште: investicije@mre.gov.rs