Пројекат „ Енергетска санација стамбених, више-породичних зграда прикључених на систем даљинског грејања – Јавни ESCO Пројекат“

Пројекат „Енергетска санација стамбених, више-породичних зграда прикључених на систем даљинског грејања – Јавни ESCO Пројекат“ предвиђа доделу бесповратних средстава за реализацију мера енергетске санације стамбених, више-породичних зграда прикључених на систем даљинског грејања на територији јединица локалних самоуправа сa којима је Министарство договорило учешће у Пројекту. Пројекат се припрема у сарадњи са Европском банком за обнову и развој (ЕБРД).

Бесповратна средства ће бити додељена грађанима за потребе припреме елабората енергетске ефикасности и одговарајућих студија, као и за финансирање самих инвестиција у износу од 50%. Преосталих 50% вредности инвестиција грађани ће отплаћивати од уштеда за грејање где ће се водити рачуна да укупан износ годишњег издатка за грејање и отплате инвестиција у збиру, не прелази или буде минимално изнад вредности рачуна који су станари плаћали годишње по паушалном систему а пре енергетске санације.

У току је реализација јавног позива за пријаву заинтересованих стамбених заједница у 16 градова и општина.

Очекује се да ће имплементација мера енергетске ефикасности у оквиру овог пројекта допринети уштедом енергије од више од 35 одсто. Кључни ефекти Пројекта за грађане су:

  • Продужење века трајања објеката.
  • Повећање услова угодности боравка корисника објеката и станара.
  • Финансирање пројекта из постигнутих уштеда.
  • Значајно повећање вредности некретнина које су предмет санације, без личног кредитног задужења самих корисника.
  • Могућност утицања на сопствену потрошњу топлотне енергије за грејање и смањење рачуна за грејање као и трошкова за хлађење простора у летњем периоду.
  • Санација дотрајалих фасада и кровова и смањење ризика од повређивања станара и пролазника у случају непредвиђених догађаја.
  • Смањење трошкова одржавања.

Процењује се да у оквиру пројекта се енергетски санира више од 500 стамбених зграда, површине око милион квадратних метара. Спровођење мера енергетске ефикасности омогућиће уштеде енергије од више од 35 одсто, односно 81.000 MWh годишње, као и смањење емисија угљен-диоксида од 20.000 тона CO2 годишње. Поред смањења трошкова за грејање, кључни циљ пројекта је да се омогући прелазак на наплату по утрошку свих потрошача који тренутно плаћају услугу грејања паушално.

У реализацији Пројекта посебна пажња посвећује се транспарентности и јасном и правовременом информисању свих заинтересованих страна.
У ту сврху објављује се листа јединица локалних самоуправа и градских општина које учествују у Пројекту, са адресама интернет страница на којима су објављени јавни позиви за стамбене заједнице, као и подаци о локалним центрима (пултовима) за информације.

Питања и жалбе у вези реализације пројекта је потребно упутити електронском поштом или телефоном локалним пултовима наведеним у табели Листа јединица локалних самоуправа и градских општина које учествују у Пројекту и најбитније информације.

 

Конкурси